ARCHÍV INTERNETOVEJ STRÁNKY

 
 

 

 
 
 

 ANKETA

| Úradná tabuľa | | Aktuality | | Akcie a podujatia |

 

 
 SPRÁVY


Rozšírené vyhľadávanie
DOTAZNÍK
SAMOSPRÁVA
ÚRADY A INŠTITÚCIE
ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE
INZERCIA
VÝSTAVBA V LAMAČI
FOTOALBUM

ÚRADNÁ TABUĽA

HISTÓRIA
SYMBOLY
KULTÚRA
DOPRAVA
ŠPORT
MÉDIÁ
ORTOMAPA

EURÓPSKA ÚNIA

LINKY
MAPA STRÁNOK
KNIHA NÁVŠTEV

Nastav archiv.lamac.sk ako:   Domácu stránku
  Obľúbenú stránku

  verzia pre tlač
  odporučenie článku
 
Verejná prezentácia urbanistickej štúdie


21. 9. 2004 [ S.Kovacic ] - Samospráva

Pozvánka na verejnú prezentáciu “Urbanistickej štúdie zóny Nový Lamač" s odborným komentárom, ktorá sa uskutoční dňa 29.9.2004 (streda) o 18:00 h v miestnom kine na Malokarpatskom námestí.


Týmto Vám oznamujeme, že Mestská časť Bratislava - Lamač, ako obstarávateľ územno-plánovacieho podkladu, zahájila verejné prerokovanie "Urbanistickej štúdie zóny Nový Lamač”.

Verejná prezentácia urbanistickej štúdie s odborným komentárom bude dňa 29. 9. 2004 (streda) o 18:00 h v miestnom kine na Malokarpatskom námestí.

Urbanistická štúdia je vystavená na verejné nahliadnutie:
1) na miestnom úrade
2) na internetovej stránke našej mestskej časti www.lamac.sk (pod rubrikou Výstavba v Lamači -? Rozvojové lokality)
3) na oknách vestibulu miestneho kina

Verejnosť môže podať pripomienky k predloženej urbanistickej štúdii do konca októbra 2004. Pripomienky je potrebné podávať v písomnej forme na Miestny úrad Mestskej časti Bratislava - Lamač alebo elektronickou poštou na adresu: ponicanova@lamac.sk. V prípade, že ste zároveň majiteľom niektorého z dotknutých pozemkov, je potrebné pripojiť ku svojmu vyjadreniu i číslo Vašej parcely a kópiu katastrálnej mapy.

Pripomienky budú využité pri spracovaní “Návrhu zmien a doplnkov Aktualizácie ÚPN hl.m.SR Bratislavy rok 1993 v znení neskorších zmien a doplnkov”, ktorý bude verejne prerokovaný v zmysle §22 zákona 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.

„Nový Lamač“ tvorí dnes nezastavaný kopec nazývaný „Zečák“, spolu s územím záhradiek pod lesom nad Zelenohorským potokom, areálom rozostavanej fakultnej nemocnice a územím nad železnicou nazývané „Zelená hora“.

Na „Zečáku“ sa mala za bývalého politického režimu realizovať komplexná bytová výstavba podobná obytnému súboru Dlhé Diely. K výstavbe neprišlo a vykúpené pozemky boli v deväťdesiatych rokoch vrátené pôvodným vlastníkom.

V súčasnosti je v území okolo 2000 pozemkov a cca. 5000 súkromných vlastníkov. Urbanistická štúdia navrhuje najmä funkčné využitie územia, sieť hlavných dopravných komunikácií, inžinierskych sietí a rozdeľuje územie na menšie sektory, pre ktoré stanovuje základné regulatívy navrhovanej zástavby.

Začiatok výstavby je podmienený kladným prerokovaním „Urbanistickej štúdie zóny Nový Lamač“ a odsúhlasením zmien v územnom pláne mesta (plánovaný termín I.Q 2005). V ďalších krokoch sa budú musieť vlastníci dotknutých pozemkov v rámci jednotlivých sektorov dohodnúť na vypracovaní prehlbujúcich územno-plánovacích podkladov v zmysle stavebného zákona s podrobnosťou až na parcelu, ktorý by mal navrhnúť vhodnú reparceláciu, pričom z každého pozemku je potrebné poskytnúť adekvátnu výmeru na komunikácie a iné verejnoprospešné stavby. Tieto budú financovať vlastníci, nakoľko mestská časť nemá na ich vybudovanie finančné prostriedky. Našou snahou bude pomôcť pri získavaní dotácií.Ďalšie informácie Vám poskytne Oddelenie územného rozvoja a dopravy
v stránkových dňoch: Pondelok: 10:00 h – 17:00 h
Streda: 7:30 h – 16:30 h
Štvrtok: 7:30 h – 10:00 h


Vybavuje : Ing. arch. Poničanová Katarína
Tel: 64 780 065, 64 781 581

Predchádzajúci článok   Hore   Nasledujúci článok
 
       
Copyright © 2009 MÚ Bratislava Lamač Stránku spravuje Platon Webhosting Platon Group