ARCHÍV INTERNETOVEJ STRÁNKY

 
 

 

 
 
 

 ANKETA

| Úradná tabuľa | | Aktuality | | Akcie a podujatia |

 

 
 SPRÁVY


Rozšírené vyhľadávanie
DOTAZNÍK
SAMOSPRÁVA
ÚRADY A INŠTITÚCIE
ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE
INZERCIA
VÝSTAVBA V LAMAČI
FOTOALBUM

ÚRADNÁ TABUĽA

HISTÓRIA
SYMBOLY
KULTÚRA
DOPRAVA
ŠPORT
MÉDIÁ
ORTOMAPA

EURÓPSKA ÚNIA

LINKY
MAPA STRÁNOK
KNIHA NÁVŠTEV

Nastav archiv.lamac.sk ako:   Domácu stránku
  Obľúbenú stránku

  verzia pre tlač
  odporučenie článku
 
U Z N E S E N I A   Č. 25 / IV / 2005 – 43 / IV / 2005


18. 3. 2005 [ Mgr. J. Suleň ] - Samospráva - MZ

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Lamač


U z n e s e n i a

č. 25 / IV / 2005 - 43 / IV / 2005
zo zasadnutia Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava - Lamač dňa 15.03.2005
.

Návrhová komisia :
Ing. Ľudovít Lučenič
JUDr. Júlia Ondrišová

Overovatelia zápisnice :
Mgr. Oľga Keltošová
Mária Pikulíková

hore

Uznesenie č. 25/IV/2005
zo dňa 15.03.2005

K bodu 3 - Správa miestneho kontrolóra (plnenie splatných uznesení, ...)
Miestne zastupiteľstvo po prerokovaní predloženého materiálu
A. berie na vedomie :
1. kontrolu plnenia uznesení
2. návrh plánu práce miestneho kontrolóra na I. polrok 2005
3. správu o následnej kontrole čerpania dotácií v roku 2004
s pripomienkami
B. súhlasí
s vyradením uznesení : č. 105/IV/2004 časť 1; č. 136/IV/2004; č. 1/IV/2005; 5/IV/2005
C. ukladá
miestnemu kontrolórovi zabezpečiť plnenie plánu práce miestneho kontrolóra na I. polrok 2005 doplneného o kontrolu dodržiavania smernice o VO za rok 2004, T : 30.06.2005.

hore

Uznesenie č. 26/IV/2005
zo dňa 15.03.2005

K bodu 4 - Situačná správa miestnej polície za január a február 2005
Miestne zastupiteľstvo po prerokovaní predloženého materiálu
berie na vedomie
predloženú situačnú správu o činnosti miestnej polície za mesiace január a február 2005, s pripomienkami na intenzívnejší výkon kontroly dodržiavania príslušného VZN o podmienkach evidovania a držania psov a s požiadavkou na pravidelné predkladanie výkazov z oblasti riešenia agendy priestupkov za porušovanie uvedeného VZN s uvedením mena, priezviska, adresy priestupcu a charakteru priestupku a spôsobu jeho riešenia.

hore

Uznesenie č. 27/IV/2005
zo dňa 15.03.2005

K bodu 5 - Návrh na predĺženie zmluvy o nájme pozemku pod stánkom PNS p. M. Rezákovej
Miestne zastupiteľstvo po prerokovaní predloženého materiálu
schvaľuje
uzavretie predloženého návrhu dodatku č.2 k nájomnej zmluve p. M. Rezákovej o predĺžení dočasného užívania časti pozemku parc. č. 572 o výmere 10 m2 do 31.12.2006.
K bodu 6 - Návrh na prenájom časti pozemku parc. č. 610/14 p. M Pollákovi.
K návrhu nebolo prijaté platné uznesenie.

hore

Uznesenie č. 28/IV/2005
zo dňa 15.03.2005

K bodu 7 - Návrh na úpravu nájomnej zmluvy s p. Pipom a manž.
Miestne zastupiteľstvo po prerokovaní predloženého materiálu
schvaľuje
zmenu predloženého návrhu nájomnej zmluvy, a to v čl. III ods. 3 zmluvy zmenu dĺžky výpovednej doby z 3 na 12 mesiacov.

