ARCHÍV INTERNETOVEJ STRÁNKY

 
 

 

 
 
 

 ANKETA

| Úradná tabuľa | | Aktuality | | Akcie a podujatia |

 

 
 SPRÁVY


Rozšírené vyhľadávanie
DOTAZNÍK
SAMOSPRÁVA
ÚRADY A INŠTITÚCIE
ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE
INZERCIA
VÝSTAVBA V LAMAČI
FOTOALBUM

ÚRADNÁ TABUĽA

HISTÓRIA
SYMBOLY
KULTÚRA
DOPRAVA
ŠPORT
MÉDIÁ
ORTOMAPA

EURÓPSKA ÚNIA

LINKY
MAPA STRÁNOK
KNIHA NÁVŠTEV

Nastav archiv.lamac.sk ako:   Domácu stránku
  Obľúbenú stránku

  verzia pre tlač
  odporučenie článku
 
Všeobecne záväzné nariadenie


22. 11. 2004 [ Mgr. J. Suleň ] - Samospráva - VZNVšeobecne záväzné nariadenie
č.: 7/2004
o určení školských obvodov MČ Bratislava - LamačMiestne zastupiteľstvo v MČ Bratislava - Lamač na základe § 6 ods. 1 zák. č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov, v súlade s § 8 ods. 1 zák. č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, sa uznieslo dňa ...........2004 na tomto všeobecne záväznom nariadení (ďalej len VZN):

§ 1
Úvodné ustanovenia
Zákon č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky, určil podmienky uskutočnenia reformy verejnej správy aj na úseku školstva. Predmetom úpravy tohto VZN, v súlade s § 8 ods. 1 zák. č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, je určenie školského obvodu pre základnú školu s materskou školou na území Mestskej časti Bratislava - Lamač.

§ 2
Školské obvody
Pre základnú školu zriadenú Mestskou časťou Bratislava - Lamač sa určuje školský obvod takto:

Základná škola s materskou školou na Malokarpatskom námestí č.: 1 jej školským obvodom je katastrálne územie Lamača.

§ 3
Prechodné a záverečné ustanovenie
Toto VZN nadobúda účinnosť po uplynutí 15 dní odo dňa, v ktorý bolo po schválení Miestnym zastupiteľstvom vyvesené na úradnej tabuli MČ Bratislava - Lamač a súčasne je prístupné na Miestnom úrade.

Predchádzajúci článok   Hore   Nasledujúci článok
 
       
Copyright © 2009 MÚ Bratislava Lamač Stránku spravuje Platon Webhosting Platon Group