ARCHÍV INTERNETOVEJ STRÁNKY

 
 

 

 
 
 

 ANKETA

| Úradná tabuľa | | Aktuality | | Akcie a podujatia |

 

 
 SPRÁVY


Rozšírené vyhľadávanie
DOTAZNÍK
SAMOSPRÁVA
ÚRADY A INŠTITÚCIE
ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE
INZERCIA
VÝSTAVBA V LAMAČI
FOTOALBUM

ÚRADNÁ TABUĽA

HISTÓRIA
SYMBOLY
KULTÚRA
DOPRAVA
ŠPORT
MÉDIÁ
ORTOMAPA

EURÓPSKA ÚNIA

LINKY
MAPA STRÁNOK
KNIHA NÁVŠTEV

Nastav archiv.lamac.sk ako:   Domácu stránku
  Obľúbenú stránku

  verzia pre tlač
  odporučenie článku
 
U Z N E S E N I A   Č. 44/IV/2005 - 73/IV/2005


11. 5. 2005 [ Mgr. J. Suleň ] - Samospráva - MZ

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Lamač


U z n e s e n i a
č. 44/IV/2005 - 73/IV/2005

zo zasadnutia miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Lamač dňa 3.5.2005


K bodu 1 - Otvorenie (voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice)
Miestne zastupiteľstvo schválilo program zasadnutia a nasledovných členov návrhovej komisie a overovateľov zápisnice :

Návrhová komisia :
Daniš Ján
Ing. Ondrejičková Kvetoslava

Overovatelia zápisnice:
Mgr. Janyšková Marta
Ing. Mrva Jaroslav

K bodu 2 - Kontrola správnosti formulácie uznesení
K materiálu neboli predložené návrhy na uznesenie.

hore

Uznesenie č. 44/IV/2005
zo dňa 3.5.2005

K bodu 3 - Správa miestneho kontrolóra (plnenie splatných uznesení, ...)
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Lamač
A. berie na vedomie
kontrolu plnenia uznesení, s pripomienkami.
B. súhlasí
s vyradením zo sledovania uznesení č.: 59/IV/2004, 144/IV/2004 bod 1, 39/IV/2005.

hore

Uznesenie č. 45/IV/2005
zo dňa 3.5.2005

K bodu 4 - Situačná správa miestnej polície za marec 2005
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Lamač
berie na vedomie
predloženú situačnú správu o činnosti okrskovej stanice MsP Bratislava Dúbravka za mesiac marec 2005, s pripomienkami.

K bodu 5 - Správa o inventarizácii majetku MČ k 31.12.2004
Materiál bol stiahnutý z rokovania.

hore

Uznesenie č. 46/IV/2005
zo dňa 3.5.2005

K bodu 6 - Správa o poskytovaní opatrovateľskej služby za I. Q 2005
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava- Lamač
berie na vedomie
predloženú správu o zabezpečovaní opatrovateľskej služby za prvý štvrťrok 2005, s pripomienkami.

hore

Uznesenie č. 47/IV/2005
zo dňa 3.5.2005

K bodu 7- Návrh na poskytnutie účelových finančných dotácií oprávneným subjektom v zmysle VZN 1/2005
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava- Lamač
A. schvaľuje
 1. pridelenie účelových finančných dotácií na rok 2005 pre :
  - Klub dôchodcov, Jednota dôchodcov vo výške 10 000,- Sk;
  - Základná organizácia nepočujúcich vo výške   8 000,- Sk;
  - "Charita" vo výške   8 000,- Sk;
  - SČK- Lamač vo výške   8 000,- Sk;
  - SČK- Ba IV vo výške   5 000,- Sk;
  - Domov penzión pre dôchodcov vo výške 15 000,- Sk;
  - KK Goju Kai Karate BA vo výške 15 000,- Sk;
  - Materské centrum obláčik vo výške   8 000,- Sk;
  - Cech detských folklórnych súborov vo výške   2 000,- Sk. 2. úpravu rozpočtu MČ na rok 2005 v bežných výdavkoch znížením výdavkov na dotácie o 20 tisíc Sk a zvýšením výdavkov o 20 tisíc Sk na zakúpenie tovaru v zmysle prerokovanej žiadosti ZUŠ, ktorý bude zapožičaný do užívania ZUŠ za účelom používania v tejto organizácii po dobu pôsobenia ZUŠ v mestskej časti Bratislava Lamač.
B. ukladá
prednostovi informovať poslancov Miestneho zastupiteľstva o konaní jednotlivých akcií dotovaných subjektov, T: priebežne.

