ARCHÍV INTERNETOVEJ STRÁNKY

 
 

 

 
 
 

 ANKETA

| Úradná tabuľa | | Aktuality | | Akcie a podujatia |

 

 
 SPRÁVY


Rozšírené vyhľadávanie
DOTAZNÍK
SAMOSPRÁVA
ÚRADY A INŠTITÚCIE
ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE
INZERCIA
VÝSTAVBA V LAMAČI
FOTOALBUM

ÚRADNÁ TABUĽA

HISTÓRIA
SYMBOLY
KULTÚRA
DOPRAVA
ŠPORT
MÉDIÁ
ORTOMAPA

EURÓPSKA ÚNIA

LINKY
MAPA STRÁNOK
KNIHA NÁVŠTEV

Nastav archiv.lamac.sk ako:   Domácu stránku
  Obľúbenú stránku

  verzia pre tlač
  odporučenie článku
 
Všeobecne záväzné nariadenie MČ BA - Lamač č. 2/2005 zo dňa 8.12.2005,


8. 12. 2005 [ Mgr. J. Suleň ] - Samospráva - VZN

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-LAMAČ


Všeobecne záväzné nariadenie
Mestskej časti Bratislava - Lamač
č. 2/2005
zo dňa 8.12.2005,
ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Bratislava- Lamač č. 5/2004 o podmienkach prenájmu parkovacích miest v Mestskej časti Bratislava - Lamač


Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Lamač podľa § 15 ods. 2 zákona SNR č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov, podľa §4 ods.3 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle príslušných ustanovení Zásad hospodárenia s majetkom hl. mesta SR Bratislavy zvereným do správy MČ Ba- Lamač a s majetkom vo vlastníctve MČ Ba- Lamač a §1 zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov, sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení:

§ 1

Všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Bratislava- Lamač č. 5/2004 o podmienkach prenájmu parkovacích miest v Mestskej časti Bratislava - Lamač sa mení a dopĺňa takto:

 1. V § 2 ods. 1 sa slová "denne od 15.00 do 8.00 hod." nahrádzajú slovami " 24 hodín denne".

 2. V § 2 sa za ods. 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

  (2) Mestská časť, ustanovuje nasledovné rámcové práva nájomcov:

  a) prednostné práva nájomcov na predĺženie nájomnej zmluvy
  b) práva nájomcov vypovedať nájomnú zmluvu z dôvodu odcudzenia alebo straty vozidla a s tým spojené právo na vrátenie pomernej časti nájomného
  c) práva nájomcov na vrátenie pomernej časti nájomného pri ukončení nájmu výpoveďou prenajímateľa

 3. V §2 ods.1 písm. b) sa za slová "platené parkovacie miesto" vkladajú slová "okrem výnimiek schválených príslušnou komisiou Miestneho zastupiteľstva."

§ 2

Toto Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť pätnástym dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli.

Ing. Peter Šramko
starosta

Predchádzajúci článok   Hore   Nasledujúci článok
 
       
Copyright © 2009 MÚ Bratislava Lamač Stránku spravuje Platon Webhosting Platon Group