ARCHÍV INTERNETOVEJ STRÁNKY

 
 

 

 
 
 

 ANKETA

| Úradná tabuľa | | Aktuality | | Akcie a podujatia |

 

 
 SPRÁVY


Rozšírené vyhľadávanie
DOTAZNÍK
SAMOSPRÁVA
ÚRADY A INŠTITÚCIE
ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE
INZERCIA
VÝSTAVBA V LAMAČI
FOTOALBUM

ÚRADNÁ TABUĽA

HISTÓRIA
SYMBOLY
KULTÚRA
DOPRAVA
ŠPORT
MÉDIÁ
ORTOMAPA

EURÓPSKA ÚNIA

LINKY
MAPA STRÁNOK
KNIHA NÁVŠTEV

Nastav archiv.lamac.sk ako:   Domácu stránku
  Obľúbenú stránku

  verzia pre tlač
  odporučenie článku
 
U Z N E S E N I A Č. 1/IV/2005 – 19/IV/2005


3. 2. 2005 [ Mgr. J. Suleň ] - Samospráva - MZ

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - LamačU z n e s e n i a
č. 1/IV/2005 - 19/IV/2005

zo zasadnutia Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava - Lamač
zo dňa 01.02.2005.


Návrhová komisia :
Mgr. Marta Janyšková
Ing. Jaroslav Mrva

Overovatelia zápisnice :
RNDr. Dušan Akantis
p. Ján Daniš

hore

Uznesenie č. 1/IV/2005
zo dňa 01.02.2005

K bodom 2, 3 - Kontrola správnosti formulácie uznesení, Správa miestneho kontrolóra
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Lamač

A. schvaľuje

doplnenie uznesenia MZ č. 164/IV/2004 v časti C takto :
"MZ schvaľuje mimoriadnu odmenu poslancov MZ za činnosť počas 24 mesiacov volebného obdobia vo výške 6.000,- SK."

B. berie na vedomie

- kontrolu plnenia uznesení
- správu o kontrole čerpania dotácií v roku 2004, s pripomienkami;

C. súhlasí

s vyradením zo sledovania uznesení č.: 127/IV/2004, 130/IV/2004;

D. ukladá

1. prednostovi MÚ zabezpečiť plnenie opatrení navrhnutých miestnym kontrolórom v správe o čerpaní dotácií na rok 2004, T: 15.3.2004 (body 1- 4), 28.2.2005 (bod 5);
2. ved. ekonomického odd. MÚ zúčtovať dotácie poskytnuté v roku 2004 s rozpočtom MČ BA Lamač za rok 2004 a výsledky zúčtovania predložiť ako súčasť záverečného účtu MČ za rok 2004, T: 31.3.2005;
3. miestnemu kontrolórovi predložiť návrh plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2005 na verejné pripomienkovanie v zmysle zákona a predložiť návrh na nasledujúce rokovanie MZ, T: 15.3.2005;
4. predsedom komisií MZ predkladať návrhy na dotácie v roku 2005 len tým subjektom, ktoré majú zúčtovanú dotáciu za rok 2004 s rozpočtom MČ Lamač a spĺňajú podmienky pre poskytnutie dotácie v zmysle VZN MČ o poskytovaní dotácií a zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, T: podľa VZN MČ BA Lamač o poskytovaní dotácií.

hore

Uznesenie č. 2/IV/2005
zo dňa 01.02.2005

K bodu 4 - Návrh na uzavretie zmluvy o tepelnom hospodárstve s f. BES, s.r.o.
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Lamač

schvaľuje
predložený návrh nájomnej zmluvy o tepelnom hospodárstve s f. BES, s.r.o.
- v zmysle pripomienok

hore

Uznesenie č. 3/IV/2005
zo dňa 01.02.2005

K bodu č. 5 - Situačná správa Mestskej polície za december 2004
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Lamač
berie na vedomie
Situačnú správu o činnosti Mestskej polície za mesiac december 2004
- s pripomienkami

hore

Uznesenie č. 4/IV/2005
zo dňa 01.02.2005

K bodu 6 - Návrh na výber peňažného ústavu na poskytnutie úveru na nadstavbu bytov nad MÚ.
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Lamač

schvaľuje
uzavretie zmluvy s Dexia Bankou o poskytnutí úveru vo výške 7 miliónov Sk na účel výstavby bytov formou nadstavby nad MÚ.

