ARCHÍV INTERNETOVEJ STRÁNKY

 
 

 

 
 
 

 ANKETA

| Úradná tabuľa | | Aktuality | | Akcie a podujatia |

 

 
 SPRÁVY


Rozšírené vyhľadávanie
DOTAZNÍK
SAMOSPRÁVA
ÚRADY A INŠTITÚCIE
ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE
INZERCIA
VÝSTAVBA V LAMAČI
FOTOALBUM

ÚRADNÁ TABUĽA

HISTÓRIA
SYMBOLY
KULTÚRA
DOPRAVA
ŠPORT
MÉDIÁ
ORTOMAPA

EURÓPSKA ÚNIA

LINKY
MAPA STRÁNOK
KNIHA NÁVŠTEV

Nastav archiv.lamac.sk ako:   Domácu stránku
  Obľúbenú stránku

  verzia pre tlač
  odporučenie článku
 
Pozvánka na zasadnutie Miestneho zastupiteľstva,


22. 6. 2006 [ Mgr. J. Suleň ] - Samospráva - MZ

P o z v á n k a

na zasadnutie miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava - Lamač, ktoré sa uskutoční dňa
27. júna 2006, v utorok o 14.00 hod.
v zasadačke Miestneho úradu na Heyrovského ul. v Bratislave - Lamači.

      Návrh programu :
 1. Otvorenie (voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice);
 2. Kontrola správnosti formulácie uznesení z ostatného zasadnutia MZ;
 3. Správa miestneho kontrolóra;
 4. Situačná správa mestskej polície;
 5. Situačná správa OO PZ SR;
 6. Návrh na schválenie realizácie II. etapy koncepcie obnovy výpočtovej techniky MÚ schválenej uznesením MZ č. 123/IV/2005;
 7. Návrh na schválenie realizácie projektu kamerového monitorovacieho systému v MČ BA Lamač;
 8. Návrh na zaujatie stanoviska k žiadosti o prenájom budovy kotolne K-24 na Studenohorskej ul.;
 9. Návrh na schválenie poskytnutia účelových finančných dotácií oprávneným subjektom v zmysle VZN 1/2005;
 10. Návrh na odpustenie pohľadávky z prenájmu pozemku - p. Vaculová 2;
 11. Návrh na odpustenie pohľadávky z prenájmu nebytových priestorov - p. Takács 2;
 12. Návrh na odpustenie pohľadávky z prenájmu pozemku - p. Murárik 2;
 13. Návrh na zaujatie stanoviska k ponuke f. TERRAZZO, s.r.o. na prenájom časti pozemku p.č. 1826/8 k.ú. Lamač pri železnici;
 14. Návrh na zaujatie stanoviska k žiadosti f. B.B. Centrum, spol. s r.o. o kúpu pozemku s domom, parc.č. 1891, 1892 v k.ú. Lamač (rodinný dom s pozemkom na ul. Prídanky);
 15. Návrh na zaujatie stanoviska k žiadosti f. G.B. Agency s.r.o. o kúpu pozemkov PK parc. č. 2484, 2485 v k.ú. Lamač;
 16. Návrh na zaujatie stanoviska k žiadosti f. Centrade, a.s. o kúpu pozemkov parc. č. 2679, 2680, 2761, 2874, 2875, 2876 v k.ú. Lamač;
 17. Návrh na zaujatie stanoviska k žiadosti p. Nemčekovej o kúpu pozemku p.č. 1484/1 v k.ú. Lamač;
 18. Návrh na zaujatie stanoviska k žiadosti p. Ing. Jarábka o kúpu pozemku p.č. 568/2 v k.ú. Lamač;
 19. Návrh na zaujatie stanoviska k žiadosti p. Kalmára o udelenie výnimky z uplatňovania inflačného koeficientu v nájomnej zmluve;
 20. Návrh na zaujatie stanoviska k žiadosti p. Ing. Bittnera o zníženie nájomného za predzáhradku;
 21. Návrh na schválenie podania podnetu na Protimonopolný úrad v zmysle uznesenia MZ č. 25/2006;
 22. Návrh na schválenie VZN o prevádzkovom poriadku v areáloch ZŠ, MŠ, na detských ihriskách a športoviskách;
 23. Návrh na schválenie zmeny VZN č. 2/91 v znení dodatku č. 1 o dodržiavaní poriadku a čistoty na území MČ BA- Lamač;
 24. Návrh na vyradenie prebytočného majetku MČ;
 25. Návrh na zriadenie komisie podľa ústavného zákona NR SR č. 357/2004 Z.z.
 26. Návrh na schválenie priebehu osláv 140. výročia poslednej bitky Prusko-Rakúskej vojny pri Lamači;
 27. Správa o plnení plánu investičných akcií na rok 2006;
 28. Návrh na schválenie realizácie plánu gen. údržby komunikácií na rok 2006;
 29. Návrh na schválenie postupu obnovy a údržby detských ihrísk a pieskovísk;
 30. Návrh na zaujatie stanoviska k Urbanistickej štúdii zóny Staré záhrady, návrh apríl 2006 a zrušenie/zmenu uznesenia MZ č. 111/2005;
 31. Návrh na vyhlásenie ochranného pásma národnej kultúrnej pamiatky r.k. kaplnky sv. Rozálie;
 32. Návrh na zaujatie stanoviska k žiadostiam p. Bumbála ml. a p. Bumbála st. vo veci výstavby na prenajatých pozemkoch v lokalite St. záhrady;
 33. Návrh na schválenie "Záverečný účet MČ za rok 2005" 2;
 34. Návrh na schválenie úpravy rozpočtu MČ na rok 2006;
 35. Rôzne;
 36. Návrh na udelenie odmeny miestnemu kontrolórovi za I. polrok 2006;
 37. Návrh na udelenie odmeny starostovi za I. polrok 2006;
 38. Informácie;
   a)Informácie starostu;
   b)Rámcový program Rozálskych hodov 2006;
   c)Návrh postupu rozvoja oblasti Nový Lamač;
 39. Interpelácie;
 40. Záver.

S pozdravom

Ing. Peter Šramko, v.r.
starosta

Predchádzajúci článok   Hore   Nasledujúci článok
 
       
Copyright © 2009 MÚ Bratislava Lamač Stránku spravuje Platon Webhosting Platon Group