ARCHÍV INTERNETOVEJ STRÁNKY

 
 

 

 
 
 

 ANKETA

| Úradná tabuľa | | Aktuality | | Akcie a podujatia |

 

 
 SPRÁVY


Rozšírené vyhľadávanie
DOTAZNÍK
SAMOSPRÁVA
ÚRADY A INŠTITÚCIE
ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE
INZERCIA
VÝSTAVBA V LAMAČI
FOTOALBUM

ÚRADNÁ TABUĽA

HISTÓRIA
SYMBOLY
KULTÚRA
DOPRAVA
ŠPORT
MÉDIÁ
ORTOMAPA

EURÓPSKA ÚNIA

LINKY
MAPA STRÁNOK
KNIHA NÁVŠTEV

Nastav archiv.lamac.sk ako:   Domácu stránku
  Obľúbenú stránku

  verzia pre tlač
  odporučenie článku
 
Voľby starostu


3. 7. 2002 [ S.Kovacic ] - Samospráva

Mimoriadne Miestne zastupiteľstvo
Mestskej časti Bratislava - Lamač
zo dňa 30.06.2002


Zápisnica


zo zasadnutia Mimoriadneho Miestneho zastupiteľstva
Mestskej časti Bratislava - Lamač
zo dňa 30.06.2002Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Ospravedlnení: Stráňavová Anna, Mgr. Sukopová Terézia, RNDr. Cílek Milan


Návrh programu:
1. Otvorenie
2. Vyhlásenie výsledkov volieb
3. Zloženie sľubu zvoleného starostu Mestskej časti Bratislava - Lamač, podľa § 48 ods. 1 písm. d/ zákona SNR č. 346/1999 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskoších predpisov.


K bodu 1 - Otvorenie ( voľba overovateľov zápisnice )
Štatutárny zástupca Mestskej časti Bratislava - Lamač, Ing. Peter Šramko otvoril Mimoriadne zasadnutie Miestneho zastupiteľstva, privítal všetkých prítomných poslancov, podpredsedu Miestnej volebnej komisie Doc. Ing. Štefana Bederku CSc. Hneď v úvode poveril svojho zástupcu Ing. Jaroslava Mrvu vedením zasadnutia mimoriadneho Miestneho zastupiteľstva. Ing. Mrva informoval o vzdaní sa poslaneckého mandátu Ing. Šramka, ktorý získal pre volebné obdobie 1999-2002. Predložil návrh programu, ktorý poslanci jednohlasne schválili.
Za overovateľov zápisnice boli zvolení : p. Šedová Gabriela
p. Hybký Ondrej


K bodu 2 - Vyhlásenie výsledkov volieb
Podpredseda Miestnej volebnej komisie Doc. Ing. Štefan Bederka CSc. oboznámil s výsledkami volieb starostu zo dňa 29.6.2002.
Boli traja kandidáti na starostu Mestskej časti Bratislava - Lamač :
1. PhDr. Machaj Štefan - nazávislý kandidát
2. Ing. Ondrejičková Kvetoslava - koalícia SDKÚ, SMK, OKS
3. Ing. Šramko Peter - koalícia KDH, DS, SDĽ, SOP, SZS, ANO

Počet osôb zapísaných v zoznamoch voličov: 5808
Počet voličov, ktorým boli vydané obálky: 1113
Počet odovzdaných obálok: 1112
Počet platných hlasovacích lístkov, odovzdaných pre voľby starostu MČ Lamač: 1097

Počet platných hlasov:
PhDr. Machaj Štefan celkom 376 hlasov v priemere 34,77 % hlasu
Ing. Ondrejičková Kvetoslava 134 hlasov v priemere 13,25 % hlasu
Ing. Šramko Peter 587 hlasov v priemere 51,98 % hlasu

Podpredseda Miestnej volebnej komisie Doc. Ing. Štefan Bederka CSc, vyhlásil voľby za platné a Ing. Petra Šramka za zvoleného starostu Mestskej časti Bratislava - Lamač.

K bodu 3 - Zloženie sľubu zvoleného starostu Mestskej časti Bratislava - Lamač podľa § 48 ods. 1 písm. d/ zákona SNR č. 346/1999 zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov.
Ing. Peter Šramko zložil sľub, poďakoval všetkým za prejavenú dôveru a sľúbil pokračovať v práci, ktorú začal ako štatutárny zástupca MČ Bratislava - Lamač.
Všetci prítomní Ing. Šramkovi zablahoželeli k zvoleniu do funkcie starostu a popriali mu veľa pracovných úspechov.
Na záver zástupca starostu Ing. Jaroslav Mrva poďakoval Miestnej volebnej komisie za vykonanú prácu.Ing. Peter Šramko
starosta MČ Bratislava - LamačOverovatelia zápisnice : p. Šedová Gabriela
p. Hybký Ondrej
Zapísala : Horská Oľga
Predchádzajúci článok   Hore   Nasledujúci článok
 
       
Copyright © 2009 MÚ Bratislava Lamač Stránku spravuje Platon Webhosting Platon Group