ARCHÍV INTERNETOVEJ STRÁNKY

 
 

 

 
 
 

 ANKETA

| Úradná tabuľa | | Aktuality | | Akcie a podujatia |

 

 
 SPRÁVY


Rozšírené vyhľadávanie
DOTAZNÍK
SAMOSPRÁVA
ÚRADY A INŠTITÚCIE
ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE
INZERCIA
VÝSTAVBA V LAMAČI
FOTOALBUM

ÚRADNÁ TABUĽA

HISTÓRIA
SYMBOLY
KULTÚRA
DOPRAVA
ŠPORT
MÉDIÁ
ORTOMAPA

EURÓPSKA ÚNIA

LINKY
MAPA STRÁNOK
KNIHA NÁVŠTEV

Nastav archiv.lamac.sk ako:   Domácu stránku
  Obľúbenú stránku

  verzia pre tlač
  odporučenie článku
 
Chronológia výstavby


8. 11. 2007 [ M. Cibik ] - Samospráva

Chronológia výstavby

Polyfunkčného domu Podháj/Malokarparské nám.


Vzhľadom na stanoviská obyvateľov Lamača, ktoré sa objavujú najmä na webstránke mestskej časti k výstavbe polyfunkčného domu na Malokarpatskom nám. (vedľa objektu Oáza), pripravil miestny úrad informáciu, ktorá si kladie za cieľ pripomenúť chronológiu príprav tejto výstavby a poskytnúť obyvateľom mestskej časti presné a vyčerpávajúce informácie o súčasnom stave a zodpovednosti jednotlivých aktérov v rozhodujúcich fázach prípravy na vydanie územného rozhodnutia o zrealizovaní tejto stavby.

Schválenie investičného zámeru


Investičný zámer výstavby objektu "Polyfunkčný dom Podháj / Malokarpatské námestie" bol schválený uznesením č. 61/IV/2004 Miestnym zastupiteľstvom MČ Bratislava - Lamač dňa 22.6.2004. Projektová dokumentácia so žiadosťou o záväzné stanovisko MČ Bratislava - Lamač bola doručená na MÚ dňa 11.10. 2005. Komisia výstavby, územného rozvoja a regionálnej politiky ju prerokovala dňa 24.10.2005 a odporučila objekt znížiť o 2 podlažia (t. j. z 9 nadzemných podlaží na 7 nadzemných podlaží). Dňa 1.12.2005 bola opätovne predložená upravená projektová dokumentácia, ktorá bola komisiou výstavby, územného rozvoja a regionálnej politiky odsúhlasená (8 nadzemných podlaží, pričom najvyššie bolo riešené ako odstúpené).

Verejné zhromaždenie obyvateľov


Dňa 14.12.2005 bolo zvolané verejné zhromaždenie k tomuto investičnému zámeru v priestoroch kina na Malokarpatskom námestí. Zhromaždenie otvoril Ing. Peter Šramko - starosta MČ Bratislava - Lamač. Za spracovateľov projektovej dokumentácie Ing. Szabóová oboznámila prítomných so základnými údajmi a cieľmi zámeru takto:

