ARCHÍV INTERNETOVEJ STRÁNKY

 
 

 

 
 
 

 ANKETA

| Úradná tabuľa | | Aktuality | | Akcie a podujatia |

 

 
 SPRÁVY


Rozšírené vyhľadávanie
DOTAZNÍK
SAMOSPRÁVA
ÚRADY A INŠTITÚCIE
ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE
INZERCIA
VÝSTAVBA V LAMAČI
FOTOALBUM

ÚRADNÁ TABUĽA

HISTÓRIA
SYMBOLY
KULTÚRA
DOPRAVA
ŠPORT
MÉDIÁ
ORTOMAPA

EURÓPSKA ÚNIA

LINKY
MAPA STRÁNOK
KNIHA NÁVŠTEV

Nastav archiv.lamac.sk ako:   Domácu stránku
  Obľúbenú stránku

  verzia pre tlač
  odporučenie článku
 
U z n e s e n i a č. 144 / IV / 2004 – 165/ IV / 2004


22. 12. 2004 [ Mgr. J. Suleň ] - Samospráva - MZ

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Lamač


U z n e s e n i a
č. 144 / IV / 2004 - 165/ IV / 2004
zo zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Lamač
dňa 14.12.2004.


Návrhová komisia :
Mgr. Oľga Keltošová
RNDr. Dušan Akantis

Overovatelia zápisnice :
Mgr. Marta Janyšková
Ing. Mgr. Radoslav Olekšák
Uznesenie č. 144/IV/2004
zo dňa 14.12.2004

K bodu 3 - Správa miestneho kontrolóra (plnenie splatných uznesení,...)
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Lamač
A. A. berie na vedomie :
1. kontrolu plnenia uznesení
2. kontrolu plánu práce MK na rok 2004
3. kontrolu výkonu činností vo verejnom obstarávaní na MÚ

- - bez pripomienok

B. B. súhlasí
s vyradením uznesení : č. 121/IV/2004, č. 134/IV/2004

C. C. ukladá
1. prednostovi MÚ zabezpečiť realizáciu opatrení navrhnutých pri správe MK o kontrole procesu verejného obstarávania. T : 15.1.2005
2. pripravovať na každé zasadnutie MZ správu o plnení uznesení s komentárom.

Uznesenie č. 145/IV/2004
zo dňa 14.12.2004

K bodu 5 - Situačné správy miestnej polície za mesiac november 2004 a Obvodného odd. PZ Dúbravka za druhý polrok 2004. Návrh na uzavretie dohôd o VP s prísl. MP
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava Lamač berie na vedomie
predložené Situačné správy miestnej polície za mesiac november 2004 a Obvodného odd. PZ Dúbravka za druhý polrok 2004.

Uznesenie č. 146/IV/2004
zo dňa 14.12.2004

K bodu 6 - Návrh koncepcie rozvoja miestnej knižnice - Lamač
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Lamač
A. berie na vedomie
predložený návrh koncepcie rozvoja miestnej knižnice Lamač, s pripomienkami.
B. žiada
dopracovať predložený materiál o predložené pripomienky.

Uznesenie č. 147/IV/2004
zo dňa 14.12.2004

K bodu 7 - Návrh rozpočtu II. etapy realizácie Koncepcie rozvoja TV a športu - rok 2005
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Lamač
schvaľuje
predložený návrh rozpočtu II. etapy realizácie Koncepcie rozvoja TV a športu na rok 2005, s pripomienkou - navýšenie rozpočtu o realizáciu studne v areáli FK v sume 230 tis. Sk.

Uznesenie č. 148/IV/2004
zo dňa 14.12.2004

K bodu 8 - Návrh programu a rozpočtu kultúrnych a športových akcií na rok 2005
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Lamač
schvaľuje
predložený návrh programu a rozpočtu kultúrnych a športových akcií na rok 2005, bez pripomienok.

