ARCHÍV INTERNETOVEJ STRÁNKY

 
 

 

 
 
 

 ANKETA

| Úradná tabuľa | | Aktuality | | Akcie a podujatia |

 

 
 SPRÁVY


Rozšírené vyhľadávanie
DOTAZNÍK
SAMOSPRÁVA
ÚRADY A INŠTITÚCIE
ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE
INZERCIA
VÝSTAVBA V LAMAČI
FOTOALBUM

ÚRADNÁ TABUĽA

HISTÓRIA
SYMBOLY
KULTÚRA
DOPRAVA
ŠPORT
MÉDIÁ
ORTOMAPA

EURÓPSKA ÚNIA

LINKY
MAPA STRÁNOK
KNIHA NÁVŠTEV

Nastav archiv.lamac.sk ako:   Domácu stránku
  Obľúbenú stránku

  verzia pre tlač
  odporučenie článku
 
Oznam pre verejnosť


3. 4. 2007 [ Mgr. M. Kollárová ] - Oznamy

Oznam pre verejnosť

Mestská časť Bratislava - Lamač v súlade s § 22 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon")
oznamuje,

že navrhovateľ ENTO, s.r.o., Košice, predložil Ministerstvu životného prostredia SR podľa § 22 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon") zámer "Polyfunkčné územie Lamačská brána, Bratislava", ktorý bol MČ Bratislava - Lamač doručený, podľa § 23 ods. 1 zákona ako povoľujúcemu orgánu a ako dotknutej obci.

Do zámeru je možné nahliadnuť v úradných hodinách v dňoch od 30.3. do 19.4.2007 na prízemí budovy Miestneho úradu Mestskej časti Bratislava - Lamač, Heyrovského 2, 841 03 Bratislava. Verejnosť môže svoje písomné stanovisko doručiť Ministerstvu životného prostredia v Bratislave do 21 dní od doby, keď bola o zámere informovaná.

Zámer predstavuje výstavbu objektov, prístupových komunikácií i technickej infraštruktúry. Prístupové komunikácie a siete technickej štruktúry budú po vzájomnej dohode s investorom odovzdané do správy obce. Inžinierske siete môžu byť odovzdané správcom jednotlivých sietí.

Jednotlivé parcely budú ponúknuté na predaj a následnú výstavbu zariadení obchodu a služieb, administratívy, občianskej vybavenosti, bývania alebo budú predmetom prenájmu. Urbanistická štúdia určuje hlavnú funkčnú náplň v zóne Lamačská brána nasledovne: občianska vybavenosť celomestského a nadmestského významu, viacpodlažná zástavba obytného územia, plochy zariadení MHD a autobusovej PHD, krajinná zeleň. Samotné územie sa v súčasnosti využíva ako poľnohospodárska pôda.
Územie pre riešenie širších vzťahov je vymedzené zo západnej strany trasou VVN, z južnej strany železnicou, z východnej strany komunikáciou I/2, zo severnej strany komunikáciami Jána Jonáša a poľnou cestou, spájajúcou Devínsku Novú Ves a Záhorskú Bystricu.

Predpokladaný začiatok výstavby - komunikácie základná tech. infraštruktúra: 2008
Predpokladané ukončenie výstavby komunikácie a základná tech. Infraštruktúra: 2009
Začiatok výstavby areálov: 2008
1 etapa výstavby - 30% z plochy riešeného územia: 2010
2 etapa výstavby - 40 % z plochy riešeného územia: 2012
3 etapa výstavby - 30 % z plochy riešeného územia: 2015
Predpokladané ukončenie výstavby areálov: 2015

Mgr. Oľga Keltošová v.r.
starostka

Predchádzajúci článok   Hore   Nasledujúci článok
 
       
Copyright © 2009 MÚ Bratislava Lamač Stránku spravuje Platon Webhosting Platon Group