ARCHÍV INTERNETOVEJ STRÁNKY

 
 

 

 
 
 

 ANKETA

| Úradná tabuľa | | Aktuality | | Akcie a podujatia |

 

 
 SPRÁVY


Rozšírené vyhľadávanie
DOTAZNÍK
SAMOSPRÁVA
ÚRADY A INŠTITÚCIE
ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE
INZERCIA
VÝSTAVBA V LAMAČI
FOTOALBUM

ÚRADNÁ TABUĽA

HISTÓRIA
SYMBOLY
KULTÚRA
DOPRAVA
ŠPORT
MÉDIÁ
ORTOMAPA

EURÓPSKA ÚNIA

LINKY
MAPA STRÁNOK
KNIHA NÁVŠTEV

Nastav archiv.lamac.sk ako:   Domácu stránku
  Obľúbenú stránku

  verzia pre tlač
  odporučenie článku
 
Pozvánka na zasadnutie Miestneho zastupiteľstva,


25. 4. 2005 [ Mgr. J. Suleň ] - Samospráva - MZ

P o z v á n k a

na zasadnutie Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava - Lamač, ktoré sa uskutoční dňa
3. mája 2005, v utorok o 14.00 hod. v zasadačke Miestneho úradu na 1. poschodí.

        Návrh programu :
 1. Otvorenie (voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice)
 2. Kontrola správnosti formulácie uznesení z ostatného zasadnutia MZ (15.3.05)
 3. Správa miestneho kontrolóra (plnenie splatných uznesení, ...)
 4. Situačná správa miestnej polície za marec 2005
 5. Správa o Inventarizácii majetku MČ k 31.12.2004
 6. Správa o poskytovaní opatrovateľskej služby za I. Q 2005
 7. Návrh na poskytnutie účelových finančných dotácií oprávneným subjektom v zmysle VZN 1/2005
 8. Návrh na zaujatie stanoviska k iniciatíve občanov z ulice Podháj 1-13 k podmienkam prenájmu obecných pozemkov
 9. Návrh na úpravu nájomnej zmluvy s f. CORVUS
 10. Návrh na uzavretie darovacej zmluvy s f. IKORES, s.r.o. - pozemok o výmere 120 m2 v k.ú. Lamač p.č. 553/2
 11. Návrh na predaj objektu Satelit so zastavaným pozemkom p.č. 7/3, správa o výberovom konaní
 12. Návrh na zmenu nájomcu v prevádzke Kvetinárstva Domu služieb
 13. Návrh na ukončenie nájmu nebytových priestorov v ZŠ s p. Bilicsicsom dohodou
 14. Návrh na úpravu zmluvného dodatku o predĺžení nájmu nebytových priestorov s f. VV dizajn
 15. Návrh na realizáciu projektu Leto na Rosničke 2005
 16. Návrh rámcového programu Rozálskych hodov 2005
 17. Dopady VZN o dani z nehnuteľností na vybrané skupiny vlastníkov nehnuteľností
 18. Návrh plánu investičných akcií MČ na rok 2005 s finančným krytím použitím naakumulovaných kapitálových zdrojov, Informácia o príprave záverečného účtu MČ za rok 2004; Návrh použitia účtu tepelného hospodárstva MČ
 19. Návrh na úpravu rozpočtu 2005
 20. Návrh na prijatie opatrení v súvislosti so zvýšením počtu detí prihlásených do MŠ
 21. Návrh na vybudovanie chodníkov v zeleni - III. etapa
 22. Návrh na obnovu zariadenia v Zdravotnom stredisku
 23. Návrh využitia objektov Požiarnej zbrojnice a Starej pošty, odb. posudok stavu a rozpočet, projekt využitia
 24. Návrh na vytvorenie zastúpenia MČ pre kontrolu spol. BES, s.r.o.
 25. Návrh na odvolanie členov komisií (PACRD, ŽPaB)
 26. Návrh na zaujatie stanoviska k návrhom dodatkov štatútu hl. mesta
 27. Návrh na uzavretie dodatku k nájomnej zmluve na nebytové priestory v Dome služieb so Slov. poštou
 28. Návrh na zvolanie verejného zhromaždenia
 29. Rôzne
 30. Informácie a/ Informácie starostu; b/ Urbanistická štúdia Lamač - Staré záhrady; c/ Správa o plnení uznesení MZ; d/ Dopravné problémy pri OD Tesco; e/ Obnova budovy MŠ na Zlatohorskej; f/ Kanalizácia; g/ Pošta BA 47; h/ Mestské lesy; i/ Mestské pozemky na Zečáku; j/ Správa Duspamy k pohľadávkam MČ; k/ Správa o súdnych sporoch; l/ nadstavba; m/ Nórsky fin. mechanizmus;
 31. Návrh na udelenie odmeny starostovi a miestnemu kontrolórovi za I. Q r. 2005
 32. Interpelácie
 33. Záver

S pozdravom
Ing. Peter Š RA M K O
s t a r o s t a

Predchádzajúci článok   Hore   Nasledujúci článok
 
       
Copyright © 2009 MÚ Bratislava Lamač Stránku spravuje Platon Webhosting Platon Group