 1. Na ploche bývalých asfaltových ihrísk bol najprv schválený zámer výstavby tenisovej haly (pre 2 tenisové ihriská so zázemím) s garážami v 2 podzemných podlažiach - pre tento zámer bolo vydané aj územné rozhodnutie k umiestneniu stavby. Situácia sa postupne vykryštalizovala - záujem obyvateľstva o športoviská poklesla, investor po zvážení všetkých okolností a aspektov dospel k záveru, že návratnosť investície v prípade výstavby takéhoto objektu by bola za veľmi dlhú, neprijateľnú dobu. Problematika riešenia Malokarpatského námestia je dlhodobejším predmetom diskusií na zasadnutiach stavebnej komisie, sama spracovateľka problematiku pozná, nakoľko je zároveň členkou stavebnej komisie. Pre územie Malokarpatského námestia a Vrančovičovu ul. bolo vypracované zadanie UŠ (Revitalizácia Malokarpatského nám. a Vrančovičovej ul.) - odobrené komisiou. K zadaniu sa vyjadrili dotknuté orgány a organizácie, následne MČ pristúpi k obstaraniu UŠ.
 2. Miesta pozdĺž ulice Podháj je možné využiť aj na takúto výstavbu - navrhované sú nadstavby objektov zdravotného strediska, školy, bývalej materskej školy, v realizácii je nadstavba objektu obchodného centra. Objekty OV sú vybudované, nebudú bez života a odtrhnuté od bývania. Spolu so zámerom výstavby polyfunkčného objektu boli návrhy odprezentované aj na zasadnutí MZ, pričom poslanci podporili túto myšlienku a schválili zámer výstavby uznesením (61/IV/2004 zo dňa 22.6.2004). Výsledkom bolo následné uzavretie dodatkov k nájomnej zmluve - z pozemku o výmere cca 4000 m2 sa na výstavbu odčlenilo 1400 m2.
 3. Samotný objekt je výškovo riešený ako obytné domy na Studenohorskej ulici. Má 8 N.P. (horné podlažie na cca 2/3 zastavanej plochy) + 2 P.P. (kde sú umiestnené garážové stánia ). V 1. N.P. je navrhovaná polyfunkcia - športová vybavenosť, ďalšie podlažia sú pre bývanie. Objekt je pôdorysne riešený v tvare "L" so zastavanou plochou podzemných častí necelých cca 1400 m2 - nadzemné podlažia menej (876 m2)- so zeleným átriom (524 m2) na streche garáží. Vjazd je riešený z existujúcej obslužnej komunikácie vedúcej paralelne s ulicou Podháj. Pri realizovaní vstupu do 2. N.P. bude potrebné vyrúbať 14 stromov (medzi kotolňou a objektom - v svahu), tieto budú nahradené vhodnou výsadbou. K zámeru boli spracované potrebné odborné posúdenia a vyhodnotenia (sú súčasťou PD).
 4. V objekte je navrhovaných 60 b.j. (cca 200 obyvateľov), 73 garážových stání, polyfunkcia (športová vybavenosť).
 5. Na obslužnej komunikácii vytvoria niku - rozšírenie pre vybudovanie 14 vonkajších parkovacích miest. Riešená bola aj ďalšia možnosť parkovania - na komunikácii Podháj, ktorá nie je využitá v celej šírke (spracoval Ing. Morávek - odsúhlasené Magistrátom a ODI).
Po výklade k PD bola otvorená diskusia k problematike. V diskusii odzneli podnety a otázky občanov, týkajúce sa hlavne nasledovného:
 • podľa názoru niektorých diskutujúcich skôr by na námestie oživenie priniesli služby, takéto riešenie a zahusťovanie nie je potrebné,
 • otázna je potreba budovania ďalších garáží, keď nie sú predané ani všetky v novom objekte na Studenohorskej ul., nie je dobudované vonkajšie parkovisko,
 • výška objektu,
 • ubudne športovisko
Na otázky odpovedali zástupcovia spracovateľa, starosta MČ a zodpovedný pracovník MÚ Lamač, odzneli hlavne nasledujúce vysvetlenia:

MČ má takú polohu, kde nie je veľmi možnosť budovania - výstavba bytov zaostáva za inými mestskými časťami. Presadzovanie investičných zámerov a ich umiestňovanie je veľmi náročne z viacerých príčin:
 • mestská časť disponuje veľmi malým počtom pozemkov vo vlastníctve MČ resp. zverených Hl. m. SR - Bratislavou do správy MČ
 • nedostatok vhodných plôch určených na viacpodlažnú bytovú výstavbu v súčasne platnom Územnom pláne hl. mesta SR Bratislavy
 • nový územný plán hlavného mesta SR Bratislavy, ktorý vymedzuje nové plochy pre možný rozvoj bytovej výstavby sa spracováva veľmi dlhé časové obdobie - v tej dobe bol len v štádiu vyhodnocovania pripomienok uplatnených v rámci prerokovania konceptu riešenia. Pre akceptovanie rozvojových zámerov jednotlivých mestských častí (ako napr. UŠ Nový Lamač) bolo potrebné vynaložiť značné úsilie a proces trval dlhší čas, pričom to bol len prvý krok - pre umožnenie výstavby je potrebné spracovanie prehlbujúcich - zonálnych dokumentácií a ich prerokovanie a schválenie v zmysle stavebného zákona.
 • preto sú predkladané takéto návrhy stavby v obytnom území - t. j. tam, kde výstavba je v súlade s platným územným plánom mesta a je tu aj možnosť napojenia na všetky potrebné inžinierske siete (predmetné územie je definované v platnej ÚPD pre funkciu bývanie - viacpodlažná bytová zástavba).
 • vysvetlenie k službám - p. starosta vysvetlil, že v území je malá kúpyschopnosť obyvateľstva, podnikatelia odchádzajú, pribudlo Tesco, mestská časť resp. miestny úrad nemôže toto ovplyvniť
 • k parkovaniu na Studenohorskej - potrebné je situáciu riešiť, je preto aj riešené pri každom novopostavenom objekte
 • v stavebnej komisii posudzované v novembri - požadovala zníženie objektu - preto preriešené a predložené v upravenej podobe
 • v súvislosti s otázkami športovísk - mnohé boli málo využívané, MČ zabezpečuje údržbu (v areáli prenajatom p. Šajbenovi sa o. i. doriešil problém s chátrajúcimi priestormi - strážny resp. prevádzkový domček, detské ihrisko), dopĺňa vybavenie, vybudované boli aj nové ihriská. Bola vypracovaná koncepcia, darí sa ju úspešne napĺňať.
Petícia občanov

Dňa 14.12.2005 bola doručená na MÚ petícia občanov proti výstavbe "Polyfunkčného domu Podháj / Malokarpatské námestie". Listom zo dňa 9.2.2006 bolo na MÚ oznámené zvolenie Mgr. Lucie Liptovskej za predsedkyňu petičného výboru. Petícia obsahovala podpisy 119 občanov, ktorí vyjadrili nesúhlas s výstavbou uvedeného objektu, predovšetkým z dôvodu výšky objektu. Ďalej bolo na MÚ zaslaných 8 písomných pripomienok, kde obyvatelia vyjadrujú nespokojnosť s umiestnením, výškou objektu a vplyvom objektu na tienenie okolitej zástavby.