hore

Uznesenie č. 48/IV/2005
zo dňa 3.5.2005

K bodu 8 - Návrh na zaujatie stanoviska k iniciatíve občanov z ulice Podháj 1-27 k podmienkam prenájmu obecných pozemkov
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava- Lamač
schvaľuje
osobitnú sadzbu nájomného za prenájom pozemkov na ulici Podháj 1 - 27 za účelom prístupu k vlastným nehnuteľnostiam cez prenajaté pozemky a pravidelnej údržby týchto pozemkov nájomcami, a to v časti predstavujúcej nevyhnutný prístup k vlastným nehnuteľnostiam vo výške 25 % sadzby nájomného ustanoveného v § 3 ods. 2 písm. b) VZN č. 4/2004 zo dňa 26.10.2004 a v ostatnej časti vo výške 1,- Sk/m2/rok.

hore

Uznesenie č. 49/IV/2005
zo dňa 3.5.2005

K bodu 9 - Návrh na úpravu nájomnej zmluvy s f. CORVUS
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava- Lamač
schvaľuje
uzavretie predloženého návrhu dodatku k nájomnej zmluve o prenájme pozemku pod obchodným centrom Podháj uzavretej s f. Corvus, ktorým bude zmluva upravená :
1. predĺžením doby nájmu na dobu určitú do roku 2075, pri zachovaní funkčnosti objektu ako bytového domu na troch podlažiach a nebytových priestorov na obchod a služby na jednom podlaží;
2. v predmete nájmu, za účelom zosúladenia plánovaného stavu po vybudovaní nadstavby so zmluvným stavom;
3. v počte účastníkov zmluvy, za účelom pristúpenia spoločnosti Mone do zmluvného vzťahu s možnosťou prevádzať príslušné časti nájomného vzťahu k pozemku na budúcich vlastníkov bytov;
4. vo výške nájomného zvýšením nájomného na 2.500,- Sk/m2 počas doby nájmu, za účelom kompenzácie zmeny podmienok.

hore

Uznesenie č. 50/IV/2005
zo dňa 3.5.2005

K bodu 10 - Návrh na uzavretie darovacej zmluvy s f. IKORES, s.r.o. - pozemok p.č. 553/2 v k.ú. Lamač o výmere 120 m2
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Lamač
schvaľuje
uzavretie predloženého návrhu darovacej zmluvy s f. Ikores Slovakia s.r.o. na prevod pozemku parc. č. 553/2 v k.ú. Lamač o výmere 120 m2 do vlastníctva mestskej časti, bez pripomienok.

hore

Uznesenie č. 51/IV/2005
zo dňa 3.5.2005

K bodu 11 - Návrh na predaj objektu Satelit so zastavaným pozemkom p.č. 7/3, správa o výberovom konaní
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava- Lamač
A. schvaľuje
do ďalšieho kola výberového konania dvoch uchádzačov: 1) p. Hemedi a 2) f. Bevasa, s.r.o.
B. žiada
prednostu o vyzvanie vybratých uchádzačov k doplneniu zámerov využitia objektu o detailnejšie podklady svojich ponúk, ktoré uchádzači predstavia v ďalšom kole výberového konania začiatkom júna 2005.

hore

Uznesenie č. 52/IV/2005
zo dňa 3.5.2005

K bodu 12 - Návrh na zmenu nájomcu v prevádzke Kvetinárstva Domu služieb
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava- Lamač
schvaľuje
1. ukončenie nájomnej zmluvy na priestory prevádzky kvetinárstva v Dome služieb s pani Takácsovou dohodou a uzavretie novej nájomnej zmluvy na uvedené priestory s pani Janečkovou, za podmienky vyrovnania všetkých dlhov voči mestskej časti, ktoré z tohto nájomného vzťahu vznikli pani Takácsovej, a to najneskôr do uzavretia dohody o ukončení zmluvného vzťahu a novej zmluvy o nájme;
2. uzavretie nájomnej zmluvy k zadnému priestoru prevádzky kvetinárstva o výmere cca 35 m2 s pani Janečkovou za účelom prevádzkovania predajne ovocia a zeleniny.

