ARCHÍV INTERNETOVEJ STRÁNKY

 
 

 

 
 
 

 ANKETA

| Úradná tabuľa | | Aktuality | | Akcie a podujatia |

 

 
 SPRÁVY


Rozšírené vyhľadávanie
DOTAZNÍK
SAMOSPRÁVA
ÚRADY A INŠTITÚCIE
ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE
INZERCIA
VÝSTAVBA V LAMAČI
FOTOALBUM

ÚRADNÁ TABUĽA

HISTÓRIA
SYMBOLY
KULTÚRA
DOPRAVA
ŠPORT
MÉDIÁ
ORTOMAPA

EURÓPSKA ÚNIA

LINKY
MAPA STRÁNOK
KNIHA NÁVŠTEV

Nastav archiv.lamac.sk ako:   Domácu stránku
  Obľúbenú stránku

  verzia pre tlač
  odporučenie článku
 
Pozvánka na zasadnutie Miestneho zastupiteľstva,


10. 10. 2006 [ Mgr. J. Suleň ] - Rôzne

P o z v á n k a

na zasadnutie miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava - Lamač, ktoré sa uskutoční dňa
17. októbra 2006, v utorok o 14.00 hod.
v zasadačke Miestneho úradu na Heyrovského ul. v Bratislave - Lamači.


     Návrh programu :
 1. Otvorenie (voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice);
 2. Kontrola správnosti formulácie uznesení z ostatného zasadnutia MZ;
 3. Správa miestneho kontrolóra;
 4. Situačná správa mestskej polície;
 5. Návrh na schválenie VZN č. 2/2006, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 6/2004 o miestnych daniach na území MČ Bratislava - Lamač;
 6. Návrh na schválenie postupu prípravy plánu hosp. a sociálneho rozvoja MČ;
 7. Návrh na schválenie programu osláv 715. výročia založenia obce;
 8. Návrh na zaujatie stanoviska k žiadostiam pp. Tolnaya a Murárika o odpustenie úrokov z omeškania;
 9. Návrh na zaujatie stanoviska k žiadosti p. Erdélyiovej o odpustenie dlhu z prenájmu NP;
 10. Návrh na zaujatie stanoviska k žiadosti p. Vaculovej o odpustenie penále a časti istiny za prenájom pozemku a zníženie nájomného;
 11. Návrh na zaujatie stanoviska k žiadosti p. Lieskovskej o odpustenie úrokov z omeškania;
 12. Návrh na zaujatie stanoviska k žiadosti súkromnej ZŠ s MŠ Montessori o kompenzáciu nákladov na vybavenie nebytových priestorov;
 13. Návrh na zaujatie stanoviska k žiadosti f. Dave, s.r.o. o predĺženie nájomnej zmluvy;
 14. Návrh na zaujatie stanoviska k žiadosti VÚB banky o predĺženie doby nájmu pozemku;
 15. Návrh na zaujatie stanoviska k ponuke na rekonštrukciu obecného bytu na Studenohorskej ul.;
 16. Návrh na schválenie postupu riešenia sťažnosti p. Hammela;
 17. Návrh na vyradenie nevymožiteľných pohľadávok z evidencie;
 18. Návrh na schválenie uzavretia dodatku zmluvy o úvere s DEXIA bankou;
 19. Správa o priebehu plnenia rozpočtu MČ rok 2006, návrh na schválenie úpravy rozpočtu MČ na rok 2006;
 20. Návrh rozpočtu MČ na rok 2007 a roky 2008 - 2009;
 21. Návrh finančného krytia realizácie projektu regulácie koryta lamačského potoka v časti horného premostenia;
 22. Návrh na schválenie koncepcie obnovy, rozvoja a údržby detských ihrísk;
 23. Správa o plnení plánu investičných akcií na rok 2006;
 24. Rôzne;
 25. Návrh na udelenie mimoriadnych odmien poslancom miestneho zastupiteľstva;
 26. Návrh na udelenie odmeny starostovi za I. - III. Q. 2006;
 27. Informácie;
  a) Informácie starostu;
  b) Správa o využívaní ŠH Na barine;
  c) Informácia o rokovaní MZ hl. m. SR BA - Marianum;
  d) List gen. riaditeľa DPMB hl. m. SR BA;
  e) Správa o priebehu Rozálskych hodov 2006;
  f) Správa o príprave zimnej údržby 2006/07;
  g) Informácia o využívaní studne;
  h) Správa o plnení uznesení, III. Q. 2006;
  i) Správa o činnosti opatrovateľskej služby, II. Q. 06;
 28. Interpelácie;
 29. Záver

Ing. Peter Šramko
s t a r o s t a

Predchádzajúci článok   Hore   Nasledujúci článok
 
       
Copyright © 2009 MÚ Bratislava Lamač Stránku spravuje Platon Webhosting Platon Group