hore

Uznesenie č. 5/IV/2005
zo dňa 01.02.2005

K bodu 7 - Urbanistická štúdia zóny Nový Lamač
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Lamač

A. berie na vedomie
Informáciu o spôsobe dopracovania čistopisu "Urbanistickej štúdie zóny Nový Lamač, január 2005" v zmysle "Súborného stanoviska Mestskej časti Bratislava - Lamač k Urbanistickej štúdii zóny Nový Lamač, august 2004", ktorý bude vo finálnej verzii spracovateľom doručený dňa 8. februára 2005.

B. odporúča
Starostovi zvolať mimoriadne zasadanie miestneho zastupiteľstva dňa 10.2.2005 (štvrtok) o 17.30 hod., s cieľom odsúhlasiť čistopis "Urbanistickej štúdie zóny Nový Lamač", dopracovaný v zmysle "Súborného stanoviska Mestskej časti Bratislava - Lamač k Urbanistickej štúdii zóny Nový Lamač, august 2004", a odporučiť Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy schváliť na podklade čistopisu štúdie navrhované zmeny a doplnky platnej celomestskej územno-plánovacej dokumentácie.

C. ukladá
Vedúcej ÚRaD MÚ písomne vyzvať spracovateľa územno-plánovacieho podkladu k dodržaniu náhradného termínu predloženia dopracovanej "Urbanistickej štúdie zóny Nový Lamač" v zmysle "Súborného stanoviska Mestskej časti Bratislava - Lamač k Urbanistickej štúdii zóny Nový Lamač" a pripomienok z rokovania MZ dňa 1.2.2005, nakoľko spracovateľ do 31.1.2005 nepredložil finálnu verziu čistopisu predmetného územno-plánovacieho podkladu v zmysle vzájomnej Zmluvy o dielo č. 136/2004 zo dňa 24.2.2004 v znení dodatku č. 1 zo dňa 13.1.2005.

hore

Uznesenie č. 6/IV/2005
zo dňa 01.02.2005

K bodu 8 - Návrh na dlhodobý prenájom časti pozemku p.č. 1836/1,2,3,4 firme IDM CAR, spol. s.r.o.
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Lamač

schvaľuje

1. prenájom časti pozemkov parc. č. 1836/1,2,3,4 o výmere 3 000m2 spoločnosti IDM CAR, spol. s.r.o. za nájomné 4,5 mil. Sk na obdobie 25 rokov za účelom vybudovania a sprevádzkovania predajne a servisu automobilov;
2. uzavretie predloženého návrhu nájomnej zmluvy
- v zmysle pripomienok.

hore

Uznesenie č. 7/IV/2005
zo dňa 01.02.2005

K bodu 9 - Návrh na realizáciu projektu statickej dopravy v MČ Lamač
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Lamač

schvaľuje

1. projekt "Parkovanie v MČ Bratislava - Lamač na uliciach Studenohorská, Heyrovského, Bakošova, Na barine", bez pripomienok;
2. realizáciu projektu "Parkovanie v MČ Bratislava - Lamač na uliciach Studenohorská, Heyrovského, Bakošova, Na barine";
3. úpravu rozpočtu na rok 2005 zvýšením kapitálových výdavkov o 600 000,- Sk na realizáciu projektu "Parkovanie v MČ Bratislava - Lamač na uliciach Studenohorská, Heyrovského, Bakošova, Na barine" a súvisiace prehĺbenie schodku celkového rozpočtu o 600 000,- Sk.

hore

Uznesenie č. 8/IV/2005
zo dňa 01.02.2005

K bodu 10 - Návrh na zaujatie stanoviska k odvolaniam proti zvýšeniu nájomného za pozemky (p. Godál, p. Ing. Benický, p. Matejovičová)
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Lamač

