ARCHÍV INTERNETOVEJ STRÁNKY

 
 

 

 
 
 

 ANKETA

| Úradná tabuľa | | Aktuality | | Akcie a podujatia |

 

 
 SPRÁVY


Rozšírené vyhľadávanie
DOTAZNÍK
SAMOSPRÁVA
ÚRADY A INŠTITÚCIE
ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE
INZERCIA
VÝSTAVBA V LAMAČI
FOTOALBUM

ÚRADNÁ TABUĽA

HISTÓRIA
SYMBOLY
KULTÚRA
DOPRAVA
ŠPORT
MÉDIÁ
ORTOMAPA

EURÓPSKA ÚNIA

LINKY
MAPA STRÁNOK
KNIHA NÁVŠTEV

Nastav archiv.lamac.sk ako:   Domácu stránku
  Obľúbenú stránku

  verzia pre tlač
  odporučenie článku
 
Nová štátna sociálna dávka - príspevok na bývanie


2. 3. 2000 [ S.Kovacic ] - Samospráva

Prvým januárom roka 2000 nadobudol účinnosť zákon NR SR č. 300/99 o príspevku na bývanie. Príspevok na bývanie je štátna sociálna dávka, ktorou štát, po splnení zákonom vymedzených podmienok, prispieva občanom na úhradu výdavkov, spojených s užívaním bytu, alebo s užívaním rodinného domu.
Už z názvu "štátna sociálna dávka" vyplýva, že ide o dávku, ktorá je určená pre občanov z najnižších príjmových kategórii a preto, kým sa rozhodnete požiadať o príspevok na bývanie, prečítajte si, či orientačne patríte do skupiny takýchto občanov.

Kto ma nárok na príspevok na bývanie ?
Nárok na príspevok na bývanie má:
nájomník bytu
vlastník bytu
vlastník rodinného domu

za podmienok

a/ užívania nájomného bytu, alebo bytu v osobnom vlastníctve, alebo rodinného domu na ktorý sa uplatňuje nárok na príspevok na bývanie a žiadateľ príspevku je v tomto byte /dome/ prihlásený na trvalý pobyt
b/ u nájomníkov bytov zaplatenie nájomného a služieb, spojených s užívaním bytu správcovi nájomného bytu. U vlastníka bytu zaplatenie preddavkov do fondu prevádzky, údržby a opráv a služieb spojených s užívaním bytu. Rozhodujúcim obdobím t.j. doba, za ktorú musia byť uhradené vyššie uvedené položky je polrok, predchádzajúci polroku, na ktorý sa nárokuje príspevok na bývanie. Z toho je zrejmé, že žiadatelia o príspevok na bývanie na prvý polrok 2000 musia mať uhradené platby za nájomné, služby resp. preddavky do fondu opráv od 1.7. - 31.12.1999.
c/ u vlastníkov bytov a domov zaplatenie dane z nehnuteľnosti za rok, predchádzajúci polroku, na ktorý je nárokovaný príspevok na bývanie, pokiaľ sa na nehnuteľnosť nevzťahuje oslobodenie od tejto dane. Potvrdenie o zaplatení dane z nehnuteľnosti vydáva správca dane z nehnuteľnosti. V Bratislave je to miestny úrad v mestskej časti, v ktorej má žiadateľ trvalý pobyt.
d/ súčin koeficientu zaťaženosti príjmu spoločne posudzovaných osôb výdavkami spojenými s bývaním a príjmu spoločne posudzovaných osôb je nižší ako zákonom stanovené minimálne výdavky na bývanie.
Práve uvedená z posledných podmienok zužuje okruh osôb, ktorým vzniká nárok na príspevok na bývanie.
Spoločne posudzované osoby sú všetky osoby, prihlásené na trvalý pobyt v byte, alebo dome na ktorý je uplatňovaný nárok na príspevok na bývanie a to bez ohľadu na príbuzenský vzťah. Koeficient zaťaženosti príjmu spoločne posudzovaných osôb výdavkami spojenými s bývaním je určený na hodnotu 0,3. Možno ho interpretovať ako únosnú percentuálnu mieru výdavkov spoločne posudzovaných osôb na bývanie.

Zákon č. 300/99 definuje ako minimálne výdavky na bývanie čiastky
1410 Sk mesačne pre jednu samostatne bývajúcu osobu
1750 Sk mesačne pre dve osoby
2090 Sk mesačne pre tri osoby
2430 Sk pre štyri a viac osôb.

