Internetová stránka Lamača Pozvánka na zasadnutie miestneho zastupiteľstva,

6. 3. 2009 [ Admin ] - Samospráva - MZ

P o z v á n k a

na zasadnutie miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava - Lamač, ktoré sa uskutoční dňa
vo štvrtok dňa 12. marca 2009 o 9.00 hod.
v zasadačke Miestneho úradu na Heyrovského ul. v Bratislave - Lamači.

Návrh programu:

 1. Otvorenie, voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľky
 2. Schválenie programu
 3. Návrh VZN č. 2/2009 o niektorých podmienkach držania psov na území Mestskej časti Bratislava – Lamač
 4. Kontrola dodržiavania VZN 1/2005 o poskytovaní dotácií za obdobie roku 2008
 5. Kontrola dodržiavania VZN 1/2007 o poskytovaní jednorazovej sociálnej dávky sociálne odkázaným občanom za obdobie roku 2008
 6. Správa o plnení uznesení MZ Bratislava - Lamač splatných k 5.3.2009
 7. Situačná správa Mestskej polície za mesiac január 2009
 8. Návrh na nakladanie s nehnuteľným majetkom
 9. Návrh na zaujatie stanoviska k ukončeniu členstva v Komisii pre veci sociálne, zdravotnícke a bytové
 10. Priebežné hodnotenie plnenia úloh Akčného plánu
 11. Výstupy z komisií
 12. Vyhlásenie primátora hlavného mesta SR Bratislavy Andreja Ďurkovského a účastníkov Okrúhleho stola: Dopady hospodárskej krízy – Výzvy a riešenia pre samosprávu
 13. Informácie
 14. Rôzne
 15. Interpelácie poslancov
 16. Záver


Mgr. Oľga Keltošová,v.r.
starostka
Predchádzajúci článok   Hore   Nasledujúci článok

Copyright © 2009 MÚ Bratislava Lamač