ARCHÍV INTERNETOVEJ STRÁNKY

 
 

 

 
 
 

 ANKETA

| Úradná tabuľa | | Aktuality | | Akcie a podujatia |

 

 
 SPRÁVY


Rozšírené vyhľadávanie
DOTAZNÍK
SAMOSPRÁVA
ÚRADY A INŠTITÚCIE
ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE
INZERCIA
VÝSTAVBA V LAMAČI
FOTOALBUM

ÚRADNÁ TABUĽA

HISTÓRIA
SYMBOLY
KULTÚRA
DOPRAVA
ŠPORT
MÉDIÁ
ORTOMAPA

EURÓPSKA ÚNIA

LINKY
MAPA STRÁNOK
KNIHA NÁVŠTEV

Nastav archiv.lamac.sk ako:   Domácu stránku
  Obľúbenú stránku

  verzia pre tlač
  odporučenie článku
 
Výzva na predkladanie ponúk


11. 9. 2007 [ Ing. M. Brennerová ] - Rôzne

Vec: Výzva na predkladanie ponúk (- podprahová zákazka) - služby


 1. Identifikácia obstarávateľa:
  Názov: Mestská časť Bratislava - Lamač   IČO: 00 603 414
  Kontaktná osoba: Ing. V. Rychtáriková, Ing. M. Brennerová
  S í d l o
  Obec (mesto): Bratislava - Lamač, 841 03
  Ulica: Heyrovského 2      Číslo: 2
  Telefón: 6478 0065   Fax: 64780689   E-mail: rychtarikova@lamac.sk

 2. Názov služby: zabezpečenie zimnej služby ( ďalej len ZS ) na miestnych komunikáciách, prechodoch, chodníkoch a verejných plochách, ktoré sú v správe Mestskej časti Bratislava - Lamač.

 3. Opis služby: Predmetom obstarávania je zabezpečenie zimnej služby ( ďalej len ZS ) na miestnych komunikáciách, prechodoch, chodníkoch a verejných plochách, ktoré sú v správe Mestskej časti Bratislava - Lamač. Jedná sa o cesty III. a IV. triedy a chodníky pre chodcov presne špecifikované v prílohe č. 2 podkladov a o prístupové cesty k obchodom, zdravotníckym zariadeniam, školám, trhovisku a parkoviskám.

 4. Zmluva - zmluva na poskytnutie služby

 5. Miesto uskutočnenia: Mestská časť Bratislava - Lamač

 6. Kód CPV
  Hlavný slovník: 90200000-9; (90212000, 90213000)

 7. Rozsah predmetu obstarávania: Rozsah je presne špecifikovaný v súťažných podkladoch

 8. Rozdelenie predmetu obstarávania na časti:
  NIE

 9. Možnosť predloženia variantných riešení:
  NIE

 10. Trvanie zmluvy alebo lehota poskytnutia služby: 15.11.2007 - 15.3.2008

 11. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky alebo odkaz na dokumenty, v ktorých sa uvádzajú: Predmet obstarávania bude financovaný z rozpočtu MČ Bratislava - Lamač.

 12. Podmienky účasti uchádzačov:
  - predloženie dokladu o oprávnení podnikať (originál alebo overená kópia) alebo overenej kópie potvrdenia o zapísaní do zoznamu podnikateľov.

  Ďalšie podmienky účasti uchádzačov:
  - vyhlásenie o priemernom ročnom počte zamestnancov a počte riadiacich zamestnancov v uplynulom roku,
  - vyhlásenie, že uchádzač má k dispozícii prostriedky, strojové a technické zariadenia potrebné na poskytnutie služby,
  - údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii riadiacich zamestnancov, osobitne vedúcich zamestnancov alebo zamestnancov zodpovedných za poskytnutie služby.
  Kritériá na hodnotenie splnenia podmienok účasti uchádzačov:
  - splnenie podmienok účasti je podmienené doložením požadovaných dokladov.

 13. Poskytovanie súťažných podkladov:
  Súťažné podklady si uchádzač môže písomne vyžiadať na adrese:
  - adresa obstarávateľa uvedená v bode 1

  Kontaktná osoba: Ing. V. Rychtáriková
  Súťažné podklady sa budú vydávať:
  v pracovných dňoch - v pondelok až štvrtok od: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 15.00 hod.,v piatok od 8.00 do 12.00 hod., v termíne do 21.9.2007
  Spôsob prevzatia súťažných podkladov:
  - osobné prevzatie alebo zaslanie poštovou zásielkou
  Úhrada za súťažné podklady:
  NIE

 14. Lehota na predkladanie ponúk:
  1.10.2007 do 16.00 hod.
  Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť:
  - adresa obstarávateľa uvedená v bode 1
  Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku.

 15. Kritériá na hodnotenie ponúk:
  - najnižšia cena
 16. Uplynutie lehoty viazanosti ponúk:
  30.10.2007


Mgr. Oľga K e l t o š o v á
starostka


Ing. Mária Brennerová
(osoba odborne spôsobilá na verejné obstarávanie)

Predchádzajúci článok   Hore   Nasledujúci článok
 
       
Copyright © 2009 MÚ Bratislava Lamač Stránku spravuje Platon Webhosting Platon Group