ARCHÍV INTERNETOVEJ STRÁNKY

 
 

 

 
 
 

 ANKETA

| Úradná tabuľa | | Aktuality | | Akcie a podujatia |

 

 
 SPRÁVY


Rozšírené vyhľadávanie
DOTAZNÍK
SAMOSPRÁVA
ÚRADY A INŠTITÚCIE
ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE
INZERCIA
VÝSTAVBA V LAMAČI
FOTOALBUM

ÚRADNÁ TABUĽA

HISTÓRIA
SYMBOLY
KULTÚRA
DOPRAVA
ŠPORT
MÉDIÁ
ORTOMAPA

EURÓPSKA ÚNIA

LINKY
MAPA STRÁNOK
KNIHA NÁVŠTEV

Nastav archiv.lamac.sk ako:   Domácu stránku
  Obľúbenú stránku

  verzia pre tlač
  odporučenie článku
 
Návrh VZN o podmienkach prenájmu parkovacích miest v MČ BA – Lamač


18. 11. 2004 [ Ľ. Plai ] - Samospráva - MZ

R á m c o v ý n á v r h
Všeobecne záväzného nariadenia MČ BA - Lamač č. 5/2004
o podmienkach prenájmu parkovacích miest v MČ BA – Lamač
schválený uznesením MZ č. 121/2004

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava – Lamač, v zmysle § 15 ods. 2 písm. a) zákona SNR č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislavy v znení neskorších predpisov a § 4 ods. 3 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, príslušných ustanovení Zásad hospodárenia s majetkom hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy zvereným do správy Mestskej časti Bratislava - Lamač a s majetkom vo vlastníctve Mestskej časti Bratislava - Lamač a § 1 zákona SNR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení:

§ 1
Mestská časť Bratislava – Lamač (ďalej len „mestská časť) s cieľom získať finančné prostriedky na realizáciu údržby a rekonštrukcie spravovaných komunikácií a umožniť občanom mestskej časti platené parkovanie pred bytovými domami, kde majú trvalý pobyt, ustanovuje nasledovné podmienky prenájmu parkovacích miest pri bytových domoch v mestskej časti :

§ 2
1. Mestská časť prenajme žiadateľovi parkovacie miesto na základe písomnej žiadosti na obdobie dvoch rokov s možnosťou užívania parkovacieho miesta denne od 15.00 do 8.00 hod., ak:
a) žiadateľ uhradí poplatok za užívanie parkovacieho miesta vo výške 5.000,- Sk na rok, pri podpise zmluvy a zaviaže sa riadne a včas uhrádzať ročné platby;
b) žiadateľ má trvalý pobyt v bytovom dome, pred ktorým žiada vyhradiť platené parkovacie miesto;
c) na platené parkovanie nie je prenajatých viac ako 30 % parkovacích miest pred bytovým domom, kde má žiadateľ trvalý pobyt;
d) ide o prvé platené parkovacie miesto žiadateľa alebo osôb bývajúcich so žiadateľom;
e) žiadateľ súhlasí s miestom, ktoré na tento účel určí mestská časť a zaviaže sa k úhrade nákladov súvisiacich s vybudovaním (označenie prenajatých miest vodorovnými a zvislými dopravnými značkami) plateného parkovacieho miesta, pričom vybudovanie zabezpečí mestská časť;
f) v rovnakej veci nebola na miestny úrad skoršie doručená žiadosť iného žiadateľa z rovnakého bytového domu, ibaže nie je prenajatých viac ako 30 % parkovacích miest pred týmto bytovým domom.

2. Ak ide o žiadateľa s ťažkým pohybovým hendikepom, ktorý je držiteľom preukazu ZŤP, mestská časť poskytne takémuto žiadateľovi parkovacie miesto bezodplatne.

§ 3
Toto VZN nadobúda účinnosť 1.januára 2005.

Ing. Peter ŠRAMKO
starosta MČ BA - Lamač
Predchádzajúci článok   Hore   Nasledujúci článok
 
       
Copyright © 2009 MÚ Bratislava Lamač Stránku spravuje Platon Webhosting Platon Group