Uznesenie č. 149/IV/2004
zo dňa 14.12.2004

K bodu 9 - Návrh na prenájom pozemkov v k.ú. Lamač p.č. 1836/1,2,3,4 ( f. IDM CAR spol. s r.o., resp. f. VeV spol. s r.o.)
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Lamač
odporúča
starostovi pokračovať v rokovaniach s f. IDM CAR, s.r.o. za účelom vyrokovania lepších ekonomických podmienok.

Uznesenie č. 150/IV/2004
zo dňa 14.12.2004

K bodu 12 - Návrh VZN o miestnych daniach v MČ BA - Lamač
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Lamač
schvaľuje
predložený návrh VZN o miestnych daniach v Mestskej časti Bratislava - Lamač, s pripomienkami z Miestnej rady.

Uznesenie č. 151/IV/2004
zo dňa 14.12.2004

K bodu 13 - Návrh rozpočtu na rok 2005
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Lamač
A. schvaľuje
celkový rozpočet Mestskej časti Bratislava - Lamač v členení:
. . bežný rozpočet: prebytok 2 317 tis. Sk
. . kapitálový rozpočet: schodok 12 300 tis. Sk, ktorý bude krytý z prebytku bežného rozpočtu a mimorozpočtových kapitálových zdrojov z minulých rokov
B. konštatuje,
že spôsob využitia naakumulovaných prostriedkov bude riešiť osobitne v roku 2005
C. ukladá
prednostovi vypracovať plán investičných akcií a bežnej údržby na rok 2005

Uznesenie č. 152/IV/2004
zo dňa 14.12.2004

K bodu 14 - TATRY, prírodná kalamita- návrh na poskytnutie finančnej dotácie
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Lamač
schvaľuje
predložený návrh na poskytnutie finančnej dotácie vo výške 15 000,- Sk z prostriedkov MČ na riešenie a odstraňovanie následkov prírodnej kalamity v Tatranskom národnom parku pre Fond Základnej školy Dolný Smokovec, zriadený v Komunitnej nadácii Bratislava, č. ú. 1100920618/8130 Citibank (Slovakia), variabilný symbol je IČO školy: 36106501.

Uznesenie č. 153/IV/2004
zo dňa 14.12.2004

K bodu 15 - Návrh na predĺženie nájomných zmlúv
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Lamač
schvaľuje
predĺženie nájomných zmlúv uzatvorených na dobu určitú, a to p. Algayerovi (ZŠ - bufet ) na obdobie 2 rokov.

Uznesenie č. 154/IV/2004
zo dňa 14.12.2004

K bodu 15 - Návrh na predĺženie nájomných zmlúv
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Lamač
schvaľuje
predĺženie nájomných zmlúv uzatvorených na dobu určitú, a to Bilisics (ZŠ - textil) na obdobie 6 mesiacov.

Uznesenie č. 155/IV/2004
zo dňa 14.12.2004

K bodu 15 - Návrh na predĺženie nájomných zmlúv
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Lamač
schvaľuje
predĺženie nájomných zmlúv uzatvorených na dobu určitú, a to p. Černej (ZŠ - úpr. odevov) na obdobie 6 mesiacov.

Uznesenie č. 156/IV/2004
zo dňa 14.12.2004

K bodu 15 - Návrh na predĺženie nájomných zmlúv
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Lamač
schvaľuje
predĺženie nájomných zmlúv uzatvorených na dobu určitú, a to p. Dermekovi (nám. - predaj vína) na obdobie 10 mesiacov.

Uznesenie č. 157/IV/2004
zo dňa 14.12.2004

K bodu 15 - Návrh na predĺženie nájomných zmlúv
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Lamač
schvaľuje
predĺženie nájomných zmlúv uzatvorených na dobu určitú, a to p. Mišovičovej (námestie - predaj OZ ) na obdobie 2 rokov.

Uznesenie č. 158/IV/2004
zo dňa 14.12.2004

K bodu 15 - Návrh na predĺženie nájomných zmlúv
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Lamač
schvaľuje
predĺženie nájomných zmlúv uzatvorených na dobu určitú, a to f. Geoinfos (MÚ - kancel. priestory) na obdobie 3 rokov.

