ARCHÍV INTERNETOVEJ STRÁNKY

 
 

 

 
 
 

 ANKETA

| Úradná tabuľa | | Aktuality | | Akcie a podujatia |

 

 
 SPRÁVY


Rozšírené vyhľadávanie
DOTAZNÍK
SAMOSPRÁVA
ÚRADY A INŠTITÚCIE
ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE
INZERCIA
VÝSTAVBA V LAMAČI
FOTOALBUM

ÚRADNÁ TABUĽA

HISTÓRIA
SYMBOLY
KULTÚRA
DOPRAVA
ŠPORT
MÉDIÁ
ORTOMAPA

EURÓPSKA ÚNIA

LINKY
MAPA STRÁNOK
KNIHA NÁVŠTEV

Nastav archiv.lamac.sk ako:   Domácu stránku
  Obľúbenú stránku

  verzia pre tlač
  odporučenie článku
 
Pozvánka na zasadnutie Miestneho zastupiteľstva,


30. 8. 2007 [ M. Cibik ] - Samospráva - MZ

P o z v á n k a

na zasadnutie miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava - Lamač, ktoré sa uskutoční dňa
6. septembra 2007, vo štvrtok o 9.00 hod.
v zasadačke Miestneho úradu na Heyrovského ul. v Bratislave - Lamači.


    Návrh programu :

 1. Otvorenie, voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľky
 2. Schválenie programu
 3. Správa o plnení uznesení MZ Bratislava - Lamač splatných k 31.8.2007
 4. Situačná správa mestskej polície za mesiac jún a júl 2007
 5. Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2007
 6. Správa o nových interných zásadách vypracovaných v zmysle plánu práce MK
 7. Návrh na nakladanie s nehnuteľným majetkom
 8. Informácia o podmienkach predaja a kúpy budovy VUB na Malokarpatskom námestí
 9. Návrh na schválenie a čerpanie úveru
 10. Návrh na úpravu rozpočtu MČ Bratislava - Lamač na rok 2007
 11. Návrh na doplnenie plánu práce MZ na 2. polrok 2007
 12. Informatívna správa o prevode vlastníctva bytu, spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastníckeho podielu na pozemku p. Horínkovej na Studenohorskej ul. č. 67
 13. Informácia o vybavovaní petície na Malokarpatskom námestí
 14. Informácia o žiadosti na poskytnutie nenávratného finančného príspevku na vzdelávanie zamestnancov MÚ
 15. Informácia o príprave MČ na zavedenie EURA
 16. Informácia o činnosti Rady školy
 17. Informácia o organizácií školského roka 2007/2008
 18. Informácia o Hrubých hodoch v Lamači
 19. Informácia o sťažnosti na predsedu redakčnej rady mesačníka Lamačan
 20. Informácia o príprave rekonštrukcie Zhorínskej ulice
 21. Informatívna správa o poskytovaní opatrovateľskej služby za II. štvrťrok 2007
 22. Rôzne
 23. Interpelácie poslancov
 24. Záver
Materiály

Mgr. Oľga Keltošová v.r.
starostka

Predchádzajúci článok   Hore   Nasledujúci článok
 
       
Copyright © 2009 MÚ Bratislava Lamač Stránku spravuje Platon Webhosting Platon Group