hore

Uznesenie č. 29/IV/2005
zo dňa 15.03.2005

K bodu 8 - Návrh na odpustenie poplatkov z omeškania p. M. Horínkovej
Miestne zastupiteľstvo po prerokovaní predloženého materiálu
schvaľuje
1. predložený návrh na odpustenie poplatkov z omeškania p. Horínkovej v celej výške 570 265,- Sk;
2. zastavenie príslušných exekučných konaní vedených proti p. Horínkovej za podmienky, že p. Horínková do 30.6.2005 zaplatí všetky súdne a exekučné trovy súvisiace s vymáhaním pohľadávok.

hore

Uznesenie č. 30/IV/2005
zo dňa 15.03.2005

K bodu 9 - Návrh na odpustenie nedoplatku za vyúčtovanie nákladov za služby spojené
s nájmom p. M. Martincovej Miestne zastupiteľstvo po prerokovaní predloženého materiálu
schvaľuje
predložený návrh na odpustenie nedoplatku za vyúčtovanie nákladov za služby spojené s nájmom p. Martincovej vo výške 2.666,- Sk.

hore

Uznesenie č. 31/IV/2005
zo dňa 15.03.2005

K bodu 10 - Návrh postupu pri rozvoji oblasti Pod Zečákom - Segnáre - Rácová
Miestne zastupiteľstvo po prerokovaní predloženého materiálu
schvaľuje
uzavretie predloženého návrhu zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena k časti pozemku p.č. 1502 v k.ú. Lamač s Ing. Jozefom Kršekom za účelom možnosti realizácie vnútroblokovej obslužnej komunikácie v budúcnosti v rozvojovom území mestskej časti Bratislava Lamač ohraničenom ulicami Pod Zečákom, Segnáre, Rácová.

hore

Uznesenie č. 32/IV/2005
zo dňa 15.03.2005

K bodu 11 - Návrh VZN o poskytovaní dotácií
Miestne zastupiteľstvo po prerokovaní predloženého materiálu
A. schvaľuje
1. predložený návrh VZN č.1/2005 o poskytovaní dotácií
2. predložený návrh vzorovej zmluvy o poskytnutí dotácie
- s pripomienkami
B. z r u š u j e
VZN č. 8/1994 o poskytovaní dotácií a návratných finančných výpomocí zo dňa 8.9.1994 v znení VZN č. 3/2004 zo dňa 4.5.2004.

hore

Uznesenie č. 33/IV/2005
zo dňa 15.03.2005

K bodu 12 - Návrh na premenovanie Malokarpatského námestia
Miestne zastupiteľstvo po prerokovaní predloženého materiálu
odporúča
pomenovanie plánovanej hlavnej dopravnej komunikácie v oblasti " Nový Lamač" na ulicu Valentína Matrku.

hore

Uznesenie č. 34/IV/2005
zo dňa 15.03.2005

K bodu 13 - Návrh na doplnenie organizačnej štruktúry Miestneho úradu
Miestne zastupiteľstvo po prerokovaní predloženého materiálu
schvaľuje
1. predložený návrh organizačnej štruktúry MÚ
2. úpravu rozpočtu MČ na rok 2005 zvýšením bežných výdavkov na mzdy o 135 tis. Sk a odvody o 40,5 tis. Sk

hore

Uznesenie č. 35/IV/2005
zo dňa 15.03.2005

K bodu 14 - Stanovisko MZ k návrhu na zrušenie VZN hl. mesta SR Bratislavy o nakladaní s majetkom mesta a prijatie Zásad hospodárenia
Miestne zastupiteľstvo po prerokovaní predloženého materiálu
odporúča
mestskému zastupiteľstvu hl. mesta SR Bratislavy neprijať predložený návrh na zrušenie VZN hl. mesta SR Bratislavy o nakladaní s majetkom mesta z dôvodu zachovania pôvodného rozsahu transparentnosti nakladania s majetkom.

