ARCHÍV INTERNETOVEJ STRÁNKY

 
 

 

 
 
 

 ANKETA

| Úradná tabuľa | | Aktuality | | Akcie a podujatia |

 

 
 SPRÁVY


Rozšírené vyhľadávanie
DOTAZNÍK
SAMOSPRÁVA
ÚRADY A INŠTITÚCIE
ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE
INZERCIA
VÝSTAVBA V LAMAČI
FOTOALBUM

ÚRADNÁ TABUĽA

HISTÓRIA
SYMBOLY
KULTÚRA
DOPRAVA
ŠPORT
MÉDIÁ
ORTOMAPA

EURÓPSKA ÚNIA

LINKY
MAPA STRÁNOK
KNIHA NÁVŠTEV

Nastav archiv.lamac.sk ako:   Domácu stránku
  Obľúbenú stránku

  verzia pre tlač
  odporučenie článku
 
Info pre podnikateľov v Lamači


17. 7. 2007 [ M. Cibik ] - Samospráva

Vážení podnikatelia,

dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 18. júna 2007 bola na web stránke Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR (MVRR SR) publikovaná Výzva na podávanie projektov v rámci JPD NUTS II Bratislava - Cieľ 2 pre opatrenia: 1.1 Rozvoj malého a stredného podnikania a 1.3 Rozvoj podnikateľských aktivít a služieb v oblasti cestovného ruchu a rekreácie.
Oprávnení žiadatelia sú malí a strední podnikatelia a živnostníci, forma finančnej pomoci je priama, realizovaná systémom refundácie, projekty sa môžu podávať do 15. augusta 2007.
Oprávnené územie - projekty lokalizované v cieľovom území regiónu, ktorý tvoria okresy Malacky, Pezinok a Senec a mestské časti hlavného mesta SR Bratislavy Záhorská Bystrica, Vajnory, Rusovce, Jarovce a Čunovo.
Oprávnené aktivity pre opatrenie Rozvoj malého a stredného podnikania:
1. Investície
 • Vytvorenie nového podniku.
 • Rozšírenie existujúceho podniku alebo zavedenie činností, zameraných na podstatné zmeny výrobku alebo výrobného procesu v existujúcom podniku (pomocou racionalizácie, diverzifikácie alebo modernizácie).
 • Prevzatie, t. j. kúpa podniku, ktorý bol zatvorený alebo by musel byť zatvorený, ak by nebol odkúpený.
2. Prvá účasť na výstavách a na veľtrhoch
Prvou účasťou sa rozumie prvá účasť žiadateľa na príslušnej výstave alebo na veľtrhu súvisiacej s podnikateľskou činnosťou žiadateľa.
3. Prvá účasť na obchodných misiách v zahraničí
Prvou účasťou na obchodnej misii sa rozumie prvá účasť na oficiálne zorganizovanej skupinovej pracovnej ceste v príslušnej krajine s presne určenými cieľmi a programom, ktorý musí byť prílohou žiadosti.
4. Poradenské a konzultačné služby
Oprávnenými nákladmi na tieto aktivity sú náklady za prijaté poradenské a konzultačné služby poskytnuté externými poradcami a konzultantmi. Nesmie ísť o služby sústavné alebo pravidelné, ani súvisiace s bežnými nákladmi podniku, ani o služby v oblasti inzercie, reklamy, právneho daňového poradenstva, auditu a vedenia účtovníctva.

