ARCHÍV INTERNETOVEJ STRÁNKY

 
 

 

 
 
 

 ANKETA

| Úradná tabuľa | | Aktuality | | Akcie a podujatia |

 

 
 SPRÁVY


Rozšírené vyhľadávanie
DOTAZNÍK
SAMOSPRÁVA
ÚRADY A INŠTITÚCIE
ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE
INZERCIA
VÝSTAVBA V LAMAČI
FOTOALBUM

ÚRADNÁ TABUĽA

HISTÓRIA
SYMBOLY
KULTÚRA
DOPRAVA
ŠPORT
MÉDIÁ
ORTOMAPA

EURÓPSKA ÚNIA

LINKY
MAPA STRÁNOK
KNIHA NÁVŠTEV

Nastav archiv.lamac.sk ako:   Domácu stránku
  Obľúbenú stránku

  verzia pre tlač
  odporučenie článku
 
Správca Cintorína


13. 2. 2007 [ M. Cibik ] - Rôzne

Hľadáme záujemcu na pracovnú pozíciu "Správca Cintorína".

Ponúkaný plat cca 5000 Sk

Popis pracovnej činnosti:
 1. Zamestnanec priamo podlieha vedúcej strediska. Je povinný plniť jej príkazy. Neuposlúchnutie príkazu vedúcej sa považuje za hrubé porušenie pracovnej disciplíny so sankcionovaním v zmysle Zákonníka práce.
 2. Vedúcu strediska zastupuje v medziach stanovených touto pracovnou náplňou na príslušnom cintoríne.
 3. Zabezpečuje informovanosť občanov:
  - o cenových reláciách cintorínskych a pohrebných služieb
      = cena za užívanie hrobového, urnového, kryptového miesta
      = výška poplatkov platených na cintorínoch
  - o ustanoveniach cintorínskeho poriadku
  - o podmienkach vstupu podnikateľských subjektov na cintorín
  - o pohrebných obradoch, čase ich konania, pohrebnej službe, ktorá pohrebný obrad vykonala
  - o mieste a čase, kde si občan môže vybaviť náležitosti spojené s vybavením pohrebného obradu, zaplatením predĺženia užívacieho práva k hrobovému miestu, k možnosti uplatňovania reklamácií, resp. pripomienok občanov a pod.
 4. Vedie evidenciu, napr. vjazdu motorových vozidiel, vstupu podnikateľských subjektov na vykonanie prác na cintoríne na základe objednávok a pod.
 5. Zodpovedá a kontroluje plnenie ustanovení cintorínskeho poriadku na cintoríne, zodpovedá za čistotu cintorína a jeho okolia, nárokuje u vedúcej strediska kosačky na kosenie a pod.
 6. Informuje vedúcu strediska o situácii na cintoríne a predkladá jej návrhy riešení na skvalitnenie prevádzky cintorína.
 7. Je povinný chovať sa na cintoríne s patričnou pietou a ako reprezentant organizácie je povinný jednať s návštevníkmi cintorína, podnikateľskými subjektami úctivo a slušne
 8. Spolupracuje pri organizácii pohrebného obradu na cintoríne, operatívne rieši v zastúpení vedúcej strediska prípadné nedostatky v zabezpečení pohrebného obradu.
 9. Preberá vence a pohrebné kytice dovezené pohrebnou službou, resp. iným subjektom na cintorín.
 10. V prípade reklamácie, pripomienok, podnetov, ktoré občania ( pozostalí, návštevníci cintorína ) majú k organizácii pohrebného obradu, správe, prevádzke a údržbe cintorína, zaznamenať písomne a tento záznam predložiť k riešeniu vedúcej strediska.
 11. Spolupracuje s príslušným farským úradom, kňazom pri cirkevnom obrade.
 12. Kontroluje vykonanie označenia hrobového miesta.
 13. Zodpovedá za majetok organizácie nachádzajúci sa na cintoríne.
 14. Zodpovedá za zamedzenie prístupu nežiadúcich osôb do objektov - zariadení cintorína, zabezpečuje vstup iných podnikateľských subjektov do objektov iba v sprievode zamestnanca organizácie.
 15. Zodpovedá za dodržanie opatrení úloh na úseku BOZP, PO, hygieny pracoviska a pracovno-právnych noriem organizácie na cintoríne.
 16. Vykonáva a plní ďalšie úlohy súvisiace s dohodnutým druhom práce podľa pokynov priameho nadriadeného.
 17. Zachováva mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedela pri výkone práce vo verejnom záujme a ktoré v záujme zamestnávateľa nie je možné oznamovať iným osobám, a to aj po skončení pracovného pomeru.
 18. Svojim podpisom potvrdzujem, že som sa oboznámila s týmto popisom prác, ako aj so základnými povinnosťami pracovníkov uvedenými v Zákonníku práce, organizačného a pracovného poriadku a tieto sa zaväzujem plniť.

Kontakt: Tel. 64 78 00 65, kl. 111 (p. Steruska)
Predchádzajúci článok   Hore   Nasledujúci článok
 
       
Copyright © 2009 MÚ Bratislava Lamač Stránku spravuje Platon Webhosting Platon Group