ARCHÍV INTERNETOVEJ STRÁNKY

 
 

 

 
 
 

 ANKETA

| Úradná tabuľa | | Aktuality | | Akcie a podujatia |

 

 
 SPRÁVY


Rozšírené vyhľadávanie
DOTAZNÍK
SAMOSPRÁVA
ÚRADY A INŠTITÚCIE
ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE
INZERCIA
VÝSTAVBA V LAMAČI
FOTOALBUM

ÚRADNÁ TABUĽA

HISTÓRIA
SYMBOLY
KULTÚRA
DOPRAVA
ŠPORT
MÉDIÁ
ORTOMAPA

EURÓPSKA ÚNIA

LINKY
MAPA STRÁNOK
KNIHA NÁVŠTEV

Nastav archiv.lamac.sk ako:   Domácu stránku
  Obľúbenú stránku

  verzia pre tlač
  odporučenie článku
 
UZNESENIA MIESTNEHO ZASTUPITEĽSTVA


20. 11. 2001 [ S.Kovacic ] - Samospráva

Uznesenie č.80/2001
z dňa: 25.10.2001, zo zasadnutia:

Mestské zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava-Lamač

A./ berie na vedomie

predloženú správu o plnení uznesení s pripomienkami

Pozn: Správa o plnení uznesení

B./ konštatuje


že správa o plnení uznesení MZ nie je úplná.

Pozn: Správa o plnení uznesení

C./ schvaľuje

plnenie uznesení č. 9/2001 zo dňa 25.1.2001 a uznesenia č. 68/2001 zo dňa 13.9.2001.

Pozn: Správa o plnení uznesení

D./ ukladá

1. miestnemu kontrolórovi preveriť plnenie zmluvných záväzkov vyplývajúcich z nájomnej zmluvy č. 1/2000 so spoločnosťou SABENA SPORT s.r.o.

Zodpovedný: miestny kontrolór

Termín: 13.12.2001, Splnené: 13.12.2001

Spôsob plnenia:
Miestny kontrolór preveril plnenie zmluvných záväzkov podľa zmluvy č. 1/2000 so spol. SABENA SPORT s.r.o. a s výsledkom oboznámi rokovanie MZ dňa 13.12.2001.

Pozn: Správa o plnení uznesení

2. upresniť uznesenie č. 60/2001 t.j. doplniť "na každé MZ podávať písomnú správu o riešení problému športovej haly".

Zodpovedný: prednosta

Termín: 13.12.2001

Pozn: Správa o plnení uznesení

hore

Uznesenie č.81/2001
z dňa: 25.10.2001, zo zasadnutia:

Mestské zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava-Lamač

A./ berie na vedomie

informáciu o činnosti miestneho kontrolóra bez pripomienok

Pozn: Informácia o činnosti miestneho kontrolóra za III. štvrťrok 2001

B./ konštatuje

že pri uverejnení stanoviska poslanca p. Šatana v časopise Lamačan sa vykonali zásahy v texte bez jeho vedomia.

C./ ukladá

zistiť osoby zodpovedné za vykonanie zásahu v texte bez vedomia poslanca p. Šatana

Zodpovedný: miestny kontrolór

Termín: 13.12.2001, Splnené: 13.12.2001

Spôsob plnenia:
Miestny kontrolór sa zúčastnil zasadnutia Redakčnej rady dňa 14.11.2001. Výsledok zistenia oznámi na zasadnutí MZ dňa 13.12.2001.

Pozn: Informácia o činnosti miestneho kontrolóra za III. štvrťrok 2001

hore

Uznesenie č.82/2001
z dňa: 25.10.2001, zo zasadnutia:

Mestské zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava-Lamač

A./ neschvaľuje

predložené zásady hospodárenia s majetkom mestskej časti Bratislava - Lamač a s majetkom hlavného mesta SR zvereným do jej správy

B./ ruší

uznesenie č. 63/2001/A - Dodatok č. 1 k Organizačnému poriadku samosprávy mestskej časti Bratislava - Lamač

C./ ukladá

1. zosúladiť zásady hospodárenia s Organizačným poriadkom samosprávy mestskej časti Bratislava - Lamač

