ARCHÍV INTERNETOVEJ STRÁNKY

 
 

 

 
 
 

 ANKETA

| Úradná tabuľa | | Aktuality | | Akcie a podujatia |

 

 
 SPRÁVY


Rozšírené vyhľadávanie
DOTAZNÍK
SAMOSPRÁVA
ÚRADY A INŠTITÚCIE
ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE
INZERCIA
VÝSTAVBA V LAMAČI
FOTOALBUM

ÚRADNÁ TABUĽA

HISTÓRIA
SYMBOLY
KULTÚRA
DOPRAVA
ŠPORT
MÉDIÁ
ORTOMAPA

EURÓPSKA ÚNIA

LINKY
MAPA STRÁNOK
KNIHA NÁVŠTEV

Nastav archiv.lamac.sk ako:   Domácu stránku
  Obľúbenú stránku

  verzia pre tlač
  odporučenie článku
 
U Z N E S E N I E   Č. 74/IV/2005


23. 5. 2005 [ Mgr. J. Suleň ] - Samospráva - MZ

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Lamač


U z n e s e n i e
č. 74/IV/2005
z mimoriadneho zasadnutia miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Lamač dňa 16.5.2005

K bodu 1 - Otvorenie (voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice)
Miestne zastupiteľstvo schválilo program zasadnutia a nasledovných členov návrhovej komisie a overovateľov zápisnice :

Návrhová komisia :
Ing. Valentovič Daniel
JUDr. Ondrišová Júlia

Overovatelia zápisnice:
RNDr. Akantis Dušan
Ing. Mrva Jaroslav

hore

Uznesenie č. 74/IV/2005
zo dňa 16.5.2005

K bodu 2 - Návrh na zmenu uznesenia MsZ č. 58/IV/2005 prijatého dňa 3.5.2005 k plánu investičných akcií MČ na rok 2005 s finančným krytím použitím naakumulovaných kapitálových zdrojov, k informácii o príprave záverečného účtu MČ za rok 2004 a k návrhu na použitie účtu tepelného hospodárstva;
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Lamač
s c h v a ľ u j e

1. zmenu časti B.1 uznesenia MZ č. 58/IV/2005 s novým znením nasledovne :
"Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Lamač
schvaľuje
použitie časti finančných prostriedkov z účtu tepelného hospodárstva za účelom zníženia energetickej náročnosti objektov v správe mestskej časti nasledovne: v roku 2005, resp. pred ukončením modernizácie tepelného hospodárstva najviac v objeme 2 mil. Sk a v roku 2006, resp. po ukončení modernizácie tepelného hospodárstva v objeme zostávajúcich finančných prostriedkov."

2. zmenu časti C. uznesenia MZ č. 58/IV/2005 s novým znením nasledovne :
"Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Lamač
ukladá
prednostovi v spolupráci s predsedami komisie financií a komisie podnikateľských aktivít pripraviť na nasledujúce zasadnutie miestneho zastupiteľstva prehľad potrieb a finančných požiadaviek na zníženie energetickej náročnosti objektov v správe mestskej časti a ostatných objektov napojených na tepelné hospodárstvo mestskej časti a prínos ich realizácie pre mestskú časť a jej obyvateľov."

o o o

Návrhová komisia :

Ing. Valentovič Daniel
poslanec miestneho zastupiteľstva

JUDr. Ondrišová Júlia
poslankyňa miestneho zastupiteľstva

o o o

Mgr. Branislav Masár
prednosta miestneho úradu

Ing. Peter Šramko
starosta MČ BA Lamač

Predchádzajúci článok   Hore   Nasledujúci článok
 
       
Copyright © 2009 MÚ Bratislava Lamač Stránku spravuje Platon Webhosting Platon Group