ARCHÍV INTERNETOVEJ STRÁNKY

 
 

 

 
 
 

 ANKETA

| Úradná tabuľa | | Aktuality | | Akcie a podujatia |

 

 
 SPRÁVY


Rozšírené vyhľadávanie
DOTAZNÍK
SAMOSPRÁVA
ÚRADY A INŠTITÚCIE
ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE
INZERCIA
VÝSTAVBA V LAMAČI
FOTOALBUM

ÚRADNÁ TABUĽA

HISTÓRIA
SYMBOLY
KULTÚRA
DOPRAVA
ŠPORT
MÉDIÁ
ORTOMAPA

EURÓPSKA ÚNIA

LINKY
MAPA STRÁNOK
KNIHA NÁVŠTEV

Nastav archiv.lamac.sk ako:   Domácu stránku
  Obľúbenú stránku

  verzia pre tlač
  odporučenie článku
 
VZN 5/96


21. 11. 2001 [ S.Kovacic ] - Samospráva - VZN

5/96
Starosta
Mestskej časti Bratislava - Lamač
v y h l a s u j e


úplné znenie všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava Lamač č. 2/1991 o udržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej časti Bratislava Lamač, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných VZN č. 1/1996 zo dňa 17. 9. 1996

Všeobecne záväzné nariadenie
mestskej časti Bratislava Lamač


o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej časti Bratislava Lamač
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Lamač podľa zákona č. 377/90 Zb. v hlavnom meste SR Bratislave uznieslo sa na tomto všeobecne záväznom nariadení o dodržiavaní čistoty a poriadku na svojom území.

Článok I.
Úvodné ustanovenie.


 1. Toto nariadenie upravuje povinnosti majiteľov, užívateľov a správcov pozemkov, verejných priestranstiev, nehnuteľností a iných objektov, ako aj obyvateľov a návštevníkov mestskej časti s cieľom dosiahnuť a udržiavať čisté a zdravé prostredie.


 2. Za verejné priestranstvá sa pre účely tohoto nariadenia rozumejú všetky miesta určené na verejné užívanie, ako sú ulice, námestia, parky, cesty, chodníky, parkoviská, podchody, schodištia, štadión, plaváreň, zeleň s jej doplnkovým zariadením, trhoviská, detské ihriská, okolitý les, plochy medzi budovami bytovej výstavby, nezastavané plochy, terasy domov, prístupové a zásobovacie rampy a pod.


 3. Za nehnuteľnosti a iné objekty pre tieto účely považujú sa pozemky, všetky trvalé a dočasné stavby, stĺpy verejného osvetlenia a elektrického vedenia, verejné telefónne automaty, nádoby a koše na odpadky a pod.


Článok II.
Zodpovednosť za čistotu a poriadok

 1. Za čistotu a poriadok zodpovedajú majitelia, užívatelia a správcovia pozemkov, verejných priestranstiev, nehnuteľností a iných objektov bez ohľadu na to, akým spôsobom k znečisteniu došlo a sú povinní bezodkladne znečistenie alebo neporiadok odstrániť. Ich práva a nároky voči znečistovateľovi ostávajú zachované. Za čistotu a poriadok zodpovedá aj zvolávateľ a organizátor zhromaždenia alebo podujatia.


 2. Majiteľ, užívateľ a správca môže dodržiavanie čistoty a poriadku na fasáde budovy, na chodníku, v priľahlom priestore, v priestore nádob na odpad zmluvne preniesť aj na inú právnickú, či fyzickú osobu /nájomca nebytového priestoru, domovník, upratovačka/. Meno a adresa takejto osoby musí byť zverejnená na viditeľnom mieste. V takomto prípade zodpovednosť prechádza na tieto osoby.


 3. Za čistotu a poriadok pri vykonávaní stavebných a iných obdobných prác zodpovedá právnická alebo fyzická osoba vykonávajúca tieto práce.


 4. Obyvatelia a návštevníci mestskej časti zodpovedajú za konanie, ktorým spôsobujú znečistenie alebo neporiadok.


Článok III.
Dodržiavanie čistoty a poriadku na pozemkoch a iných nehnuteľnostiach

 1. Dvory, záhrady, ploty a iné zariadenia hraničiace s verejným priestranstvom musia byť upravené a udržiavané tak, aby nečistota nebola znášaná na verejné priestranstvo a aby neprekážali chodcom.


 2. Nehnuteľnosti a iné objekty musia byť udržiavané, aby svojim stavom /burina, odpadávajúca omietka, deravé a odpadové žľaby, preplnené nádoby na odpadky a pod./ nenarúšali vzhľad a prostredie a neohrozovali bezpečnosť a zdravie občanov.


