ARCHÍV INTERNETOVEJ STRÁNKY

 
 

 

 
 
 

 ANKETA

| Úradná tabuľa | | Aktuality | | Akcie a podujatia |

 

 
 SPRÁVY


Rozšírené vyhľadávanie
DOTAZNÍK
SAMOSPRÁVA
ÚRADY A INŠTITÚCIE
ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE
INZERCIA
VÝSTAVBA V LAMAČI
FOTOALBUM

ÚRADNÁ TABUĽA

HISTÓRIA
SYMBOLY
KULTÚRA
DOPRAVA
ŠPORT
MÉDIÁ
ORTOMAPA

EURÓPSKA ÚNIA

LINKY
MAPA STRÁNOK
KNIHA NÁVŠTEV

Nastav archiv.lamac.sk ako:   Domácu stránku
  Obľúbenú stránku

  verzia pre tlač
  odporučenie článku
 
Výzva k užšej súťaži (podprahová metóda verejného obstarávania)


27. 4. 2005 [ Ing. M. Brennerová ] - Oznamy

Mestská časť Bratislava - Lamač
Heyrovského 2, 841 03 Bratislava 47


Bratislava 19.4.2005

Vec: Výzva k užšej súťaži (podprahová metóda verejného obstarávania)
 1. Identifikácia obstarávateľa:
  Názov: Mestská časť Bratislava - Lamač                    IČO: 00 603 414
  Kontaktná osoba: Ing. M. Brennerová, p. Ľ. Zúber
  S í d l o Obec (mesto): Bratislava - Lamač,       841 03
  Ulica: Heyrovského          Číslo: 2
  Telefón: 6478 0065         Fax: 64780689          E-mail: lamac@lamac.sk

 2. Názov práce: oprava pešej lávky ponad železničnú trať v mestskej časti Bratislava - Lamač

 3. Opis prác: oprava - rekonštrukcia pešej lávky ponad železničnú trať v mestskej časti Bratislava - Lamač v blízkosti železničničnej stanice. Konštrukcia lávky je oceľová. Ide o práce HSV a PSV. Podrobný opis požadovanej práce vychádza z projektu na rekonštrukciu, resp. opravu, ktorý tvorí nedeliteľnú súčasť súťažných podkladov. Práce sa budú vykonávať podľa projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie, ktorá obsahuje všetky potrebné technické informácie.

 4. Zmluva - zmluva na uskutočnenie práce

 5. Miesto uskutočnenia prác: Mestská časť Bratislava - Lamač

 6. Klasifikácia
  Štatistická klasifikácia produkcie
  45.21.21, 45.11.11, 45.11.12, 45.22.13, 45.25.42, 45.25.31, 45.41.10, 45.43.11, 45.44.23, 45.34.21, 45.34.22

 7. Rozsah predmetu obstarávania: Rozsah opráv a prác je presne špecifikovaný v projektovej dokumentácii.
  Konštrukcia lávky ponad 4 koľajiská je oceľová, nosnú časť premostenia tvoria 2 priehradové nosníky o výške 1,50 m. Podporu týmto nosníkom tvoria priehradové veže (osová vzdialenosť podpôr je 1,50 m). tým istým spôsobom sú vytvorené podpory medzipodesty ľavého i pravého schodiska. Mostovka a stupnice schodísk sú vytvorené z rebrovaných plechov.
  .
 8. Rozdelenie predmetu obstarávania na časti:
  NIE

 9. Možnosť predloženia variantných riešení:
  NIE

 10. Trvanie zmluvy alebo lehota na ukončenie prác: 31.8.2005

 11. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky alebo odkaz na dokumenty, v ktorých sa uvádzajú: Predmet obstarávania bude financovaný z rozpočtu MČ Bratislava - Lamač.

 12. Podmienky účasti uchádzačov:
  - predloženie dokladu o oprávnení podnikať (originál alebo overená kópia) alebo overenej kópie potvrdenia o zapísaní do zoznamu podnikateľov.

  Ďalšie podmienky účasti uchádzačov:
  - vyhlásenie o priemernom ročnom počte zamestnancov a počte vedúcich pracovníkov v uplynulom roku,
  - vyhlásenie, že uchádzač má k dispozícii prostriedky, strojové a technické zariadenia potrebné na plnenie zmluvy,
  - zoznam zmlúv rovnakého alebo podobného predmetu obstarávania uskutočnených v predchádzajúcich dvoch rokoch,
  - údaje o vzdelaní a odbornej praxi vedúcich zamestnancov alebo zamestnancov zodpovedných za plnenie zmluvy na uskutočnenie práce.

  Kritériá na hodnotenie splnenia podmienok účasti uchádzačov:
  - splnenie podmienok účasti je podmienené doložením požadovaných dokladov.

 13. Poskytovanie súťažných podkladov
  Súťažné podklady si uchádzač môže písomne vyžiadať na adrese:
  - adresa obstarávateľa uvedená v bode 1

  Kontaktná osoba: p. Ľ. Zúber
  Súťažné podklady sa budú vydávať:
  v pracovných dňoch - v pondelok až štvrtok od: 8.00 do 15.00 hod., v piatok od 8.00 do 12.00 hod.
  Spôsob prevzatia súťažných podkladov:
  - osobné prevzatie alebo zaslanie poštovou zásielkou
  Úhrada za súťažné podklady:
  NIE

 14. Lehota na predkladanie ponúk:
  16.5.2005 do 14.00 hod.
  Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť:
  - adresa obstarávateľa uvedená v bode 1
  Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku.

 15. Otváranie obálok s ponukami: 16.5.2005 , 14.00 hod.
  Miesto otvárania obálok s ponukami
  Názov: Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Lamač, Heyrovského 2, 841 03 Bratislava, zasadačka, I. poschodie

 16. Kritériá na hodnotenie ponúk:
  - cena
 17. Uplynutie lehoty viazanosti ponúk:
  31.5.2005

 18. Ďalšie informácie obstarávateľa:
  Pre neobmedzený počet uchádzačov.


Ing. Peter Š r a m k o
            starosta

Predchádzajúci článok   Hore   Nasledujúci článok
 
       
Copyright © 2009 MÚ Bratislava Lamač Stránku spravuje Platon Webhosting Platon Group