ARCHÍV INTERNETOVEJ STRÁNKY

 
 

 

 
 
 

 ANKETA

| Úradná tabuľa | | Aktuality | | Akcie a podujatia |

 

 
 SPRÁVY


Rozšírené vyhľadávanie
DOTAZNÍK
SAMOSPRÁVA
ÚRADY A INŠTITÚCIE
ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE
INZERCIA
VÝSTAVBA V LAMAČI
FOTOALBUM

ÚRADNÁ TABUĽA

HISTÓRIA
SYMBOLY
KULTÚRA
DOPRAVA
ŠPORT
MÉDIÁ
ORTOMAPA

EURÓPSKA ÚNIA

LINKY
MAPA STRÁNOK
KNIHA NÁVŠTEV

Nastav archiv.lamac.sk ako:   Domácu stránku
  Obľúbenú stránku

  verzia pre tlač
  odporučenie článku
 
Výberové konanie


30. 4. 2007 [ M. Cibik ] - Rôzne

Výberové konanie
na obsadenie funkčného miesta vedúceho oddelenia vnútornej správy a organizácie


Pracovná zmluva: na dobu neurčitú.
Miesto výkonu práce: Miestny úrad MČ Bratislava -Lamač
Nástup: od 4. júna 2007

Do výberového konania sa môžu prihlásiť uchádzači, ktorí sú štátnymi občanmi Slovenskej republiky alebo cudzími štátnymi príslušníkmi s trvalým pobytom v SR, dosiahli vek 18 rokov, sú spôsobilí na právne úkony, bezúhonní a ovládajú rokovací jazyk.

Záujemca musí ďalej spĺňať tento predpoklad:
- vzdelanie: vysokoškolské II.stupňa
Iné požiadavky:
- organizačné schopnosti
- ovládanie práce s PC (Word, Excel, Internet)
- precíznosť a príjemné vystupovanie
Výhodou pri výberovom konaní je:
- prax v podobnej činnosti
- vedomosti o problematike verejnej správy
- osobitný kvalifikačný predpoklad - financovanie v rozpočtovej sfére

Prihlášku treba doručiť osobne do podateľne MÚ MČ Bratislava - Lamač na Heyrovského 2 v termíne do 15. mája 2007 do 15,00 h, alebo poštou do 11.mája 2007 na adresu Miestny úrad MČ Bratislava - Lamač, Heyrovksého 2, 841 03 Bratislava. V prípade doručenia žiadosti poštou je rozhodujúci dátum uvedený na poštovej pečiatke. Na obálke v ľavom hornom rohu treba uviesť: Výberové konanie - zamestnanie

Prihláška musí obsahovať:
- meno, priezvisko a titul uchádzača
- dátum a miesto narodenia uchádzača
- štátnu príslušnosť uchádzača
- miesto trvalého bydliska uchádzača
- číslo občianskeho preukazu alebo číslo dokladu o povolení k pobytu (ak ide o cudzieho štátneho príslušníka)
- dátum a podpis uchádzača

K prihláške musia byť doložené tieto dokumenty:
- odpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
- fotokópie dokladov o vzdelaní (originál na výberovom konaní)
- profesijný životopis

Kontakt a ďalšie informácie:
Ľubomír Plai, prednosta, tel.:0264781581.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo výberové konanie na funkciu zrušiť.


V Bratislave, 27. mája 2007


Ľubomír Plai
prednosta
Dátum vyvesenia: 30. apríla 2007 Platnosť do: 15. mája 2007
Predchádzajúci článok   Hore   Nasledujúci článok
 
       
Copyright © 2009 MÚ Bratislava Lamač Stránku spravuje Platon Webhosting Platon Group