ARCHÍV INTERNETOVEJ STRÁNKY

 
 

 

 
 
 

 ANKETA

| Úradná tabuľa | | Aktuality | | Akcie a podujatia |

 

 
 SPRÁVY


Rozšírené vyhľadávanie
DOTAZNÍK
SAMOSPRÁVA
ÚRADY A INŠTITÚCIE
ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE
INZERCIA
VÝSTAVBA V LAMAČI
FOTOALBUM

ÚRADNÁ TABUĽA

HISTÓRIA
SYMBOLY
KULTÚRA
DOPRAVA
ŠPORT
MÉDIÁ
ORTOMAPA

EURÓPSKA ÚNIA

LINKY
MAPA STRÁNOK
KNIHA NÁVŠTEV

Nastav archiv.lamac.sk ako:   Domácu stránku
  Obľúbenú stránku

  verzia pre tlač
  odporučenie článku
 
Výberové konanie


24. 9. 2007 [ M. Mrázová ] - Rôzne

Výberové konanie
na miesto riaditeľa základnej školy s materskou školou
v mestskej časti Bratislava - Lamač


Mestská časť Bratislava - Lamač ako zriaďovateľ škôl a školských zariadení, zastúpená starostkou Mgr. Oľgou Keltošovou, vyhlasuje v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zmien a doplnkov v spojení s § 5 ods. 3 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

v ý b e r o v é   k o n a n i e
na miesto riaditeľa základnej školy s materskou školou
v mestskej časti Bratislava - Lamač


s predpokladaným nástupom od 1. 12. 2007.

Kvalifikačné predpoklady a podmienky:
 1. vysokoškolské vzdelanie II. stupňa príslušného študijného odboru v zmysle vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 41/1996 Z. z. o odbornej a pedagogickej spôsobilosti pedagogických pracovníkov v znení neskorších predpisov,
 2. absolvovanie prvej kvalifikačnej skúšky alebo jej náhrady
 3. najmenej päť rokov pedagogickej praxe
 4. občianska bezúhonnosť, osobnostné a morálne predpoklady
 5. znalosť školskej legislatívy, právnych a ekonomických predpisov
 6. spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu

Zoznam požadovaných dokladov:
 1. prihláška
 2. profesijný životopis
 3. overené kópie dokladov o splnení kvalifikačných predpokladov a podmienok
 4. odpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace
 5. návrh koncepcie rozvoja základnej školy s materskou školou v písomnej forme
 6. potvrdenie o odbornosti a pedagogickej praxi
 7. písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania
  (podľa zákona č. 428/2002 Z. z. p ochrane osobných údajov)

Prihlášku s požadovanými dokladmi v zalepenej obálke s označením "Výberové konanie na riaditeľa ZŠ" je potrebné podať osobne alebo zaslať poštou najneskôr do 15.10.2007 do 13,00 hod. na adresu : Miestny úrad Bratislava - Lamač, Heyrovského č. 2, 841 03 Bratislava. V prípade doručenia žiadosti poštou je rozhodujúci dátum uvedený na poštovej pečiatke.
Termín a miesto výberového konania bude uchádzačom oznámené najneskôr 7 dní pred jeho konaním.


Kontakt: Michaela Mrázová
Oddelenie školstva, kultúry a sociálnych vecí
t. č. 02/64780065, 02/64781581 , kl.122
e-mail: mrazova@lamac.sk


Mgr. Oľga Keltošová, v.r.
starostka

Predchádzajúci článok   Hore   Nasledujúci článok
 
       
Copyright © 2009 MÚ Bratislava Lamač Stránku spravuje Platon Webhosting Platon Group