Vyčlenené finančné prostriedky pre opatrenie 1.1 Rozvoj malého a stredného podnikania sú vo výške cca 306 mil. Sk celkových oprávnených nákladov.
Oprávnené aktivity pre opatrenie Rozvoj podnikateľských aktivít a služieb v oblasti cestovného ruchu a rekreácie:
1. Ivestície
  - projekty zamerané na výstavbu nových zariadení cestovného ruchu alebo na rekonštrukciu a modernizáciu existujúcich zariadení cestovného ruchu:
 • výstavba nových alebo rekonštrukcia a modernizácia existujúcich zariadení obchodnej a kongresovej turistiky,
 • výstavba nových alebo rekonštrukcia a modernizácia existujúcich ubytovacích zariadení podľa platnej kategorizácie určenej vo vyhláške MH SR č. 419/2001 Z. z., ktorou sa upravuje kategorizácia ubytovacích zariadení a klasifikačné znaky na ich zaraďovanie do tried,
 • rekonštrukcia a modernizácia existujúcich stravovacích zariadení priamo v objekte ubytovacieho zariadenia alebo výstavba nových samostatných stravovacích zariadení,
 • výstavba nových alebo rekonštrukcia a modernizácia existujúcich zariadení poskytujúcich doplnkové služby cestovného ruchu v miestach rozvoja cestovného ruchu (kúpalísk, otvorených a krytých plavární, bazénov, hygienických zariadení, športovo - rekreačných zariadení, relaxačných centier, sáun, posilňovní, detských ihrísk, požičovní športových potrieb, atď.),
 • tvorba nových pracovných miest súvisiacich s výstavbou nových alebo rekonštrukciou a modernizáciou existujúcich zariadení cestovného ruchu,
 • obstaranie dlhodobého hmotného majetku, ktorý bude využívaný na poskytovanie doplnkových služieb cestovného ruchu (nákup malých vodných plavidiel, vodných bicyklov, zasnežovacích zariadení, zariadení na úpravu tratí, strojov a zariadení pre športovo-rekreačné a relaxačné činnosti, atď.)
 • vybudovanie informačného a rezervačného systému
2. Prvá účasť na výstavách a na veľtrhoch v Slovenskej republike a v zahraničí
3. Prvá účasť na obchodných misiách v zahraničí
4. Poradenské a konzultačné služby
-môžu byť zamerané najmä na:
 • informatizáciu malého alebo stredného podniku formou využívania elektronického podpisu a elektronického obchodovania,
 • zavádzanie progresívnych informačných technológií zameraných na vyhľadávanie informácií o zahraničných trhoch, ich teritoriálnej a komoditnej štruktúre, obchodných partneroch, legislatívnom prostredí a ďalších aspektoch rozvoja cestovného ruchu a medzinárodnej spolupráce,
 • finančné poradenstvo (nie daňové a účtovné),
 • organizáciu a riadenie podniku,
 • implementáciu moderných systémov riadenia podniku,
 • riadenie ľudských zdrojov,
 • budovanie manažérstva kvality.
Vyčlenené finančné prostriedky pre opatrenie 1.3 - Rozvoj podnikateľských aktivít a služieb v oblasti cestovného ruchu a rekreácie sú vo výške cca 180 mil. Sk celkových oprávnených nákladov.
Max. intenzita pomoci na investičný projekt je 30% a max. výška pomoci je 40 mil. Sk, max. intenzita pomoci pre aktivity 2,3,4 je 50%, max. výška pomoci pre aktivity 2,3 je 2 mil. Sk a pre aktivity 4 je 4 mil. Sk (platí pre obidve opatrenia).
Posledný termín predloženia žiadosti o poskytnutie štátnej pomoci - nenávratného finančného príspevku je 31. december 2007.

Viac informácií: www.build.gov.sk alebo www.rrasenec-pezinok.sk

Kontaktné body:
Regionálna rozvojová agentúra Senec - Pezinok, M. R. Štefánika 1, Pezinok
Tel.: 033/6414 026    Fax: 033/6414 028    mobil: 0910 927 151
email: riaditeľka RRA lpavlovova@region-bsk.sk
konzultantky
eglobanova@region-bsk.sk
elovasikova@region-bsk.sk
vkostelancikova@region-bsk.sk
vslavikova@region-bsk.sk
svaseckova@region-bsk.sk

Regionálna rozvojová agentúra Záhorie, Bernolákova 1/A, Malacky
Tel.: 034 / 7743004    Fax: 034 / 7743005    mobil: 0915 726 087
email: rrazahorie@rraz.sk    www.rraz.sk
Regionálna rozvojová agentúra Senec - Pezinok pôsobí na území Bratislavského kraja spolu s Regionálnou rozvojovou agentúrou Záhorie (sídlo Malacky), sú členmi Integrovanej siete regionálnych rozvojových agentúr zriadenej Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja SR, ktoré koordinuje, metodicky a finančne riadi oddelenie riadenia regionálneho rozvoja MVRR SR. Ich poslaním je poskytovať odbornú pomoc pri tvorbe projektov, regionálnych plánov, stratégií a programov.

Predchádzajúci článok   Hore   Nasledujúci článok
 
       
Copyright © 2009 MÚ Bratislava Lamač Stránku spravuje Platon Webhosting Platon Group