ARCHÍV INTERNETOVEJ STRÁNKY

 
 

 

 
 
 

 ANKETA

| Úradná tabuľa | | Aktuality | | Akcie a podujatia |

 

 
 SPRÁVY


Rozšírené vyhľadávanie
DOTAZNÍK
SAMOSPRÁVA
ÚRADY A INŠTITÚCIE
ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE
INZERCIA
VÝSTAVBA V LAMAČI
FOTOALBUM

ÚRADNÁ TABUĽA

HISTÓRIA
SYMBOLY
KULTÚRA
DOPRAVA
ŠPORT
MÉDIÁ
ORTOMAPA

EURÓPSKA ÚNIA

LINKY
MAPA STRÁNOK
KNIHA NÁVŠTEV

Nastav archiv.lamac.sk ako:   Domácu stránku
  Obľúbenú stránku

  verzia pre tlač
  odporučenie článku
 
U z n e s e n i a č. 166 / IV / 2004 – 167/ IV / 2004


23. 12. 2004 [ Mgr. J. Suleň ] - Samospráva - MZ

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Lamač

U z n e s e n i a
č. 166 / IV / 2004 - 167/ IV / 2004

zo zasadnutia mimoriadneho zasadnutia Miestneho zastupiteľstva
mestskej časti Bratislava - Lamač dňa 22.12.200
4.


Návrhová komisia :
Mgr. Oľga Keltošová
RNDr. Dušan Akantis

Overovatelia zápisnice :
Mgr. Marta Janyšková
Ing. Mgr. Radoslav Olekšák
Uznesenie č. 166/IV/2004
zo dňa 22.12.2004

K bodu 2 - Urbanistická štúdia zóny Nový Lamač
Miestne zastupiteľstvo po prerokovaní predloženého materiálu

A . berie na vedomie

1. "Urbanistickú štúdiu zóny Nový Lamač, august 2004" ako územno-plánovací podklad a v nej formulované regulatívy funkčného využitia územia a priestorového usporiadania územia ako aj zásady riešenia dopravného a technického vybavenia, ktorú obstarala MČ Bratislava - Lamač a spracovala spoločnosť APLAN s.r.o. v októbri 2004 ako overovací územno-plánovací podklad, ktorý po zohľadnení pripomienok podľa "Súborného stanoviska Mestskej časti Bratislava - Lamač k Urbanistickej štúdii zóny Nový Lamač, august 2004", bude podkladom pre vypracovanie návrhu zmien a doplnkov platnej celomestskej územno-plánovacej dokumentácie.

2. Výsledky prerokovania "Urbanistickej štúdie zóny Nový Lamač, august 2004", ktoré sú zhrnuté v predloženom materiáli: "Urbanistická štúdia zóny Nový Lamač, Súhrn a vyhodnotenie prerokovania", vypracovanom v decembri 2004 poverenou odborne spôsobilou osobou pre obstarávanie ÚPP a ÚPD obcí Ing. arch. Evou Balášovou.

B. schvaľuje

1. Výrok schvaľujúceho orgánu k pripomienkam, vzneseným k "Urbanistickej štúdii zóny Nový Lamač, august 2004", v rámci jej verejného prerokovania tak, ako je navrhnutý v priloženom materiáli: "Urbanistická štúdia zóny Nový Lamač, Súhrn a vyhodnotenie prerokovania", december 2004, so schválenými pripomienkami;

2. Súborné stanovisko Mestskej časti Bratislava - Lamač k "Urbanistickej štúdii zóny Nový Lamač", august 2004, ktoré je prílohou tohto uznesenia.

C. poveruje vedúcu ÚRaD

Zabezpečiť u firmy APLAN, s.r.o. dopracovanie "Urbanistickej štúdie zóny Nový Lamač, august 2004" v zmysle Súborného stanoviska Mestskej časti Bratislava - Lamač k "Urbanistickej štúdii zóny Nový Lamač, august 2004", ktoré je prílohou tohto uznesenia, s akceptovaním navýšenia ceny diela o cca 10% z dôvodu dopracovaniu štúdie v zmysle pripomienok.
Termín: 31.január 2005 Zodpovedná: vedúca ÚRaD
Uznesenie č. 167/IV/2004
zo dňa 22.12.2004

K bodu 3 - Urbanistická štúdia zóny Staré záhrady
Miestne zastupiteľstvo po prerokovaní predloženého materiálu

A. schvaľuje
"Zadanie urbanistickej štúdie Lamač - Staré záhrady, december 2004", ktoré je upravené v zmysle pripomienok uplatnených pri prerokovaní konceptu zadania.
. . .


Návrhová komisia :
Mgr. Oľga Keltošová

RNDr. Dušan Akantis
. . .

Mgr. Branislav M a s á r
prednosta Miestneho úradu

Ing. Peter Š r a m k o
starosta mestskej časti

Predchádzajúci článok   Hore   Nasledujúci článok
 
       
Copyright © 2009 MÚ Bratislava Lamač Stránku spravuje Platon Webhosting Platon Group