ARCHÍV INTERNETOVEJ STRÁNKY

 
 

 

 
 
 

 ANKETA

| Úradná tabuľa | | Aktuality | | Akcie a podujatia |

 

 
 SPRÁVY


Rozšírené vyhľadávanie
DOTAZNÍK
SAMOSPRÁVA
ÚRADY A INŠTITÚCIE
ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE
INZERCIA
VÝSTAVBA V LAMAČI
FOTOALBUM

ÚRADNÁ TABUĽA

HISTÓRIA
SYMBOLY
KULTÚRA
DOPRAVA
ŠPORT
MÉDIÁ
ORTOMAPA

EURÓPSKA ÚNIA

LINKY
MAPA STRÁNOK
KNIHA NÁVŠTEV

Nastav archiv.lamac.sk ako:   Domácu stránku
  Obľúbenú stránku

  verzia pre tlač
  odporučenie článku
 
Pozvánka na zasadnutie miestneho zastupiteľstva,


29. 1. 2009 [ Admin ] - Samospráva - MZ

P o z v á n k a

na zasadnutie miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava - Lamač, ktoré sa uskutoční dňa
vo štvrtok dňa 5. februára 2009 o 9.00 hod.
v zasadačke Miestneho úradu na Heyrovského ul. v Bratislave - Lamači.

Návrh programu:

 1. Otvorenie, voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľky
 2. Schválenie programu
 3. Návrh na schválenie rozpočtu mestskej časti Bratislava – Lamač na roky 2009-2011
 4. Návrh na zmenu Rokovacieho poriadku miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Lamač
 5. Návrh na zmenu Organizačného poriadku miestneho úradu mestskej časti Bratislava – Lamač
 6. Návrh VZN č. 1/2009 o bližších podmienkach poskytovania finančných prostriedkov na zabezpečenie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
 7. Návrh rámcového plánu činnosti MR a MZ na I. polrok 2009
 8. Návrh plánu činnosti Miestneho kontrolóra na I. polrok 2009
 9. Návrh na zaujatie stanoviska k ukončeniu členstva v Komisii školstva a športu pri MZ MČ BA-Lamač
 10. Návrh na zaujatie stanoviska k ukončeniu členstva v Komisii kultúry, voľnočasových aktivít a revitalizácie ihrísk pri MZ MČ Ba Lamač
 11. Správa o plnení uznesení MZ BA- Lamač splatných k 29.1.2009
 12. Situačná správa Mestskej polície za mesiac december 2008
 13. Návrh inštitucionálneho odčlenenia materskej školy a školskej jedálne od základnej školy
 14. Návrh na zriadenie komisií na prešetrenie sťažností
 15. Návrh na nakladanie s nehnuteľným majetkom
 16. Návrh rekonštrukcie obecnej kroniky Lamač za roky 1989 - 1998
 17. Priebežné hodnotenie plnenia úloh Akčného plánu
 18. Výstupy z komisií
 19. Informatívna správa ku kontajnerovým stojiskám
 20. Informácia o časovom harmonograme úloh prípravy voľby prezidenta dňa 21.3.2009
 21. Informatívna správa o poskytovaní opatrovateľskej služby za IV/Q2008
 22. Rôzne
 23. Interpelácie poslancov
 24. Záver


Mgr. Oľga Keltošová,v.r.
starostka
Predchádzajúci článok   Hore   Nasledujúci článok
 
       
Copyright © 2009 MÚ Bratislava Lamač Stránku spravuje Platon Webhosting Platon Group