ARCHÍV INTERNETOVEJ STRÁNKY

 
 

 

 
 
 

 ANKETA

| Úradná tabuľa | | Aktuality | | Akcie a podujatia |

 

 
 SPRÁVY


Rozšírené vyhľadávanie
DOTAZNÍK
SAMOSPRÁVA
ÚRADY A INŠTITÚCIE
ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE
INZERCIA
VÝSTAVBA V LAMAČI
FOTOALBUM

ÚRADNÁ TABUĽA

HISTÓRIA
SYMBOLY
KULTÚRA
DOPRAVA
ŠPORT
MÉDIÁ
ORTOMAPA

EURÓPSKA ÚNIA

LINKY
MAPA STRÁNOK
KNIHA NÁVŠTEV

Nastav archiv.lamac.sk ako:   Domácu stránku
  Obľúbenú stránku

  verzia pre tlač
  odporučenie článku
 
Pozvánka na zasadnutie Miestneho zastupiteľstva,


12. 12. 2007 [ M. Cibik ] - Samospráva - MZ

P o z v á n k a

na zasadnutie miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava - Lamač, ktoré sa uskutoční dňa
20. decembra 2007, vo štvrtok o 9.00 hod.
v zasadačke Miestneho úradu na Heyrovského ul. v Bratislave - Lamači.

Návrh programu :

 1. Otvorenie, voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľky
 2. Schválenie programu
 3. Správa o plnení uznesení MZ Bratislava - Lamač splatných k 14.12.2007
 4. Situačná správa mestskej polície za mesiac október a november 2007
 5. Správa o čerpaní rozpočtu za I.-III štvrťrok 2007
 6. Návrh rozpočtu MČ BA-Lamač na roky 2008-2010
 7. Stanovisko miestneho kontrolóra k návrhu rozpočtu na roky 2008 - 2010
 8. Návrh plánu činnosti miestneho kontrolóra na I.polrok 2008
 9. Návrh plánu zasadnutí komisií, MR a MZ na I. polrok 2008
 10. Návrh na nakladanie s nehnuteľným majetkom
 11. Vyhodnotenie energetickej koncepcie
 12. Návrh na zmenu uznesenia č.134/2007 zo dňa 6.9.2007 a č.167/2007/V zo dňa 4.10.2007
 13. Návrh obsahovej štruktúry časopisu Lamačan na rok 2008
 14. Návrh na poskytnutie účelovej finančnej dotácie oprávnenému subjektu v zmysle VZN č.1/2005 a VZN č.2/2007
 15. Informatívna správa o činnosti oddelenia vnútornej správy a organizácie
 16. Informatívna správa o činnosti oddelenia územného rozvoja a služieb
 17. Informatívna správa o činnosti oddelenia školstva, kultúry a sociálnych vecí
 18. Informatívna správa o stavbe cyklistického štadióna
 19. Informatívna správa o vytvorení pracovnej skupiny na zimnú a letnú údržbu
 20. Návrh na poskytnutie odmien voleným predstaviteľom MČ BA-Lamač
 21. Rôzne
 22. Interpelácie poslancov
 23. Záver
Materiály

Mgr. Oľga Keltošová, v.r.
starostka

Predchádzajúci článok   Hore   Nasledujúci článok
 
       
Copyright © 2009 MÚ Bratislava Lamač Stránku spravuje Platon Webhosting Platon Group