hore

Uznesenie č. 53/IV/2005
zo dňa 3.5.2005

K bodu 13 - Návrh na ukončenie nájmu nebytových priestorov v ZŠ s p. Bilicsicsom dohodou
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava- Lamač
A. schvaľuje
ukončenie nájomného vzťahu s p. Ladislavom Bilisicsom k nebytovým priestorom v ZŠ na Malokarpatskom nám. dohodou, s účinnosťou od 15.5.2005;
B. ukladá
prednostovi predložiť na nasledujúcom zasadnutí MZ návrh na premiestnenie prevádzky pani Černej do iných menších vyhovujúcich priestorov v ZŠ.

hore

Uznesenie č. 54/IV/2005
zo dňa 3.5.2005

K bodu 14 - Návrh na úpravu zmluvného dodatku o predĺžení nájmu nebytových priestorov s f. VV dizajn
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava- Lamač
A. schvaľuje
uzavretie predloženého návrhu zmluvného dodatku na predĺženie nájomnej zmluvy k nebytovým priestorom v SOA Liberta uzavretej s f. VV Design, s.r.o., za nasledovných podmienok :
1. predĺženie nájmu od 1.1.2005 na dobu určitú 5 rokov, t.j. do 31.12.2009 so 6 mesačnou výpovednou dobou ;
2. výška nájomného 600,- Sk / m2 / rok ;
3. záväzok nájomcu preinvestovať do konca roka 2005 sumu najmenej 100 000,- Sk na vybudovanie sociálnych zariadení a zveľadenie predmetu nájmu;
4. uplatnenie inflačného koeficientu prenajímateľom bez obmedzení.
B. zrušuje
uznesenie MsZ č. 9/IV/2005.

hore

Uznesenie č. 55/IV/2005
zo dňa 3.5.2005

K bodu 15 - Návrh na realizáciu projektu Leto na Rosničke 2005
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Lamač
schvaľuje
realizáciu projektu "Leto na Rosničke 2005" s 10 voľnými vstupmi na kúpalisko Rosnička pre deti bývajúce alebo navštevujúce školu alebo škôlku v Lamači:

hore

Uznesenie č. 56/IV/2005
zo dňa 3.5.2005

K bodu 16 - Návrh rámcového programu Rozálskych hodov 2005
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Lamač
schvaľuje
predložený návrh rámcového programu Rozálskych hodov na rok 2005, s pripomienkami.

hore

Uznesenie č. 57/IV/2005
zo dňa 3.5.2005

K bodu 17 - Dopady VZN o dani z nehnuteľností na vybrané skupiny vlastníkov nehnuteľností
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Lamač
A. berie na vedomie
predloženú informáciu o dopadoch VZN hl. mesta SR Bratislavy o dani z nehnuteľnosti na rok 2005 na vybrané skupiny vlastníkov nehnuteľností;
B. ukladá
prednostovi vyzvať predstaviteľov regionálneho združenia mestských častí Bratislava a ZMOS aby v legislatívnom procese v rámci pripomienkovania i pri schvaľovaní novelizácie zákona NR SR č. 582/2004 Z.z o miestnych daniach presadzovali zapracovanie a schválenie takej právnej úpravy, aby správcami dane z nehnuteľností boli v hl. meste SR Bratislave mestské časti a aby výnos tejto dane bol príjmom ich rozpočtu.

