ARCHÍV INTERNETOVEJ STRÁNKY

 
 

 

 
 
 

 ANKETA

| Úradná tabuľa | | Aktuality | | Akcie a podujatia |

 

 
 SPRÁVY


Rozšírené vyhľadávanie
DOTAZNÍK
SAMOSPRÁVA
ÚRADY A INŠTITÚCIE
ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE
INZERCIA
VÝSTAVBA V LAMAČI
FOTOALBUM

ÚRADNÁ TABUĽA

HISTÓRIA
SYMBOLY
KULTÚRA
DOPRAVA
ŠPORT
MÉDIÁ
ORTOMAPA

EURÓPSKA ÚNIA

LINKY
MAPA STRÁNOK
KNIHA NÁVŠTEV

Nastav archiv.lamac.sk ako:   Domácu stránku
  Obľúbenú stránku

  verzia pre tlač
  odporučenie článku
 
Pozvánka na zasadnutie Miestneho zastupiteľstva,


1. 2. 2006 [ Mgr. J. Suleň ] - Samospráva - MZ

P o z v á n k a

na zasadnutie miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava - Lamač, ktoré sa uskutoční dňa
7. februára 2006, v utorok o 14.00 hod.
v zasadačke Miestneho úradu na Heyrovského ul. v Bratislave - Lamači.


      Návrh programu :
 1. Otvorenie (voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice);
 2. Kontrola správnosti formulácie uznesení z ostatného zasadnutia MZ (22.12.05);
 3. Správa miestneho kontrolóra;
 4. Situačná správa miestnej polície za december 2005 a január 2006;
 5. Návrh na úpravu poplatku za navštevovanie MŠ;
 6. Návrh na úpravu sadzobníka za používanie telocviční v ZŠ;
 7. Návrh na zaujatie stanoviska k správe f. Marianum o výške poplatkov za hrobové miesta;
 8. Návrh na schválenie žiadosti FK Lamač o poskytnutie dotácií na dostavbu objektu šatní a soc. zariadení v areáli FK Lamač a na prevádzku v roku 2006;
 9. Návrh na zaujatie stanoviska k petícii občanov vo veci výstavby polyfunkčného objektu na pozemku p.č. 481/7 v k.ú. Lamač na Malokarpatskom námestí;
 10. Návrh na zaujatie stanoviska k protestu občanov proti umiestneniu telekomunikačného zariadenia na bytovom dome Studenohorská 38/40;
 11. Návrh na zaujatie stanoviska k žiadosti f. MONE o zmenu stavby pred dokončením v časti vykurovania bytov v nadstavbe objektu na Malokarpatskom nám.;
 12. Návrh na zaujatie stanoviska k žiadosti p. Vaculu o zníženie nájomného za prenájom časti pozemku p.č. 617/1 o výmere 20,5 m2 pod predajným stánkom;
 13. Návrh na zaujatie stanoviska k žiadosti p. Baláža o kúpu časti pozemku p.č. 438 v k.ú. Lamač;
 14. Návrh na pridelenie obecného bytu v nadstavbe MÚ;
 15. Návrh plánu investičných akcií a údržby komunikácií na rok 2006;
 16. Rôzne;
 17. Informácie
  a) Informácie starostu;
  b) Správa o plnení uznesení za IV. Q. 2005;
  c) Správa o postupe rozvoja lokality Staré záhrady;
  d) Informácia o podaní občanov k dani z nehnuteľn.;
  e) Správa o poskytovaní opatrovateľskej služby za IV. Q. 2005 s fin. zúčtovaním roka 2005);
 18. Interpelácie;
 19. Záver.

S pozdravom

Ing. Peter Š R A M K O
s t a r o s t a, v.r.

Predchádzajúci článok   Hore   Nasledujúci článok
 
       
Copyright © 2009 MÚ Bratislava Lamač Stránku spravuje Platon Webhosting Platon Group