2. Doplniť zásady hospodárenia o ďalšie časti a to: - o zásady hospodárenia s fondmi, - o podmienky verejného obstarávania prác a služieb v podmienkach MČ Lamač, - o dražobný poriadok, - o zásady poskytovania dotácií z rozpočtu MČ, - o zásady hospodárenia s motorovými vozidlami

Zodpovedný: prednosta

Termín: 31.1.2002

Pozn: Zásady hospodárenia s majetkom mestskej časti Bratislava - Lamač a s majetkom hl.m.SR zvereným do jej správy a Dodatok č. 1 k Organizačnému poriadku samosprávy MČ Bratislava - Lamač

hore

Uznesenie č.83/2001
z dňa: 25.10.2001, zo zasadnutia:

Mestské zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava-Lamač

A./ konštatuje

že mestská časť Bratislava - Lamač je svojím územím najmenšou mestskou časťou v hlavnom meste SR Bratislave, počtom obyvateľov cca 6300 patrí jednoznačne medzi malé mestské časti, infraštruktúra (kanalizácie, cestné komunikácie, chodníky) je výrazne zaostalá, príjmy mestskej časti sú kriticky nízke a zďaleka nezabezpečujú základnú potrebu bežných výdavkov v mestskej časti a to aj napriek uplatneniu horných sadzieb dane z nehnuteľnosti a miestnych poplatkov.

hore

Uznesenie č.84/2001
z dňa: 25.10.2001, zo zasadnutia:

Mestské zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava-Lamač

A./ schvaľuje

VZN o dani z nehnuteľnosti na rok 2002 s nasledovnými zmenami: v čl. 2 bod 1 písm. c/ upravuje sadzbu dane na 0,15 Sk u záhrad, v čl. 3 bod 2 písm. c/ upravuje sadzbu dane na 4,50 Sk za stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu rekreáciu, v čl. 3 bod 5 sa dopĺňa text nasledovne: " u ulíc bez kanalizácie a to Rajtákova, Vysokohorská, Záhrady, Lamačská cesta, Rozálska, Kunerádska, Skerličova, Rácova, Zidiny, Zelenohorská a Pridánky sa stanovuje koeficient na 2,5".

B./ ukladá

spracovať zoznam parciel s rodinnými domami na ulici Vrančovičova, ktoré nemajú kanalizáciu a predložiť na nasledujúce rokovanie miestneho zastupiteľstva.

Zodpovedný: prednosta

Termín: 13.12.2001

Pozn: Návrh VZN o dani z nehnuteľnosti za rok 2002

hore

Uznesenie č.85/2001
z dňa: 25.10.2001, zo zasadnutia:

Mestské zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava-Lamač

A./ berie na vedomie

informáciu o plnení príjmov a čerpaní výdavkov k 30.9.2001

B./ ukladá

pripraviť žiadosť na Štátny fond životného prostredia o dotáciu na zabezpečenie investičnej akcie kanalizácia Zidiny v roku 2002.

Zodpovedný: prednosta

Termín: 30.11.2001

Pozn: Informácia o plnení príjmov a čerpaní výdavkov k 30.9.2001

C./ žiada

starostu mestskej časti o predloženie žiadosti o dotáciu na zabezpečenie investičnej akcie kanalizácia Zidiny v roku 2002 v stanovenom termíne predkladania žiadostí na Štátny fond životného prostredia.

hore

Uznesenie č.86/2001
z dňa: 25.10.2001, zo zasadnutia:

Mestské zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava-Lamač

A./ berie na vedomie

informáciou o tvorbe a čerpaní účelových fondov

Pozn: Informácia o tvorbe a čerpaní účelových fondov

hore

Uznesenie č.87/2001
z dňa: 25.10.2001, zo zasadnutia:

Mestské zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava-Lamač

A./ neschvaľuje

navrhnuté zmeny rozpočtu na rok 2001

Pozn: Návrh na zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava - Lamač na rok 2001

hore

Uznesenie č.88/2001
z dňa: 25.10.2001, zo zasadnutia:

Mestské zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava-Lamač

A./ schvaľuje

zmenu uznesenia MZ č. 46/2000 zo dňa 19.4.2000 z dôvodu zmeny vlastníka v bode 3 miesto Alexandra Vencela s manželkou na Petra Filipčíka CSc. s manželkou