hore

Uznesenie č. 36/IV/2005
zo dňa 15.03.2005

K bodu 15 - Návrh plánu investičných akcií a bežnej údržby na rok 2005 a návrh na použitie mimorozpočtových finančných zdrojov
Miestne zastupiteľstvo po prerokovaní predloženého materiálu
schvaľuje
realizáciu neodkladných investičných akcií z predloženého návrhu plánu investičných akcií a bežnej údržby na rok 2005, a to dobudovanie kanalizácie, obnovu budovy MŠ na Zlatohorskej ul., obnovu oporného múru a komunikácie na Zhorínskej ul., obnovu pešej lávky ponad železnicu, s finančným krytím do výšky fin. prostriedkov na fonde krytia kapitálových výdavkov mestskej časti.

hore

Uznesenie č. 37/IV/2005
zo dňa 15.03.2005

K bodu 16 a 21 i - Návrh na úpravu poplatku za navštevovanie školského klubu v ZŠ, Informácia o zvýšenom počte prihlášok do MŠ
Miestne zastupiteľstvo po prerokovaní predloženého materiálu
A. schvaľuje
predložený návrh úpravy výšky poplatku za návštevu školského klubu detí v ZŠ v zmysle návrhu vedenia ZŠ s MŠ Malokarpatské nám. 1 z doterajších 50,- Sk na 100,- Sk mesačne na jedno dieťa, s účinnosťou od 1.1. 2005.
B. ukladá
1. predsedom komisií miestneho zastupiteľstva, finančnej a školskej, predložiť na nasledujúce rokovanie MZ návrh rozpočtu školy na rok 2005 v súlade s Koncepciou rozvoja vzdelávania v Lamači;
2. prednostovi v spolupráci s vyššieuvedenými komisiami predložiť na ďalšie zasadnutie MZ návrh na vytvorenie podmienok pre zriadenie ďalších tried MŠ, s cieľom uspokojiť požiadavky všetkých obyvateľov Lamača na umiestnenie detí v predškolskom zariadení.
T: 3.5.2005, Z: prednosta

hore

Uznesenie č. 38/IV/2005
zo dňa 15.03.2005

K bodu 17 - Informácia o rozpočte MČ na rok 2005
Miestne zastupiteľstvo po prerokovaní predloženého materiálu
A. berie na vedomie
predloženú informáciu o návrhu úprav rozpočtu na rok 2005 v členení - celkové príjmy 36 021 000,-Sk a celkové výdavky 46 986 000,- Sk.
B. odporúča
1. starostovi predložiť návrh úprav rozpočtu na schválenie na júnové zasadnutie miestneho zastupiteľstva
2. prednostovi predložiť návrh riešenia v zmysle pripomienky KFHS č. 2 k Zdravotnému stredisku

hore

Uznesenie č. 39/IV/2005
zo dňa 15.03.2005

K bodu 18 - Návrh trasovania cyklistických ciest v mestskej časti
Miestne zastupiteľstvo po prerokovaní predloženého materiálu
A. schvaľuje
návrh trasovania cyklistických ciest v mestskej časti Bratislava - Lamač a ich napojenie na cyklistické trasy v CHKO Malé Karpaty (BLP) ako i na celomestské cyklistické trasy, a to ulicami Rajtákova, Vrančovičova (juhovýchodná časť od križovatky s ul. Borinská), Borinská, Malokarpatské nám., Podháj (po križovatku s ul. Studenohorská, Podlesná), Podlesná, Na Barine a Cesta na Klanec (juhovýchodná časť od križovatky s ul. Podháj).
B. navrhuje
obstarávateľovi celomestskej dokumentácie riešiť trasu Kačín - Hodonínska cesta cez záhradkársku oblasť Plánky a ďalej ulicami Podlesná a Podháj na úrovni "cyklistická trasa mestského významu", nakoľko ide o vhodné prepojenie Železnej studničky v CHKO Malé Karpaty (BLP) s Moravsko-dunajskou cyklistickou cestou.
C. ukladá
vedúcej ÚRaD bezodkladne zabezpečiť predloženie schváleného Návrhu trasovania cyklistických ciest v mestskej časti Bratislava - Lamač na Magistrát hl. mesta SR BA, Správu telovýchovných a rekreačných zariadení hl. mesta SR Bratislavy ako i Klub turistiky AŠK Slovnaft.