Uznesenie č. 159/IV/2004
zo dňa 14.12.2004

K bodu 16 - Návrh harmonogramu zasadnutí MZ v roku 2005
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Lamač
schvaľuje
predložený návrh harmonogramu zasadnutí MZ v roku 2005.

Uznesenie č. 160/IV/2004
zo dňa 14.12.200
4

K bodu 17, 18 - Informácia o ,,Urbanistickej štúdii zóny Nový Lamač" a ,,Urbanistickej štúdii zóny Staré záhrady" Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Lamač
berie na vedomie
Informáciu o ,,Urbanistickej štúdii zóny Nový Lamač" a ,,Urbanistickej štúdii zóny Staré záhrady"

Uznesenie č. 161/IV/2004
zo dňa 14.12.2004

K bodu 19 - Kanalizácia

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Lamač
A. A. berie na vedomie
predloženú správu o priebehu prác a správu o priebehu uzatvárania zmlúv
B. B. schvaľuje
osobitý režim splácania kanalizačnej prípojky pre manž. Bruteničových v zmysle prijatého uznesenia MZ č. 116/IV/2004 písm. B) bod 2 zo dňa 26.10.2004.

Uznesenie č. 162/IV/2004
zo dňa 14.12.2004

K bodu 20 - Tepelné hospodárstvo (stanovisko MČ k návrhu zmluvy o prenájme TH)
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Lamač
schvaľuje
zachovanie pôvodnej koncepcie rekonštrukcie TH predloženej firmou EVČ v prvom polroku 2004.

Uznesenie č. 163/IV/2004
zo dňa 14.12.2004

K bodu 21 - VZN o dani z nehnuteľnosti v hl. meste SR Bratislave
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Lamač
A. opätovne konštatuje, že
na základe schváleného VZN č. 8/2004 o dani z nehnuteľnosti a informácii o podkladoch a priebehu z rokovania Mestského zastupiteľstva k dani z nehnuteľnosti pre hl. m. SR Bratislava a rokovania Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava Lamač mesto Bratislava nezvládlo v procese fiškálnej decentralizácie svoju povinnosť obhajovať záujmy občanov Bratislavy v čase, keď tak malo konať a za túto vážnu chybu nesie plnú zodpovednosť
B. opätovne žiada
primátora hl. m. Bratislavy o
1. 1. predloženie ekonomického prepočtu a zdôvodnenia schváleného navýšenia daní y nehnuteľnosti
2. 2. audit hospodárenia mesta za posledných 10 rokov

Uznesenie č. 164/IV/2004 zo dňa 14.12.2004

K bodu 22 - Návrh na udelenie odmeny starostovi za IV. štvrťrok 2004 a miestnemu kontrolórovi za II. polrok 2004
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Lamač po prerokovaní predloženého materiálu
A ) schvaľuje
odmenu starostovi za obdobie IV. štvrťrok 2004 vo výške 26% súčtu platov za uvedené obdobie.
B) schvaľuje
odmenu miestnemu kontrolórovi za II. polrok 2004.
C) schvaľuje
mimoriadnu odmenu poslancov MZ za 24 mesiacov volebného obdobia vo výške 6 000,- Sk.

Uznesenie č. 165/IV/2004
zo dňa 14.12.2004

K bodu 23 - Informácie - a) zoznam subjektov dotknutých VZN č. 4/2004Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Lamač
A. schvaľuje
Predložené dodatky zmlúv o prenájme
B. ukladá
preveriť majetko-právne vzťahy k nevysporiadaným pozemkom
C. zrušuje uznesenie 3-8/1995 časť B2


. . .


Návrhová komisia :

Mgr. Oľga Keltošová
RNDr. Dušan Akantis


. . .


Mgr. Branislav M a s á r
prednosta Miestneho úradu

Ing. Peter Š r a m k o
starosta mestskej časti

Predchádzajúci článok   Hore   Nasledujúci článok
 
       
Copyright © 2009 MÚ Bratislava Lamač Stránku spravuje Platon Webhosting Platon Group