A. berie na vedomie
predložené odvolania proti zvýšeniu nájomného za pozemky neslúžiace na podnikateľské účely;

B.ukladá
prednostovi odpovedať na odvolania v zmysle prijatého VZN o prenájme pozemkov na nepodnikateľské účely.

hore

Uznesenie č. 9/IV/2005
zo dňa 01.02.2005

K bodu 11 - Návrh na predĺženie nájomnej zmluvy k nebytovým priestorom v SOA Liberta ( f. VV Design )
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Lamač

schvaľuje
predĺženie nájomnej zmluvy uzavretej s f. VV Design, s.r.o. od 1.1.2005 na dobu neurčitú a zvýšenie nájomného vo výške 700,- Sk/m2 a uzavretie predloženého zmluvného dodatku.

hore

Uznesenie č. 10/IV/2005
zo dňa 01.02.2005

K bodu 12 - Návrh na prenájom pozemku parc. č. 1826/7 f. Cromwell
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Lamač

schvaľuje
žiadosť o prenájom časti pozemku parc. č. 1826/7 o výmere cca 90 m2 f. Cromwell, s.r.o.
- s pripomienkami:
a) doba nájmu 2 roky s možnosťou predĺženia o ďalších 7 rokov, ak nájomca bude riadne a včas plniť všetky zmluvné povinnosti;
b) nájomné vo výške 200,-Sk/m2 s uplatnením inflačného koeficientu;
c) povinnosť zabezpečovať údržbu okolitej zelene.

K bodu 13 - Ponuka f. Ikores na odpredaj pozemku p.č. 553/2

K predloženému materiálu nebolo prijaté platné uznesenie.

hore

Uznesenie č. 11/IV/2005
zo dňa 01.02.2005

K bodu 14 - Rozpočet MČ Lamač na rok 2005
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Lamač

A. berie na vedomie
predloženú informáciu o rozpočte Mestskej časti Bratislava - Lamač na rok 2005 v zmysle nových skutočností;

B. schvaľuje
uvoľňovanie finančných prostriedkov na činnosť ZŠ a MŠ a na opatrovateľskú činnosť mesačne v rozsahu 1/12 schváleného rozpočtu na rok 2005 pre ZŠ a MŠ v sume 4 896 000,- Sk a opatrovateľskú činnosť v sume 1 086 000,- Sk;

C. ukladá
predsedom príslušných komisií zvolať spoločné rokovanie Komisie rozvoja vzdelávania, kultúry a športu s Komisiou finančnou a stratégie, Radou školy a vedením školy k Plánu činnosti na rok 2005 a jeho finančnému zabezpečeniu a predložiť návrh Plánu činností na rok 2005 a návrh rozpočtu školy na rokovanie MZ, T: do 10.3.2005;

D. odporúča
starostovi zvolať rokovanie predsedov komisií MZ s Radou školy a vedením školy k možnostiam stavebných úprav a využitia budovy Základnej školy na iné účely, T: do 5.3.2005.

hore

Uznesenie č. 12/IV/2005
zo dňa 01.02.2005

K bodu 16 - Dopady VZN hl. mesta SR Bratislavy o dani z nehnuteľnosti na vybrané skupiny obyvateľov MČ
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Lamač

A. berie na vedomie
predloženú informáciu o dopadoch VZN hl. mesta SR o dani z nehnuteľnosti na vybrané skupiny obyvateľov MČ;

ukladá
vedúcej ekonomického oddelenia spracovať informáciu o pripomienkach občanov MČ vznesených v období predkladania daňových priznaní a vystavovania platových výmerov k VZN o dani z nehnuteľnosti a k zákonu o dani z nehnuteľnosti a po prerokovaní v komisií financií a stratégie MZ predložiť na rokovanie MZ, T: 30.4.2005.

hore

Uznesenie č. 13/IV/2005
zo dňa 01.02.2005

K bodu 17 - Návrh na poskytnutie finančnej výpomoci v súvislosti s tragédiou v Ázii
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Lamač

schvaľuje
predložený návrh na poskytnutie finančného príspevku vo výške 15.000,- Sk z prostriedkov mestskej časti na riešenie a odstraňovanie následkov prírodnej kalamity v juhovýchodnej Ázii na účet občianskeho združenia Komplexná centrálna záchranná služba na druhú etapu pomocnej akcie.

