ARCHÍV INTERNETOVEJ STRÁNKY

 
 

 

 
 
 

 ANKETA

| Úradná tabuľa | | Aktuality | | Akcie a podujatia |

 

 
 SPRÁVY


Rozšírené vyhľadávanie
DOTAZNÍK
SAMOSPRÁVA
ÚRADY A INŠTITÚCIE
ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE
INZERCIA
VÝSTAVBA V LAMAČI
FOTOALBUM

ÚRADNÁ TABUĽA

HISTÓRIA
SYMBOLY
KULTÚRA
DOPRAVA
ŠPORT
MÉDIÁ
ORTOMAPA

EURÓPSKA ÚNIA

LINKY
MAPA STRÁNOK
KNIHA NÁVŠTEV

Nastav archiv.lamac.sk ako:   Domácu stránku
  Obľúbenú stránku

  verzia pre tlač
  odporučenie článku
 
Pozvánka na zasadnutie Miestneho zastupiteľstva,


12. 3. 2008 [ Admin ] - Rôzne

P o z v á n k a

na zasadnutie miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava - Lamač, ktoré sa uskutoční dňa
17. marca 2008, v pondelok o 9.00 hod.
v zasadačke Miestneho úradu na Heyrovského ul. v Bratislave - Lamači.


Návrh programu :

 1. Otvorenie, voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľky
 2. Schválenie programu
 3. Správa o plnení uznesení MZ Bratislava - Lamač splatných k 10.3.2008
 4. Situačná správa mestskej polície za mesiac január a február 2008
 5. Správa o použití dotácií za rok 2007
 6. Návrh na zrušenie VZN č.3/96 o vydávaní záväzných stanovísk k začatiu podnikateľskej činnosti fyzických a právnických osôb na území MČ Bratislava Lamač
 7. Návrh VZN č.1/2008, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.6/2004 o miestnych daniach na území MČ Bratislava –Lamač
 8. Návrh na doplnenie Odmeňovacieho poriadku upravujúceho odmeňovanie zástupcu starostu, poslancov MZ a občanov– odborníkov pôsobiacich v odborných komisiách MZ
 9. Plán mestskej časti Bratislava – Lamač na zavedenie eura
 10. Informácia o účasti občanov na poslaneckých dňoch v roku 2007
 11. Návrh na poslanecké dni v roku 2008
 12. Návrh na nakladanie s nehnuteľným majetkom
 13. Návrh na schválenie permanentiek do soľnej jaskyne
 14. Priebežné hodnotenie plnenia úloh Akčného plánu
 15. Informatívna správa o riešení dopravných problémov v mestskej časti Lamač
 16. Informatívna správa o poskytovaní opatrovateľskej služby za 4Q/2007
 17. Návrh na poskytnutie odmien voleným predstaviteľom MČ Ba-Lamač
 18. Rôzne
 19. Interpelácie poslancov
 20. Záver


Mgr. Oľga Keltošová,v.r.
starostka
Predchádzajúci článok   Hore   Nasledujúci článok
 
       
Copyright © 2009 MÚ Bratislava Lamač Stránku spravuje Platon Webhosting Platon Group