hore

Uznesenie č. 40/IV/2005
zo dňa 15.03.2005

K bodu 19 - Správa o poskytovaní opatrovateľskej služby za IV. Q 2004
Miestne zastupiteľstvo po prerokovaní predloženého materiálu
berie na vedomie
predloženú správu o zabezpečovaní opatrovateľskej služby za IV. Q. 2004, s pripomienkami.
K bodu 20 - Rôzne a) - Návrh postupu pri zriaďovaní komisií pre výber zhotoviteľov prác a služieb a dodávateľov tovarov v rámci verejného obstarávania podprahovou metódou s vyššou cenou
K návrhu nebolo prijaté platné uznesenie.

hore

Uznesenie č. 41/IV/2005
zo dňa 15.03.2005

K bodu 21 - Informácie a/ Informácie starostu; b/ Urbanistická štúdia Lamač - Staré záhrady; c/ Správa o plnení uznesení MZ; e/ Oprava pešej lávky nad žst. Ba - Lamač; f/ Kanalizácia; g/ Lamačan; h/ Odstúpenie strany SMER od zámeru obnovy Požiarnej zbrojnice
Miestne zastupiteľstvo po prerokovaní predloženého materiálu
A. berie na vedomie
predložené informácie
B. odporúča
1. p. riaditeľke ZŠ z vyčlenených prostriedkov 500 000,- Sk na havarijné stavy pre ZŠ s MŠ riešiť havarijnú situáciu v MŠ - odvetranie HUP a vstupný vchod do MŠ
2. prednostovi zabezpečiť spracovanie odborného posúdenia stavu objektov Požiarnej zbrojnice a bývalej pošty na Vrančovičovej ulici s ohľadom na potrebu vyčíslenia nákladov nevyhnutných na konzervovanie objektov.

hore

Uznesenie č. 42/IV/2005
zo dňa 15.03.2005

K bodu 21 - Informácie d/ Dopravné problémy pri OD Tesco
Miestne zastupiteľstvo po prerokovaní predloženého materiálu
žiada
starostu obrátiť sa na generálneho riaditeľa DPMB so žiadosťou o predloženie návrhov konkrétnych riešení skvalitnenia spojenia OD TESCO-Lamač s mestskou časťou BA Lamač mestskou hromadnou dopravou s dôrazom na zvýšenie bezpečnosti a komfortu cestovania občanov v nadväznosti na nevyhovujúce umiestnenie autobusovej zastávky pri výpadovke na Brno, so žiadosťou o predloženie kalkulácie celoročných prevádzkových nákladov liniek č. 30, 35, 63 a s pozvánkou na prezentáciu uvedených návrhov pánom riaditeľom na zasadnutí miestneho zastupiteľstva dňa 3.5.2005.

hore

Uznesenie č. 43 /IV/2005
zo dňa 15.03.2005

K bodu 22 - Informácia o zákonnej úprave mesačného platu starostu a miestneho kontrolóra a o úprave mesačných odmien poslancov; Návrh na udelenie odmeny starostovi za I. Q r. 2005
Miestne zastupiteľstvo po prerokovaní predloženého materiálu
berie na vedomie
1. úpravu výšky funkčného platu starostu na 41 200,- Sk mesačne, s účinnosťou od 01.01.2005;
2. úpravu výšky funkčného platu miestneho kontrolóra na 14 500,- Sk mesačne, s účinnosťou od 01.01.2005;
3. úpravu výšky poslaneckej odmeny na 3 296,- Sk mesačne, s účinnosťou od 01.01.2005.

Návrhová komisia :

Ing. Ľudovít Lučenič
poslanec miestneho zastupiteľstva

JUDr. Júlia Ondrišová
poslankyňa miestneho zastupiteľstva
ooo


Mgr. Branislav Masár
prednosta Miestneho úradu

Ing. Peter Šramko
starosta mestskej časti

Predchádzajúci článok   Hore   Nasledujúci článok
 
       
Copyright © 2009 MÚ Bratislava Lamač Stránku spravuje Platon Webhosting Platon Group