 3. Majitelia, užívatelia a správcovia nehnuteľností a oplotených pozemkov sú povinní postarať sa o riadny odvoz domového, resp. iného odpadu.


 4. Majitelia zberných nádob na odpad sú povinní ich udržiavať v riadnom technickom a hygienickom stave. Poškodené nádoby sú povinní bezodkladne opraviť alebo vymeniť.


 5. Zberné nádoby nesmú byť umiestnené na chodníku, okraji vozovky, na inom verejnom priestranstve okrem nevyhnutne potrebného času pri jeho odvoze.


 6. Právnické a fyzické osoby vykonávajúce odpad sú povinné nádoby včas vyprázdňovať a zabezpečiť očistenie priestoru, ktorý pri odvoze odpadu bol znečistený.


 7. Majitelia a prevádzkovatelia stánkov, pojazdných predajní, detských ihrísk, parkov a podobných zariadení sú povinní zabezpečiť čistotu a poriadok, ak nie je určené inak do vzdialenosti 2 m od týchto zariadení. Sú povinní zabezpečiť najmä dostatočný počet košov na odpadky, upozorniť zákazníkov na odhadzovanie odpadkov do nich a pravidelným vyprázdňovaním týchto košov, nie však do uličných košov na odpadky, ale na to osobitne objednaných zberných nádob.


Článok IV.
Dodržiavanie čistoty a poriadku na verejných priestranstvách

 1. Znečisťovanie verejných priestranstiev nie je dovolené. Zakázané je najmä:
  - skladovanie stavebných materiálov, odpadu, zeminy, hnoja, palív, vrakov automobilov a pod. bez osobitného povolenia,
  - jazda vozidlami, ktoré samé alebo svojim nákladom znečistia verejné priestranstvo. Vozidlá vychádzajúce zo staveniska, blatistých alebo znečistených miest treba pred vjazdom na verejnú komunikáciu očistiť. V prípade znečistenia komunikácie musí byť táto bezodkladne očistená,
  - odhadzovanie, odkladanie, skladanie smetia a iného odpadu mimo miesta určeného na tento účel, ďalej spaľovanie tohto odpadu,
  - vyklepávať prach, vyhadzovať odpad z okien alebo iným spôsobom znečisťovať verejné priestranstvo,
  - znečisťovanie odpadovými vodami, nepovolené rozkopávky,
  - umiestňovanie reklám, plagátov, inzerátov, predajných stánkov pri ambulantnom predaji mimo vyhradeného miesta,
  - trvalé parkovanie nepojazdných dopravných prostriedkov, trvalé parkovanie opustených vozidiel po dobu dlhšiu ako 3 mesiace a umývanie motorových vozidiel.


 2. Nakladanie a vykladanie tovaru a iného materiálu na verejné priestranstvo je možné vykonať iba vtedy, ak to nie je možné zabezpečiť inak. Tovar, materiál a prepravné obaly musia byť odstránené bezodkladne, najneskoršie do 12 hodín. Pritom je potrebné dbať na čistotu vozovky a chodníkov, bezpečnosť chodcov a zjazdnosť. Prípadné znečistenie odstrániť ihneď.


 3. Povolené skládky tovaru alebo stavebného materiálu nesmú ohrozovať alebo obmedzovať schodnosť a zjazdnosť komunikácie a chodníka, bezpečnosť, zdravie a majetok občanov. Sypké materiály nemožno voľne skladovať ale zabezpečiť, aby nedochádzalo k znečisťovaniu okolia a verejnej kanalizácie.


 4. Odpad určený na odvezenie vrátane nepotrebných vecí /starý nábytok/ možno vyviesť na verejné priestranstvo až po pristavení na to určených kontajnerov. Po naplnení kontajnerov organizácia na to určená je povinná kontajner odviezť do 24 hod.


 5. Skládky právnických a fyzických osôb a to či na pozemkoch, ktoré majú vo vlastníctve, v správe alebo v užívaní, ako aj na verejných priestranstvách možno zriadiť len na miestach, kde ich určil Miestny úrad.


 6. Stavebný a iný materiál môže byť uložený na verejnom priestranstve len na mieste a za podmienok určených stavebným povolením, povolením na rozkopávku alebo použitie verejného priestranstva. Priestor musí byť sústavne udržiavaný v čistote, aby nedochádzalo k znečisťovaniu okolia.