Petíciou ako aj písomnými námietkami sa následne zaoberali príslušné komisie MZ MČ Bratislava - Lamač, ktoré prijali k problematike nasledovné stanoviská:
 1. Komisia výstavby, územného rozvoja a regionálnej politiky (zasadnutie dňa 16.1.2006). Komisia posudzovala objekt s 9 NP (október 2005), ktorý odporučila znížiť o 2 podlažia. Následne bol predložený upravený projekt (december 2005) s návrhom komisia súhlasila, opätovne sa problémom zaoberala po decembrovom verejnom zhromaždení a po doručení petície a pripomienok v januári 2006. Po rozsiahlej diskusii a vyhodnotení pripomienok skonštatovala, že zotrváva na svojom pôvodnom stanovisku.

 2. Komisia podnikateľských aktivít, bezpečnosti a ochrany životného prostredia (zasadnutie dňa 19.1.06) Členovia komisie opäť prehodnotili zámer výstavby Polyfunkčného domu nasledovne: komisia neodporúča navrhovanú výstavbu Polyfunkčného domu na plochách slúžiacich k športovo rekreačným účelom. Výstavba je v rozpore zo zámerom komplexného riešenia Malokarpatského námestia s prepojením na Vrančovičovu ulicu. Nie je v záujme občanov Lamača takéto športovo rekreačné plochy likvidovať zástavbou. Vyžaduje sa opätovné obnovenie plochy. Žiada sa prehodnotiť platné zmluvy prenajímateľov plochy. Ak sa dohodnuté podmienky zmluvy neplnia zo strany nájomcu v tom prípade navrhuje sa aby mestská časť odstúpila od zmluvy.

 3. Komisia podnikateľských financií a hospodárskej stratégie (zasadnutie dňa 23.1.06). Komisia berie materiál na vedomie ako informáciu.

Stanovisko mestskej časti Lamač


Dňa 7.2.2006 sa petíciou občanov zaoberalo Miestne zastupiteľstvo MČ BA - Lamač a odporučilo starostovi postupovať v zmysle stavebného zákona a platných právnych predpisov. V zmysle prerokovania a uznesenia MZ MČ Bratislava - Lamač bolo starostom MČ vydané nasledujúce stanovisko:

"Starosta mestskej časti Lamač podľa § 17 zák. SNR č. 377/1990 Zb. o hl. m. SR Bratislave v znení neskorších predpisov a § 4 ods. 3 písm. d/ zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov súhlasí s umiestnením stavby "Polyfunkčný dom ulica Podháj / Malokarpatské námestie Bratislava - Lamač" na pozemku parc. č. 481/4 v k. ú. Lamač investora SABENA SPORT, spol. s r. o., za podmienky zosúladenia projektovej dokumentácie s príslušnými ustanoveniami nájomnej zmluvy, podľa ktorých sa výstavba môže uskutočniť podľa zámeru schváleného uznesením MZ MČ Bratislava - Lamač č. 61/2004."

Záver


Z vyššie uvedeného vyplýva, že zámer výstavby predmetného polyfunkčného objektu bol viacnásobne predmetom prerokovania v odborných komisiách MZ MČ Bratislava - Lamač aj v samotnom miestnom zastupiteľstve. Zasadnutia komisií ako i MZ sú verejné. Pri opätovných prerokovaniach došlo k úpravám pôvodného návrhu v zmysle pripomienok - záverov zo zasadnutí. Po predložení upravenej projektovej dokumentácie a po následnom prerokovaní v komisii výstavby, územného rozvoja a regionálnej politiky dňa 2.5.2006 bolo starostom MČ vydané kladné záväzné stanovisko MČ Bratislava - Lamač. Stavebný úrad dňa 18.10.2006 oznámil začatie územného konania a následne dňa 17.1.2007 vydal územné rozhodnutie. Stavebné povolenie bolo vydané stavebným úradom dňa 25.6.2007. Všetky príslušné rozhodnutia urobilo miestne zastupiteľstvo a stavebný úrad v súlade so zákonom.


Ing. Brennerová, MU Bratislava - Lamač
V Bratislave, 7. novembra 2007

Predchádzajúci článok   Hore   Nasledujúci článok
 
       
Copyright © 2009 MÚ Bratislava Lamač Stránku spravuje Platon Webhosting Platon Group