Príjem spoločne posudzovaných osôb sa posudzuje takto:

1. Spočítajú sa všetky príjmy spoločne posudzovaných osôb za polrok, predchádzajúci polroku, na ktorý sa uplatňuje nárok na príspevok na bývanie.
Za príjem sa v zmysle zákona 300/99 považuje:

príjem zo závislej činnosti po odpočítaní príspevkov na zdravotné a nemocenské poistenie, príspevkov na dôchodkové zabezpečenie, príspevku na poistenie v nezamestnanosti, preddavkov na dane z príjmu fyzických osôb, príspevkov do doplnkového dôchodkového poistenia. Odpočítateľnými sumami z príjmu sú ďalej výživné, príspevky na výživu rozvedeného manžela, na výživu nevydatej matke, úhrady za pobyt nezaopatreného dieťaťa v celoročnom zariadení sociálnych služieb a úhrady za pobyt inej osoby ako nezaopatreného dieťaťa v celoročnom zariadení sociálnych služieb

dosiahnuté príjmy zdaňované osobitnou sadzbou z dane podľa §36 ods.2 pism a/, b/, c/,e/,f zákona č.286/1992 Zb. o daniach z príjmu /podiely na zisku tichého spoločníka, ceny z verejných súťaží, odmeny členov štatutárnych orgánov, úroky, výhry a iné výnosy z vkladov na vkladných knižkách, vkladových listov, príjem z dávok dôchodkového poistenia, atď./

štipendia s výnimkou prospechového štipendia žiaka, konkurzného, mimoriadneho sociálneho a športového štipendia študenta vysokej školy

peňažné dávky nemocenského poistenia, nemocenského zabezpečenia, dôchodkového zabezpečenia, výsluhového zabezpečenia

opakované štátne sociálne dávky

podpora v nezamestnanosti

výživné na deti

príspevok na výživu rozvedeného manžela a na výživu nevydatej matke

iné príjmy /tykajú sa príslušníkov ozbrojených síl, ktorí mali príjem vo valutách/.


Takto zistený príjem všetkých spoločne posudzovaných osôb sa vydelí šiestimi /priemerný mesačný príjem spoločne posudzovaných osôb za rozhodujúce obdobie/.

Výška príspevku na bývanie je daná vzťahom
PB = MVB - PR*0,3
kde .PB je príspevok na bývanie
. MVB sú minimálne výdavky na bývanie
. PR je priemerný mesačný príjem spoločne posudzovaných os6b za rozhodujúce obdobie

O príspevok na bývanie je potrebné požiadať odbor sociálnych vecí Okresného úradu Bratislava IV, ktorý žiadateľovi poskytne tlačivo "Žiadosť o príspevok za obdobie I./II. kalendárneho polroku rok ...". Tlačivo obsahuje zoznam dokumentov, ktoré je nutné predložiť Okresnému úradu pri nárokovaní príspevku na bývanie. Vzhľadom na početnosť dokladov odporúčam potencionálnym žiadateľom, aby si skontrolovali, či príjem spoločne posudzovaných osôb vytvára predpoklady na priznanie príspevku na bývanie. Ak súčet príjmu spoločne posudzovaných osôb je výrazne vyšší, ako je uvedené v nasledujúcej tabuľke, nárok na príspevok na bývanie nevzniká.


Počet spoločne posudzovaných osôb
  1 2 3 4 a viac
Príjem spoločne posudzovaných osôb v Sk 4700 5900 7000 8100
Orientačný hrubý príjem zo závislej činnosti fyzických osôb 5500 6900 8500 9200

Výška príspevku pre vybrané príjmové skupiny obyvateľstva v Sk

  Počet spoločne posudzovaných osôb
1 2 3 4 a viac
PR
PB 
4 700
0
5 900
0
7 000
0
8 100
0
PR
PB
4 400
90
5 600
70
6 700
80
7 800
90
PR
PB
4100
180
5 300
160
6 400
170
7 500
180
PR
PB
3 800
270
5 000
250
6100
260
7 200
270


PR - príjem spoločne posudzovaných osôb
PB - výška príspevku na bývanie


Ľubica Navratilova
prednostka
Okresného úradu Bratislava 1V

Predchádzajúci článok   Hore   Nasledujúci článok
 
       
Copyright © 2009 MÚ Bratislava Lamač Stránku spravuje Platon Webhosting Platon Group