ARCHÍV INTERNETOVEJ STRÁNKY

 
 

 

 
 
 

 ANKETA

| Úradná tabuľa | | Aktuality | | Akcie a podujatia |

 

 
 SPRÁVY


Rozšírené vyhľadávanie
DOTAZNÍK
SAMOSPRÁVA
ÚRADY A INŠTITÚCIE
ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE
INZERCIA
VÝSTAVBA V LAMAČI
FOTOALBUM

ÚRADNÁ TABUĽA

HISTÓRIA
SYMBOLY
KULTÚRA
DOPRAVA
ŠPORT
MÉDIÁ
ORTOMAPA

EURÓPSKA ÚNIA

LINKY
MAPA STRÁNOK
KNIHA NÁVŠTEV

Nastav archiv.lamac.sk ako:   Domácu stránku
  Obľúbenú stránku

  verzia pre tlač
  odporučenie článku
 
Pozvánka na zasadnutie Miestneho zastupiteľstva


16. 11. 2004 [ Ľ. Plai ] - Samospráva - MZ

Ing. Peter ŠRAMKO
s t a r o s t a
Mestskej časti Bratislava - Lamač

Bratislava, 12.november 2004

P o z v á n k a
na zasadnutie1 Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava – Lamač, ktoré sa uskutoční dňa
23. novembra 2004, v utorok o 14.00 hod. v zasadačke Miestneho úradu na 1. poschodí.

Návrh programu:

01) Otvorenie (voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice)
02) Kontrola správnosti formulácie uznesení z ostatného zasadnutia MZ (26.10.04)
03) Správa miestneho kontrolóra (plnenie splatných uznesení, ...)
04) Situačná správa miestnej polície za október 2004
05) Návrh na doplnenie organizačnej štruktúry MÚ
06) Návrh odmeňovacieho poriadku zamestnancov MČ
07) Návrh rozpočtu MČ na rok 2005
08) Stanovisko MČ k návrhu dodatku Štatútu hl. mesta SR Bratislavy
09) Stanovisko MČ k návrhu VZN o miestnej dani z nehnuteľností pre hl. mesto SR Bratislavu
10) Návrh VZN o miestnych daniach v MČ BA Lamač
11) Návrh VZN o podmienkach užívania platených parkovacích miest v MČ BA Lamač
12) Návrh na výmenu pozemkov so spol. CRESCO Development, a.s.
13) Návrh na poskytnutie dotácií spoločenským organizáciám
14) Stanovisko MČ k návrhu Územného plánu hl. mesto SR Bratislavy
15) Urbanistická štúdia Nový Lamač
16) Kanalizácia (a/ Správa o priebehu prác; b/ Návrh zmluvy – štvordohoda; c/ Žiadosti o osobitný režim splácania KP)
17) Tepelné hospodárstvo (Stanovisko MČ k návrhu zmluvy o prenájme TTZ)
18) Správa o zabezpečovaní opatrovateľskej služby v III. Q. 2004
19) Informácie (a/ Satelit, b/ Rozvojové lokality; c/ Zmluva o zimnej údržbe, d/ SOA Liberta – projekt Otvorená škola)
20) Rôzne
21) Interpelácie
22) Záver

S pozdravom

ING. PETER ŠRAMKO
Predchádzajúci článok   Hore   Nasledujúci článok
 
       
Copyright © 2009 MÚ Bratislava Lamač Stránku spravuje Platon Webhosting Platon Group