K bodu 18 - Návrh na prijatie opatrení v súvislosti s ústavným zákonom NR SR č. 357/2004 Z.z.

K predloženému materiálu nebolo prijaté platné uznesenie.

hore

Uznesenie č. 14/IV/2005
zo dňa 01.02.2005

K bodu 19 - Stanovisko MČ k návrhu VZN o prevode vlastníctva bytov a nebytových priestorov
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Lamač

berie na vedomie
predložený návrh Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o prevode vlastníctva bytov a nebytových priestorov
- s pripomienkami

hore

Uznesenie č. 15/IV/2005
zo dňa 01.02.2005

K bodu 20 - Lamačan - Návrh na udelenie mimoriadnej odmeny členom redakčnej rady za aktívne pôsobenie v roku 2004
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Lamač

schvaľuje
1. udelenie mimoriadnej odmeny členom Redakčnej rady :
- Ing. Danišovej Cecílii vo výške 2.500,- Sk
- Ing. Malíkovi Petrovi vo výške 1.100,- Sk
- P. Šoulovi Petrovi vo výške 500,- Sk
za aktívne pôsobenie v Redakčnej rade a prispievanie do Lamačana v roku 2004.

2. úpravu rozpočtu na rok 2005 nasledovne:
vo výdavkoch bežného rozpočtu zvýšenie výdavkov na vydávanie časopisu "Lamačan" z 270 tisíc na 330 tis. Sk z dôvodu zvýšenia počtu strán zo 4 na 8 v každom nasledujúcom čísle (3 -12/2005) a súvisiace zníženie prebytku bežného rozpočtu o 60 tis. Sk.

hore

Uznesenie č. 16/IV/2005
zo dňa 01.02.2005

K bodu 21 - Informácie - a) informácia o obstarávaní Urbanistickej štúdie zóny Staré záhrady; b) informácia o možnostiach použitia mimorozpočtových peňažných zdrojov; c) správa o plnení uznesení MZ; d) informácia o postupe pri riešení dopravných problémov; e) stanovisko k problematike vymožiteľnosti pohľadávok na dani z nehnuteľnosti; f) informácia o postupe prác na stavbe kanalizácie a rekonštrukcii vodovodu; g) informácie starostu;
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Lamač

berie na vedomie
predložené informácie
- s pripomienkami

hore

Uznesenie č. 17/IV/2005
zo dňa 01.02.2005

K bodu 22 - Rôzne - a) Návrh postupu pri inventarizácii drevín na roky 2004-2006.
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Lamač

schvaľuje
uzavretie predloženého návrhu zmluvy o dielo na realizáciu II. etapy inventarizácie drevín v MČ.

hore

Uznesenie č. 18/IV/2005
zo dňa 01.02.2005

K bodu 22 - Rôzne b) - Žiadosť o umiestnenie stavby
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Lamač

schvaľuje
vydanie predbežného súhlasu pre účely územného konania v zmysle žiadosti f. IPR Slovakia, s.r.o. vo vzťahu k pozemku p.č. 1808/4 k.ú. Lamač na základe záväzného stanoviska mestskej časti odoslaného pod č. 5464/2004.

hore

Uznesenie č. 19/IV/2005
zo dňa 01.02.2005

K bodu 22 - Rôzne c) - Žiadosť o dotáciu - Rímskokatolícka cirkev, farnosť BA Lamač
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Lamač

schvaľuje
dotáciu Rímskokatolíckej cirkvi, farnosť Bratislava Lamač v sume 70 000,- na opravu kostolného organu

Návrhová komisia :

Mgr. Marta Janyšková

Ing. Jaroslav Mrva

o o o


Mgr. Branislav M a s á r
prednosta Miestneho úradu

Ing. Peter Š r a m k o
starosta mestskej časti

Predchádzajúci článok   Hore   Nasledujúci článok
 
       
Copyright © 2009 MÚ Bratislava Lamač Stránku spravuje Platon Webhosting Platon Group