hore

Uznesenie č. 58/IV/2005
zo dňa 3.5.2005

K bodu 18 - Návrh plánu investičných akcií MČ na rok 2005 s finančným krytím použitím naakumulovaných kapitálových zdrojov, Informácia o príprave záverečného účtu MČ za rok 2004; Návrh použitia účtu tepelného hospodárstva MČ
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Lamač
A. berie na vedomie
informáciu o príprave záverečného účtu mestskej časti Bratislava - Lamač za rok 2004;
B. schvaľuje
 1. predložený návrh na použitie časti prostriedkov z účtu tepelného hospodárstva mestskej časti Bratislava Lamač v objeme 6 mil. Sk za účelom zníženia energetickej náročnosti panelových bytových domov v mestskej časti Bratislava Lamač a použitie zvyšnej časti finančných prostriedkov z účtu tepelného hospodárstva za účelom zníženia energetickej náročnosti objektov v správe mestskej časti; *
 2. doplnenie účtu prostriedkov naakumulovaných z dlhodobých prenájmov sumou 875 tis. Sk za uzavretie dodatku k nájomnej zmluve s f. Corvus v zmysle uznesenia Miestneho zastupiteľstva č. 49/2005;
 3. návrh plánu investičných akcií na rok 2005 v objeme 23 894 tis. Sk s finančným krytím z
  1.1 fondu krytia kapitálových výdavkov MČ vo výške 8 128 tis. Sk,
  1.2 úverových zdrojov vo výške 9 000 tis. Sk,
  1.3 fondu rozvoja bývania vo výške    164 tis. Sk,
  1.4 cestného fondu vo výške    182 tis. Sk,
  1.5 nefondových prostriedkov viazaných na kanalizáciu vo výške 1 148 tis. Sk,
  1.6 nefondových neviazaných prostriedkov vo výške    267 tis. Sk,
  1.7 prostriedkov naakumulovaných z dlhodobých prenájmov vo výške 3 405 tis. Sk,
  1.8 účtu tepelného hospodárstva MČ vo výške 1 600 tis. Sk,

  s účelovým viazaním použitia prostriedkov účtu TH na financovanie nasledovných akcií :
  1.8.1 Obnova budovy na Zlatohorskej I. (strecha) 700 tis. Sk;
  1.8.2 Termostatizácia obec. objektov - MŠ, kino, ZŠ 900 tis. Sk;
  v nasledovnom členení investičných akcií :
  I. Prípravná a projektová dokumentácia v celkovej výške 3 050 tis. Sk v zmysle rozpočtu :
  1. UŠ Vrančovičova ul., Malokarpatské nám.    500 tis. Sk
  2. Komunikácie (Zhorínska, Cesta na Klanec)    600 tis. Sk
  3. Nový Lamač - nadradená kom. C1    300 tis. Sk
  4. Dopravné preriešenie križov Vranč., Hodonínska    150 tis. Sk
  5. Kanalizácia 1 100 tis. Sk
  6. Plynofikácia (Lamačská, Furmanská 2.č.)    150 tis. Sk
  7. Kúpalisko, projekty    250 tis. Sk
      Spolu 3 050 tis. Sk
  II.A Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia v celkovej výške 14 164 tis. Sk v zmysle rozpočtu :
  1. Kanalizácia (už uhradená dotácia na prebiehajúcu výstavbu)   4 500 tis. Sk
  2. Verejné osvetlenie      500 tis. Sk
  3. Výstavba bytov nad budovou MÚ   9 164 tis. Sk
     Spolu 14 164 tis. Sk
  II.B Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia v celkovej výške 3 080 tis. Sk v zmysle nerozpočtovaných potrieb :
  4. Obnova múru a komunikácie na Zhorínskej ul.    600 tis. Sk
  5. Oprava pešej lávky ponad železnicu 1 500 tis. Sk
  6. Realizácia projektu statickej dopravy    600 tis. Sk
  7. Obnova budovy na Zlatohorskej II. (nové triedy MŠ)    300 tis. Sk
  8. Obnova zariadenia Zdravotného strediska      80 tis. Sk
  Spolu 3 080 tis. Sk  II. C Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia v celkovej výške 1 600 tis. Sk v zmysle nerozpočtovaných potrieb z účtu TH :
  9. Obnova budovy na Zlatohorskej I. (strecha)    700 tis. Sk
  10. Termostatizácia obecných objektov (MŠ, ZŠ, kino)    900 tis. Sk
        Spolu 1 600 tis. Sk


  III. Realizácia II. etapy KRTVaŠ v celkovej výške 2 000 tis. Sk v zmysle rozpočtu :
  1. Rekonštrukcia antukovej dráhy a atletického sektora    100 tis. Sk
  2. Oprava a rekonštrukcia školskej telocvične a šatne (až do 2006)    500 tis. Sk
  3. Obnova detského ihriska na školskom dvore pri ZŠ Malokarp. nám.    200 tis. Sk
  4. Zabezpečenie pravidelnej údržby revitalizovaného areálu ZŠ      50 tis. Sk
  5. Oplotenie areálu ZŠ od ul. Podháj + brána    500 tis. Sk
  6. Doplnenie prvkov pre skateboarding v areáli ZŠ    200 tis. Sk
  7. Obnova detského ihriska na Malokarpatskom námestí      50 tis. Sk
  8. Oprava basketbalových košov na asfalt. Ihriskách      70 tis. Sk
  9. FK - obnova plochy futbalového ihriska    100 tis. Sk
  10. FK - vybudovanie studne    230 tis. Sk
     Spolu 2 000 tis. Sk
  C. ukladá
  prednostovi Miestneho úradu pripraviť v spolupráci s predsedami príslušných komisií Miestneho zastupiteľstva na nasledujúce riadne zasadnutie Miestneho zastupiteľstva návrh podmienok a mechanizmus čerpania prostriedkov účtu tepelného hospodárstva ako účelovej dotácie na zníženie energetickej náročnosti panelových bytových domov v zmysle časti B.1 tohto uznesenia. *

