ARCHÍV INTERNETOVEJ STRÁNKY

 
 

 

 
 
 

 ANKETA

| Úradná tabuľa | | Aktuality | | Akcie a podujatia |

 

 
 SPRÁVY


Rozšírené vyhľadávanie
DOTAZNÍK
SAMOSPRÁVA
ÚRADY A INŠTITÚCIE
ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE
INZERCIA
VÝSTAVBA V LAMAČI
FOTOALBUM

ÚRADNÁ TABUĽA

HISTÓRIA
SYMBOLY
KULTÚRA
DOPRAVA
ŠPORT
MÉDIÁ
ORTOMAPA

EURÓPSKA ÚNIA

LINKY
MAPA STRÁNOK
KNIHA NÁVŠTEV

Nastav archiv.lamac.sk ako:   Domácu stránku
  Obľúbenú stránku

  verzia pre tlač
  odporučenie článku
 
Pozvánka na zasadnutie Miestneho zastupiteľstva


12. 4. 2007 [ M. Cibik ] - Rôzne

P o z v á n k a

na zasadnutie miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava - Lamač, ktoré sa uskutoční dňa
19. apríla 2007, vo štvrtok o 9.00 hod.
v zasadačke Miestneho úradu na Heyrovského ul. v Bratislave - Lamači.


      Návrh programu :
 1. Otvorenie
 2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľky
 3. Schválenie programu
 4. Správa o plnení uznesení MZ Bratislava - Lamač splatných k 15.4.2007
 5. Situačná správa mestskej polície za mesiac marec 2007
 6. Návrh na zaujatie stanoviska k pracovnému návrhu záverečného účtu MČ Ba - Lamač za rok 2006
 7. Návrh Zásad hospodárenia s majetkom vlastným a majetkom hl. m. SR Bratislavy zvereným do správy MČ Bratislava- Lamač
 8. Návrh na nakladanie s nehnuteľným majetkom
 9. Návrh VZN č. 1/2007 o poskytovaní jednorázovej dávky sociálne odkázaným občanom
 10. Pracovný návrh na schválenie VZN č. 2/2007, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2005 o poskytovaní dotácií
 11. Pracovný návrh na schválenie VZN č. 3/2007, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2003 o podmienkach evidovania a držania psov na území mestskej časti Ba- Lamač
 12. Návrh na pristúpenie k Protokolu o kultúrnej a spoločenskej výmene uzatvorenej medzi hl. mestom SR Bratislavou, MČ DNV, obcou Engelhartstetten a Chorvátskym kultúrnym zväzom na Slovensku
 13. Návrh na zaujatie stanoviska k žiadostiam o poskytnutie dotácií
 14. Návrh na zmenu a doplnenie komisie MZ
 15. Návrh na optimalizáciu pracovných procesov a súvisiace zmeny v štruktúre MÚ
 16. Návrh organizačného poriadku MÚ
 17. Návrh plánu práce MR a MZ na II. polrok 2007
 18. Informácia o aktuálnej situácii v MŠ na Zlatohorskej ulici
 19. Zhodnotenie obsahovej úrovne časopisu Lamačan
 20. Rôzne
 21. Interpelácie poslancov
 22. Záver

Materiály
S pozdravom

Mgr. Oľga Keltošová v.r.
starostka

Predchádzajúci článok   Hore   Nasledujúci článok
 
       
Copyright © 2009 MÚ Bratislava Lamač Stránku spravuje Platon Webhosting Platon Group