ARCHÍV INTERNETOVEJ STRÁNKY

 
 

 

 
 
 

 ANKETA

| Úradná tabuľa | | Aktuality | | Akcie a podujatia |

 

 
 SPRÁVY


Rozšírené vyhľadávanie
DOTAZNÍK
SAMOSPRÁVA
ÚRADY A INŠTITÚCIE
ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE
INZERCIA
VÝSTAVBA V LAMAČI
FOTOALBUM

ÚRADNÁ TABUĽA

HISTÓRIA
SYMBOLY
KULTÚRA
DOPRAVA
ŠPORT
MÉDIÁ
ORTOMAPA

EURÓPSKA ÚNIA

LINKY
MAPA STRÁNOK
KNIHA NÁVŠTEV

Nastav archiv.lamac.sk ako:   Domácu stránku
  Obľúbenú stránku

  verzia pre tlač
  odporučenie článku
 
Pozvánka na zasadnutie miestneho zastupiteľstva,


19. 6. 2008 [ Admin ] - Samospráva

P o z v á n k a

na zasadnutie miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava - Lamač, ktoré sa uskutoční dňa
26. júna 2008, vo štvrtok o 9.00 hod.
v zasadačke Miestneho úradu na Heyrovského ul. v Bratislave - Lamači.

Návrh programu:

 1. Otvorenie, voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľky
 2. Schválenie programu
 3. Správa o plnení uznesení MZ Bratislava - Lamač splatných k 16.6.2008
 4. Situačná správa mestskej polície za mesiac máj 2008
 5. Správa o kontrole dodržiavania VZN č.1/2007 o poskytovaní jednorázovej dávky sociálne odkázaným občanom
 6. Návrh plánu činností miestneho kontrolóra na 2.polrok 2008
 7. Návrh VZN č.2/2008 o zákaze požívania a predaja alkoholických nápojov na verejne prístupných miestach na území MČ Bratislava – Lamač
 8. Návrh VZN č.3/2008 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území MČ Bratislava – Lamač
 9. Návrh VZN č.4/2008 o podmienkach evidovania a držania psov na území MČ Bratislava – Lamač
 10. Návrh VZN č.5/2008, ktorým sa mení a dopĺňa VZNč.1/2005 o poskytovaní dotácií v znení VZN č.2/2007
 11. Návrh projektu „Miniihrisko Lamač“
 12. Stanovisko miestneho kontrolóra k návrhu záverečného účtu MČ BA-Lamač za rok 2007
 13. Návrh na schválenie záverečného účtu MČ Ba-Lamač za rok 2007
 14. Návrh rámcového plánu činností MR a MZ na 2.polrok 2008
 15. Návrh Regionálneho združenia mestských častí hlavného mesta SR Bratislavy na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č.377/1990Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov a menia a dopĺňajú niektoré zákony
 16. Návrh na nakladanie s nehnuteľným majetkom
 17. Informácia o možnosti prepojenia Dúbravky a Lamača
 18. Návrh inštitucionálneho odčlenenia materskej školy ( originálne kompetencie samosprávy)od základnej školy (prenesený výkon štátnej správy)
 19. Rôzne
 20. Interpelácie poslancov
 21. Záver


Mgr. Oľga Keltošová,v.r.
starostka
Predchádzajúci článok   Hore   Nasledujúci článok
 
       
Copyright © 2009 MÚ Bratislava Lamač Stránku spravuje Platon Webhosting Platon Group