  hore

  Uznesenie č. 59/IV/2005
  zo dňa 3.5.2005

  K bodu 19 - Návrh na úpravu rozpočtu mestskej časti na rok 2005
  Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Lamač
  schvaľuje
  návrh na úpravu rozpočtu na rok 2005 v členení :
  ·   zníženie rozpočtu o bežné výdavky na zimnú údržbu vo výške   900 000,- Sk;
  ·   zvýšenie bežných výdavkov rozpočtu vo výške                         736 000,- Sk, z toho
  -   25 000,- Sk na prekládku sieťových káblov;
  -   14 000,- Sk na poplatok Dexia banke v súvislosti s čerpaní úveru;
  -   100 000,- Sk na dotáciu pre DPMB na skvalitnenie spojenia MHD s OD Tesco;
  -   597 000,- Sk na prevádzkové výdavky súvisiace s rozširovaní priestorov MŠ.
  ·   zvýšenie kapitálových príjmov rozpočtu vo výške                   9 000 000,- Sk
  na čerpanie úveru 7 mil. Sk od Dexia banky a návratnej fin. výpomoci 2 mil. Sk od mesta Bratislavy na výstavbu bytov nadstavbou miestneho úradu
  ·   zvýšenie kapitálových výdavkov rozpočtu vo výške           9 164 000,- Sk
  na úhradu nákladov súvisiacich s výstavbou bytov nadstavbou miestneho úradu.

  hore

  Uznesenie č. 60/IV/2005
  zo dňa 3.5.2005

  K bodu 20 - Návrh na prijatie opatrení v súvislosti so zvýšením počtu detí prihlásených do MŠ
  Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Lamač
  A. schvaľuje
  1. predložený návrh riešenia umiestnenia zvýšeného počtu detí prihlásených do materskej školy na Heyrovského ul. č. 4 pre šk. rok 2005/06 do budovy materskej školy na Zlatohorskej ulici, v zmysle dojednania podľa záznamu zo stretnutia zainteresovaných strán zo dňa 6.4.2005;
  2. súvisiaci dopad schváleného riešenia na rozpočet mestskej časti na rok 2005;
  B. odporúča
  1. starostovi obrátiť sa na Magistrát hl. mesta SR Bratislavy so žiadosťou o úpravu výšky podielu z výnosu na daní z príjmu fyzických osôb, v súvislosti so zvýšením výdavkov na originálne kompetencie od 1.8.2005 kvôli zvýšeniu počtu detí prijatých do MŠ;
  2. starostovi pripraviť návrh na zmenu účelu využitia MŠ Malokarpatské nám. 6.

  hore

  Uznesenie č. 61/IV/2005
  zo dňa 3.5.2005

  K bodu 21 - Návrh na vybudovanie chodníkov v zeleni - III. etapa
  Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Lamač
  schvaľuje
  predložený návrh na vybudovanie chodníkov v zeleni na určených miestach v dĺžke cca 150 bm, s pripomienkami.

  hore

  Uznesenie č. 62/IV/2005
  zo dňa 3.5.2005

  K bodu 22 - Návrh na obnovu zariadenia v Zdravotnom stredisku
  Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Lamač
  súhlasí
  s vykonaním udržiavacích prác v čakárni Zdravotného strediska podľa návrhu alt. II vypracovaného odd. ÚRaD v apríli 2005, ktoré pozostávajú z vykonania opráv stavebného interiéru čakárne ako i s nákupom nábytku a doplnkov.

