ARCHÍV INTERNETOVEJ STRÁNKY

 
 

 

 
 
 

 ANKETA

| Úradná tabuľa | | Aktuality | | Akcie a podujatia |

 

 
 SPRÁVY


Rozšírené vyhľadávanie
DOTAZNÍK
SAMOSPRÁVA
ÚRADY A INŠTITÚCIE
ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE
INZERCIA
VÝSTAVBA V LAMAČI
FOTOALBUM

ÚRADNÁ TABUĽA

HISTÓRIA
SYMBOLY
KULTÚRA
DOPRAVA
ŠPORT
MÉDIÁ
ORTOMAPA

EURÓPSKA ÚNIA

LINKY
MAPA STRÁNOK
KNIHA NÁVŠTEV

Nastav archiv.lamac.sk ako:   Domácu stránku
  Obľúbenú stránku

  verzia pre tlač
  odporučenie článku
 
Pozvánka na zasadnutie Miestneho zastupiteľstva,


22. 3. 2006 [ Mgr. J. Suleň ] - Samospráva - MZ

P o z v á n k a

na zasadnutie miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava - Lamač, ktoré sa uskutoční dňa
28. marca 2006, v utorok o 14.00 hod.
v zasadačke Miestneho úradu na Heyrovského ul. v Bratislave - Lamači.

  Návrh programu :
 1. Otvorenie (voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice);
 2. Kontrola správnosti formulácie uznesení z ostatného zasadnutia MZ (13.2.06);
 3. Správa miestneho kontrolóra;
 4. Situačná správa miestnej polície;
 5. Návrh na schválenie žiadosti Dr. D. Lečka o uzavretie zmluvy k časti pozemku parc. č. 610/27 o výmere 24 m2 v k.ú. Lamač;
 6. Správa p.o. Marianum k výške poplatkov za hrobové miesta na lamačskom cintoríne;
 7. Návrh na schválenie žiadostí f. Nubium, f. Arton a f. Euro AWK o prenájom časti pozemkov v k.ú. Lamač na osadenie reklamných panelov;
 8. Správa o postupe prípravy plánu údržby komunikácií na rok 2006;
 9. Správa o plnení plánu investičných akcií na rok 2006;
 10. Návrh na zaujatie stanoviska k návrhu VZN hl. mesta SR Bratislavy;
 11. Návrh na schválenie žiadosti učiteliek miestnej ZŠ o pridelenie obecného bytu na Studenohorskej ul. 11 do nájmu;
 12. Rôzne;
 13. Informácie;
  1. Informácie starostu;
  2. Informácia o postupe riešenia územia Staré záhrady;
  3. Informácia o termínoch jarného upratovania;
  4. Informácia o postupe prípravy nového územného plánu pre Bratislavu;
  5. Stanovisko vedenia ZŠ k ďalšiemu prevádzkovaniu škol. budov;
  6. Informácia riaditeľky ZŠ o stave strechy ZŠ;
  7. Informácia o žiadosti Dr. A. Výboha, PhD. o odkúpenie časti pozemkov parc. č. 931/1 a 931/2 o výmere cca 190 m2 v k.ú. Lamač;
 14. Interpelácie;
 15. Záver.

S pozdravom

Ing. Peter Š R A M K O
s t a r o s t a, v.r.

Predchádzajúci článok   Hore   Nasledujúci článok
 
       
Copyright © 2009 MÚ Bratislava Lamač Stránku spravuje Platon Webhosting Platon Group