ARCHÍV INTERNETOVEJ STRÁNKY

 
 

 

 
 
 

 ANKETA

| Úradná tabuľa | | Aktuality | | Akcie a podujatia |

 

 
 SPRÁVY


Rozšírené vyhľadávanie
DOTAZNÍK
SAMOSPRÁVA
ÚRADY A INŠTITÚCIE
ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE
INZERCIA
VÝSTAVBA V LAMAČI
FOTOALBUM

ÚRADNÁ TABUĽA

HISTÓRIA
SYMBOLY
KULTÚRA
DOPRAVA
ŠPORT
MÉDIÁ
ORTOMAPA

EURÓPSKA ÚNIA

LINKY
MAPA STRÁNOK
KNIHA NÁVŠTEV

Nastav archiv.lamac.sk ako:   Domácu stránku
  Obľúbenú stránku

  verzia pre tlač
  odporučenie článku
 
Pozvánka na zasadnutie Miestneho zastupiteľstva


24. 5. 2007 [ M. Cibik ] - Samospráva

P o z v á n k a

na zasadnutie miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava - Lamač, ktoré sa uskutoční dňa
31. mája 2007, vo štvrtok o 9.00 hod.
v zasadačke Miestneho úradu na Heyrovského ul. v Bratislave - Lamači.

    Návrh programu :
 1. Otvorenie
 2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľky
 3. Schválenie programu
 4. Správa o plnení uznesení MZ Bratislava - Lamač splatných k 15.5.2007
 5. Situačná správa mestskej polície za mesiac apríl 2007
 6. Správa o čerpaní prostriedkov - provizórium 2007
 7. Správa o kontrole pokladne v I. polroku 2007
 8. Správa o kontrole zimnej údržby 2006-2007
 9. Návrh na riešenie správy bytov, nebytových priestorov a pohľadávok MČ, spravovaných spoločnosťou Duspama,s.r.o.
 10. Návrh na nakladanie s nehnuteľným majetkom
 11. Návrh na schválenie VZN č. 2/2007, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2005 o poskytovaní dotácií
 12. Návrh na schválenie VZN č. 3/2007, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2003 o podmienkach evidovania a držania psov na území mestskej časti Ba- Lamač
 13. Pracovný návrh na schválenie VZN č. 4/2007, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 5/2004 v znení dodatku č. 2/2005 o podmienkach prenájmu parkovacích miest v MČ Ba- Lamač
 14. Pracovný návrh na schválenie VZN č. 5/2007, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 6/2004 o miestnych daniach na území mestskej časti Ba- Lamač
 15. Návrh na schválenie koncepcie obnovy, rozvoja a údržby detských ihrísk
 16. Návrh na zaujatie stanoviska k zmluve o zriadení spoločnej stavebnej úradovne
 17. Návrh na rekonštrukciu kina
 18. Informácia o študentskej súťaži revitalizácie Malokarpatského námestia
 19. Informatívna správa o prenájme parkovacích miest v MČ Ba - Lamač
 20. Informatívna správa o skvalitňovaní poskytovania služieb prostredníctvom internetu v miestnej knižnici
 21. Informatívna správa o zozname podnikateľov v MČ, budov spravovaných MČ a pasportizácie pozemkov na území MČ Ba- Lamač
 22. Informatívna správa o činnosti opatrovateľskej služby za I.Q. 2007
 23. Informatívna správa o modernizácii tepelných zariadení v MČ Ba- Lamač
  a) Návrh na zmenu uznesenia č.67/2007/V zo zasadnutia dňa 19.4.2007 v časti B odsek B.1 k predaju pozemkov vo vlastníctve hl.m. SR Bratislavy, v správe mestskej časti Bratislava - Lamač-Lamačská brána
  b) Návrh na poskytnutie účelovej finančnej dotácie oprávnenému subjektu v zmysle VZN č. 1/2005
 24. Rôzne
 25. Interpelácie poslancov
 26. Záver
Materiály

Mgr. Oľga Keltošová v.r.
starostka

Predchádzajúci článok   Hore   Nasledujúci článok
 
       
Copyright © 2009 MÚ Bratislava Lamač Stránku spravuje Platon Webhosting Platon Group