ARCHÍV INTERNETOVEJ STRÁNKY

 
 

 

 
 
 

 ANKETA

| Úradná tabuľa | | Aktuality | | Akcie a podujatia |

 

 
 SPRÁVY


Rozšírené vyhľadávanie
DOTAZNÍK
SAMOSPRÁVA
ÚRADY A INŠTITÚCIE
ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE
INZERCIA
VÝSTAVBA V LAMAČI
FOTOALBUM

ÚRADNÁ TABUĽA

HISTÓRIA
SYMBOLY
KULTÚRA
DOPRAVA
ŠPORT
MÉDIÁ
ORTOMAPA

EURÓPSKA ÚNIA

LINKY
MAPA STRÁNOK
KNIHA NÁVŠTEV

Nastav archiv.lamac.sk ako:   Domácu stránku
  Obľúbenú stránku

  verzia pre tlač
  odporučenie článku
 
U Z N E S E N I A   Č. 20 / IV / 2005 – 24 / IV / 2005


15. 2. 2005 [ Mgr. J. Suleň ] - Samospráva - MZ

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Lamač


U z n e s e n i a
č. 20 / IV / 2005 - 24 / IV / 2005
zo zasadnutia mimoriadneho Miestneho zastupiteľstva
Mestskej časti Bratislava - Lamač dňa 10.02.2005.

Návrhová komisia :
Mgr. Marta Janyšková
Ing. Daniel Valentovič

Overovatelia zápisnice :
RNDr. Dušan Akantis
p. Ján Daniš

hore

Uznesenie č. 20/IV/2005
zo dňa 10.02.2005

K bodu 2 a) - Urbanistická štúdia zóny Nový Lamač
Miestne zastupiteľstvo po prerokovaní predloženého materiálu

A. berie na vedomie
čistopis "Urbanistickej štúdie zóny Nový Lamač, január 2005", dopracovaný v zmysle "Súborného stanoviska Mestskej časti Bratislava - Lamač k Urbanistickej štúdii zóny Nový Lamač, august 2004", ako overovací územno-plánovací podklad a v ňom formulované regulatívy funkčného využitia územia a priestorového usporiadania územia ako aj zásady riešenia dopravného a technického vybavenia, ktorý bude podkladom pre spracovávanie územno-plánovacích dokumentácií zón v ďalšom stupni územného plánovania a ktorý obstarala MČ Bratislava - Lamač a spracovala spoločnosť APLAN s.r.o. v januári 2005.

B. odporúča
Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy schváliť na podklade "Urbanistickej štúdie zóny Nový Lamač, január 2005" navrhované zmeny a doplnky platnej celomestskej územno-plánovacej dokumentácie.

C. poveruje
vedúcu odd. ÚRaD zabezpečiť predloženie "Urbanistickej štúdie zóny Nový Lamač, január 2005", "Súborného stanoviska Mestskej časti Bratislava - Lamač k Urbanistickej štúdii zóny Nový Lamač, august 2004", spolu s relevantnými uzneseniami Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava - Lamač a žiadosťou o zapracovanie zmien a doplnkov celomestskej územno-plánovacej dokumentácie "Aktualizácia územného plánu hl. mesta SR Bratislavy, rok 1993 v znení neskorších zmien a doplnkov" na Magistrát hl. mesta SR Bratislavy do 16. februára 2005 v zmysle pokynov Hlavného mesta SR Bratislavy, ktoré sú uvedené v liste č.j. MAG/04/36149/61029 zo dňa 13.10.2004 a v liste č.j. Mag.-04/36723/62167 zo dňa 16.12.2004.

hore

Uznesenie č. 21/IV/2005
zo dňa 10.02.2005

K bodu 2 b) - Funkčné využitie územia pod vodárňou ( Cesta na Klanec )
Miestne zastupiteľstvo po prerokovaní predloženého materiálu

A. súhlasí
so zmenou funkčného využitia územia "pod vodárňou" (pozemok parc. číslo 3119/8 v k.ú. Lamač) na málopodlažnú bytovú zástavbu v zmysle požiadaviek spoluvlastníkov dotknutej parcely, v súčasnosti platným územným plánom mesta definovaného pre funkčné využitie les.

B. odporúča
spoluvlastníkom dotknutej parcely postupovať v procese územného plánovania v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších zmien a doplnkov.

hore

Uznesenie č. 22/IV/2005
zo dňa 10.02.2005

K bodu 3 a) - Návrh zmluvného rámca spolupráce s FK Lamač v roku 2005
Miestne zastupiteľstvo po prerokovaní predloženého materiálu

s c h v a ľ u j e
  1. predložený návrh nájomnej zmluvy s FK Lamač na rok 2005, v zmysle pripomienok;
  2. predložený návrh zmluvy o vzájomnej spolupráci s FK Lamač v roku 2005, v zmysle pripomienok;
  3. predložený návrh spôsobu zaúčtovania finančných prostriedkov, ktoré budú v roku 2005 z rozpočtu MČ na základe zmluvy poskytnuté FK Lamač, v zmysle pripomienok.

hore

Uznesenie č. 23/IV/2005
zo dňa 10.02.2005

K bodu 3 b) - Návrh na doplnenie člena Redakčnej rady časopisu Lamačana
Miestne zastupiteľstvo po prerokovaní predloženého materiálu

s ch v a ľ u j e

doplnenie Redakčnej rady časopisu Lamačan o členku p. PhDr. Anicu Seewaldovú.

hore

Uznesenie č. 24/IV/2005
zo dňa 10.02.2005

K bodu 3 c) - Návrh úpravy kapitálového rozpočtu
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Lamač

schvaľuje

úpravu rozpočtu Mestskej časti Bratislava - Lamač na rok 2005 v časti kapitálové výdavky na financovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu kúpaliska v Lamači vo výške 250.000,- Sk.

Návrhová komisia :

Mgr. Marta Janyšková
poslankyňa Miestneho zastupiteľstva

Ing. Daniel Valentovič
poslanec Miestneho zastupiteľstva

o o o

Mgr. Branislav Masár
prednosta Miestneho úradu

Ing. Peter Šramko
starosta mestskej časti

Predchádzajúci článok   Hore   Nasledujúci článok
 
       
Copyright © 2009 MÚ Bratislava Lamač Stránku spravuje Platon Webhosting Platon Group