  hore

  Uznesenie č. 63/IV/2005
  zo dňa 3.5.2005

  K bodu 23 - Návrh využitia objektov Požiarnej zbrojnice a Starej pošty, odb. posudok stavu a rozpočet, projekt využitia
  Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Lamač
  odporúča
  rozpracovať ideový zámer zriadenia kultúrno-spoločenského a vzdelávacieho centra, naviazať partnerstvá pre získanie dotácií či financovanie realizácie formou združených investícií.
  K bodu 24 - Návrh na vytvorenie zastúpenia MČ pre kontrolu spol. BES, s.r.o.
  Materiál bol stiahnutý z rokovania.

  hore

  Uznesenie č. 64/IV/2005
  zo dňa 3.5.2005

  K bodu 25 - Návrh na odvolanie členov komisií (PACRD, ŽPaB)
  Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Lamač
  s ch v a ľ u j e

  1. odvolanie z funkcie členov komisie podnikateľských aktivít, verejnoprospešných služieb, dopravy a cestovného ruchu :
   -   p. Jána Morávka,
   -   p. Ing. Romana Prokeša,
   -   p. Gabrielu Šedovú, s účinnosťou od 15.3. 2005.

  2. odvolanie z funkcie člena komisie životného prostredia, bezpečnosti a verejného poriadku :
   -   p. Viktóriu Sabovú, s účinnosťou od 1.1.2005

  3. odvolanie z funkcie člena komisie financií a hospodárskej stratégie :
   -   p. Alojza Križana, s účinnosťou od 1.1.2005

  4. zvolenie do funkcie člena komisie financií a hosp. stratégie :
   -   p. Andreja Vereského, s účinnosťou od 3.5.2005

  hore

  Uznesenie č. 65/IV/2005
  zo dňa 3.5.2005

  K bodu 26 - Návrh na zaujatie stanoviska k návrhom dodatkov štatútu hl. mesta SR Bratislavy
  Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Lamač
  berie na vedomie
  predložený návrh na zmenu štatútu hl. mesta SR Bratislavy vo veciach týkajúcich sa ochrany nefajčiarov, obrany štátu a civilnej ochrany obyvateľstva, bez pripomienok.

  hore

  Uznesenie č. 66/IV/2005
  zo dňa 3.5.2005

  K bodu 27 - Návrh na uzavretie dodatku k nájomnej zmluve na nebytové priestory v Dome služieb so Slov. poštou, a.s.
  Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava- Lamač
  A. schvaľuje
  uzavretie predloženého návrhu dodatku č. 2 k zmluve o nájme nebytových priestorov zo dňa 1.4.2000 v znení dodatku č. 1 zo dňa 8.7.2003 so Slovenskou poštou, a.s. vo veci zmeny názvu obchodného mena nájomcu a úpravy výšky nájomného na 600,-Sk/m2/rok, s pripomienkou na doplnenie práva prenajímateľa uplatniť každoročne inflačný koeficient.
  B. ukladá
  prednostovi pokračovať v rokovaniach o opätovnom zavedení sobotnej prevádzky miestnej pobočky Slovenskej pošty, T: 21.6.2005.

  hore

  Uznesenie č. 67/IV/2005
  zo dňa 3.5.2005

  K bodu 28 - Návrh na zvolanie verejného zhromaždenia
  Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava- Lamač
  s ch v a ľ u j e
  zvolanie verejného zhromaždenia dňa 23.6.2005 (štvrtok) o 18.00 hod. v miestnom kine v Lamači s nasledovným programom :
  -   poštové služby - pošta BA 47;
  -   kanalizácia - výstavba, nové projekty;
  -   odvoz a likvidácia odpadu - nové postupy;
  -   organizácia statickej dopravy na sídlisku;
  -   tepelné hospodárstvo (modernizácia TH spoločnosťou BES, s.r.o., prezentácia zámeru v zmysle bodu C uznesenia MsZ č. 58/IV/2005);
  -   miestne dane;
  -   rôzne.

  hore

  Uznesenie č. 68/IV/2005
  zo dňa 3.5.2005

  K bodu 29 a) Rôzne - Návrh na umiestnenie pamätnej tabule a udelenie uznania za zásluhy zosnulému p. Valentínovi Matrkovi
  Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava- Lamač
  schvaľuje
  1. udelenie uznania za zásluhy zosnulému p. Valentínovi Matrkovi a umiestnenie pamätnej tabule na jeho rodný dom pri príležitosti novembrového 25. výročia úmrtia;
  2. zriadenie komisie pre zabezpečenie procesu prípravy slávnostného aktu, v zložení:
   -   p. Matidla Müllerová;
   -   Mgr. Marta Janyšková;
   -   Ing. Daniel CSc.Valentovič;
   -   Ing. Ľubomíra Klementisová;
   -   Ing. Kvetoslava Ondrejičková;
   -   Mgr. Oľga Keltošová.

