Internetová stránka Lamača Pozvánka na zasadnutie miestneho zastupiteľstva,

17. 4. 2009 [ Admin ] - Samospráva - MZ

P o z v á n k a

na zasadnutie miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava - Lamač, ktoré sa uskutoční dňa
vo štvrtok dňa 23. apríla 2009 o 9.00 hod.
v zasadačke Miestneho úradu na Heyrovského ul. v Bratislave - Lamači.

Návrh programu:

 1. Otvorenie, voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľky
 2. Schválenie programu
 3. Návrh VZN MČ Bratislava – Lamač č. 3/2009 o čistote a poriadku na území mestskej časti Bratislava – Lamač
 4. Návrh VZN č. 4/2009 MČ Bratislava – Lamač o vymedzení miest na umiestňovanie volebných plagátov v čase volebnej kampane na území Mestskej časti Bratislava – Lamač
 5. Návrh VZN č. 5/2009 MČ Bratislava – Lamač, ktorým sa mení a dopĺňa VZN 8/2008 o prijímaní na výchovu a vzdelávanie v školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mestskej časti Bratislava – Lamač
 6. Návrh VZN hlavného mesta SR Bratislavy o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi
 7. Kontrola pokladne, pokladničnej hotovosti a hospodárenia s finančnými prostriedkami
 8. Kontrola uzatvárania zmluvných vzťahov a povinností pri zimnej údržbe za sezónu 2008 – 2009
 9. Kontrola vyúčtovania dotácie FK Lamač
 10. Návrh na poskytnutie účelových finančných dotácií oprávneným subjektom v zmysle VZN č. 1/2005
 11. Správa o plnení uznesení MZ BA- Lamač splatných k 16.4.2009
 12. Situačná správa Mestskej polície za mesiac február 2009
 13. Návrh na nakladanie s nehnuteľným majetkom
 14. Priebežné hodnotenie plnenia úloh Akčného plánu
 15. Voľba členov krízového štábu
 16. Návrh projektu „Revitalizácia Malokarpatského námestia – časť Trhovisko“
 17. Návrh žiadosti o priznanie postavenia účastníka stavebného konania MČ BA - Lamač v projekte „Metro – Záhorská Bystrica“
 18. Informatívna správa o priebehu voľby prezidenta SR
 19. Informatívna správa o časovom harmonograme úloh prípravy volieb do Európskeho parlamentu
 20. Upozornenie na systémové zlyhávanie ochrany verejného zdravia obyvateľov v SR pred žiarením zo základňových staníc a z používania mobilných telefónov
 21. Výstupy z komisií
 22. Informácie
 23. Rôzne
 24. Interpelácie poslancov
 25. Záver


Mgr. Oľga Keltošová, v.r.
starostka
Predchádzajúci článok   Hore   Nasledujúci článok

Copyright © 2009 MÚ Bratislava Lamač