Pozn: Zmena uznesenia MZ č. 46/2000 zo dňa 19.4.2000

hore

Uznesenie č.89/2001
z dňa: 25.10.2001, zo zasadnutia:

Mestské zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava-Lamač

A./ neschvaľuje

žiadosti pp. Ing. Igora Masára a JUDr. Rolanda Burgera o kúpu pozemkov v MČ Bratislava - Lamač

Pozn: Žiadosti o kúpu pozemkov (Ing. Igor Masár a JUDr. Roland Burger)

hore

Uznesenie č.90/2001
z dňa: 25.10.2001, zo zasadnutia:

Mestské zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava-Lamač

A./ neschvaľuje

prenájom nebytových priestorov v Dome služieb pre p. Jaroslava Ivančíka s dobou nájmu 10 rokov

Pozn: Prenájom nebytových priestorov v Dome služieb na Malokarpatskom nám. p. Jaroslavovi Ivančíkovi

hore

Uznesenie č.91/2001
z dňa: 25.10.2001, zo zasadnutia:

Mestské zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava-Lamač

A./ berie na vedomie

predloženú informáciu

B./ odporúča

Miestnemu úradu: 1. dopracovať materiál v zmysle pripomienok komisií a predložiť ho na rokovanie komisií miestneho zastupiteľstva 2. doplniť materiál o stanoviská odborných útvarov MÚ

Pozn: Výstavba bytov pre mladé rodiny na Studenohorskej ul.

hore

Uznesenie č.92/2001
z dňa: 25.10.2001, zo zasadnutia:

Mestské zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava-Lamač

A./ odporúča

Mestskému zastupiteľstvu schváliť Návrh dodatku č. 16. Štatútu hl. mesta SR Bratislavy o prenesení pôsobnosti pri prijímaní oznámení o uskutočňovaní ohňostrojov bez pripomienok.

Pozn: Návrh dodatku č. 16 Štatútu hl. mesta SR Bratislavy o prenesení pôsobnosti pri prijímaní oznámení

hore

Uznesenie č.93/2001
z dňa: 25.10.2001, zo zasadnutia:

Mestské zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava-Lamač

A./ berie na vedomie

výsledky výberového konania na zabezpečovanie zimnej údržby

B./ schvaľuje

1. organizačné zabezpečenie zimnej údržby MČ Bratislava -Lamač v období november 2001 - marec 2002 2. Zmluvu o dielo na vykonanie zimnej údržby na rok 2001/2002 medzi MČ Bratislava - Lamač a CRA-Comercial representation agency, s.r.o. zo dňa 14.9.2001

Pozn: Organizačné zabezpečenie zimnej údržby MČ Bratislava - Lamač v období november 2001 - marec 2002, návrh zmluvných vzťahov na vykonanie zimnej údržby

hore

Uznesenie č.94/2001
z dňa: 25.10.2001, zo zasadnutia:

Mestské zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava-Lamač

A./ schvaľuje

informačný materiál Program susedskej pomoci odporúčania správania sa občanov pre zvýšenie ich bezpečnosť v každodennom živote.

B/ ukladá

2. v predloženej podobe distribuovať do všetkých lamačských domácností

Termín: 21.12.2001

C./ ukladá

1. 1. zverejniť v najbližšom čísle časopisu Lamačan a na výstavných paneloch úradu predmetný materiál,

Zodpovedný: prednosta

Termín: 15.11.2001

Pozn: Program susedskej pomoci

hore

Uznesenie č.95/2001
z dňa: 25.10.2001, zo zasadnutia:

Mestské zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava-Lamač

A./ berie na vedomie

informáciu predsedov o činnosti komisií miestneho zastupiteľstva

Pozn: Informácie o činnosti komisií

hore

Uznesenie č.96/2001
z dňa: 25.10.2001, zo zasadnutia:

Mestské zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava-Lamač

A./ súhlasí

a podporuje výzvu regionálneho združenia Jaslovské Bohunice

Pozn: Výzva regionálneho združenia miest a obcí Jaslovské Bohunice na bezodplatný prevod 49% akcií rozvodných energetických podnikov do majetku obcí

Návrat do prehľadu uznesení

Predchádzajúci článok   Hore   Nasledujúci článok
 
       
Copyright © 2009 MÚ Bratislava Lamač Stránku spravuje Platon Webhosting Platon Group