  hore

  Uznesenie č. 69/IV/2005
  zo dňa 3.5.2005

  K bodu 29 b) Rôzne - VZN č. 1/2003 o podmienkach evidencie a držania psov v MČ Lamač
  Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava- Lamač
  ukladá
  prednostovi preveriť súlad VZN mestskej časti Bratislava- Lamač č. 1/2003 o podmienkach držania psov so zákonom NR SR č. 282/2002 Z.z. v platnom znení a predložiť správu o záveroch preverovania spolu s návrhom na aktualizáciu plôch vyhradených na venčenie psov na nasledujúce riadne zasadnutie MZ, T: 21.09.2005.

  hore

  Uznesenie č. 70/IV/2005
  zo dňa 3.5.2005

  K bodu 29 c) Rôzne - aktualizovanie internetovej stránky MČ Lamač
  Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava- Lamač
  ukladá
  prednostovi zabezpečiť aktualizovanie lamačskej internetovej stránky, prijať konkrétne opatrenia v zmysle pripomienok, T: 21.9.2005.

  hore

  Uznesenie č. 71/IV/2005
  zo dňa 3.5.2005

  K bodu 29 d) Rôzne - Udelenie mimoriadnej poslaneckej odmeny
  Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Lamač
  schvaľuje
  udelenie mimoriadnej odmeny poslankyniam Mgr. Marte Janyškovej a Márii Pikulíkovej za aktívnu činnosť v kultúrnej oblasti.

  hore

  Uznesenie č. 72/IV/2005
  zo dňa 3.5.2005

  K bodu 30 - Informácie a/ Informácie starostu; b/ Urbanistická štúdia Lamač - Staré záhrady; c/ Správa o plnení uznesení MZ; e/ Obnova budovy MŠ na Zlatohorskej; f/ Kanalizácia; g/ Pošta BA 47; h/ Mestské lesy; i/ Mestské pozemky na Zečáku; j/ Správa Duspamy k pohľadávkam MČ; k/ Správa o súdnych sporoch; l/ nadstavba; m/ Nórsky fin. mechanizmus; n/ poslanecké dni
  Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava- Lamač
  berie na vedomie
  predložené informácie

  hore

  Uznesenie č. 73/IV/2005
  zo dňa 3.5.2005

  K bodu 30 - Informácie d/ Dopravné problémy pri OD Tesco
  Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava- Lamač
  A. schvaľuje
  poskytnutie dotácie vo výške do 100 000,- Sk dopravnému podniku mesta Bratislavy za účelom skvalitnenia spojenia MHD medzi MČ Lamač a OD Tesco Lamač, a to na zabezpečenie zachádzania linky č. 63 k OD Tesco Lamač v oboch smeroch od 1.7.2005;
  B. poveruje
  starostu a prednostu k rokovaniam s DPMB o úprave koncepcie linky č. 38 za účelom zabezpečenia spojenie Segnáre - Tesco Lamač obojsmerne;
  C. podporuje
  zapojenie mestskej časti Bratislava- Lamač do projektu DRT - "call link".
  D. berie na vedomie
  informácie predložené riaditeľom DPMB Ing. Zacharom a pracovníkom DPMB p. Vaiglom, s pripomienkami.

  Návrhová komisia :

  Ing. Kvetoslava Ondrejičková
  poslankyňa miestneho zastupiteľstva

  p. Ján Daniš
  poslanec miestneho zastupiteľstva

  o o o

  * Na základe príslušných ustanovení všeobecne záväzných právnych predpisov a s ohľadom na odporučenie Miestnej rady využívam zákonné právo starostu pozastaviť výkon časti uznesenia č. 58/IV/2005, a to v časti B.1 a C.

  Ing. Peter Šramko
  starosta MČ BA Lamač

  o o o

  Mgr. Branislav Masár
  prednosta miestneho úradu

  Predchádzajúci článok   Hore   Nasledujúci článok
 
       
Copyright © 2009 MÚ Bratislava Lamač Stránku spravuje Platon Webhosting Platon Group