 7. Organizácia zabezpečujúca čistotu na verejných priestranstvách musí zabezpečiť dostatočný počet zberných nádob a košov na odpadky, tieto pravidelne podľa potreby včas vyprázdňovať a dbať o ich riadny stav a vzhľad. Trvalé rozmiestňovanie veľkokapacitných kontajnerov na iný ako domový odpad môže vykonať organizácia len po predchádzajúcom prerokovaní s Miestnym úradom. Mimoriadne užívanie verejného priestranstva môže povoliť Miestny úrad.


 8. Usporiadateľ zhromaždenia, alebo iného podujatia na verejnom priestranstve je povinný na vlastné náklady očistiť priestor do 4 hod. po skončení zhromaždenia alebo podujatia, prípadne nahradiť škodu spôsobenú účastníkmi na zeleni alebo iných verejných zariadeniach.


Článok IV/A
Rušenie nočného kľudu

Rušenie nočného kľudu je zakázané. Pre účely tohto VZN sa pod pojmom rušenia nočného kľudu rozumie najmä:
- narúšanie verejného poriadku v čase od 22.00 hod. do 6.00 hod. nasledujúceho dňa nadmerne hlučným hlasovým prejavom,
- púšťanie reprodukovanej hudby s nadmernou hlasitosťou,
- spôsobovanie nadmerného hluku pochádzajúceho z prevádzky strojov, zariadení a vozidiel,
- iné šírenie nadmerného hluku, ktorý by narúšal nočný kľud a pokoj občanovČlánok V.
Čistenie chodníkov a komunikácií

 1. Chodník je každá komunikácia slúžiaca chodcom a to buď samostatná alebo oddelená od komunikácie výškou - obrubníkom. Na miestach, kde nie je chodník vyznačený, treba čistiť pruh o šírke 1,5 m priliehajúci k nehnuteľnosti.


 2. Majiteľ, užívateľ alebo správca nehnuteľností, v súvislé zastavanej časti obce je povinný čistiť chodník v celej jeho šírke. Chodník hraničí s nehnuteľnosťou i vtedy, ak medzi nehnuteľnosťami a chodníkom je pruh pozemku slúžiaci na iný účel /napr. zeleň/. Za chodník sa považujú aj schody alebo cesta upravená v podobe schodov.


 3. Chodníky sa čistia podľa potreby zametaním, kropením, umývaním, odstraňovaním blata, nečistôt a pod. Nečistotu z chodníkov je zakázané hádzať na vozovku.


 4. Za čistotu chodníkov zodpovedá majiteľ, užívateľ alebo správca priľahlej nehnuteľnosti. Schodnosť a čistotu chodníkov sú povinní udržiavať v čase prevádzkovej doby i prevádzkovatelia obchodov, služieb, reštauračných, pohostinných a obdobných zariadení, hoci nie sú majiteľmi priľahlej nehnuteľnosti.


 5. Dopravný podnik mesta Bratislavy je povinný zabezpečiť čistotu na vybudovaných zastávkach miestnej dopravy, vybaviť ich smetnými košmi a zabezpečiť ich pravidelné vyprázdňovanie.


 6. Vo vyhradenej dobe podľa dopravnej značky sú majitelia motorových vozidiel povinní odtiahnuť zaparkované vozidlá, aby bolo umožnené vyčistenie komunikácie.


 7. Čistenie komunikácie zabezpečuje na vyhradenej cestnej sieti podľa osobitného dojednania Správa pozemných komunikácií, ktorá je povinná čistenie zabezpečovať v dohodnutých termínoch. Čistotu ostatných komunikácií zabezpečuje MÚ.


 8. Správa pozemných komunikácií je povinná obratom zabezpečovať odstránenie poruchy na vozovkách, najmä výtlky v jarných mesiacoch tak, aby tieto neohrozili bezpečnosť premávky.


Článok VI.
Zimná údržba komunikácií

 1. Zimnú údržbu dôležitých komunikácií, najmä ktoré tvoria sieť tratí miestnej hromadnej dopravy a prístup k dôležitým objektom zabezpečuje Správa pozemných komunikácií, podľa operačného plánu zimnej údržby. Organizáciu zimnej údržby ostatných miestnych komunikácií určuje Miestny úrad pred začiatkom zimného obdobia /do 1.11./. Poradie dôležitosti určí so zreteľom na zabezpečenie prístupu k zdravotným zariadeniam, obchodom, škole, domu dôchodcov a pod. za každých poveternostných podmienok je potrebné umožniť prístup sanitných, požiarnych a vozidiel havarijných opráv ku všetkým objektom, ktoré sú trvalým bydliskom občanov alebo sídlom organizácie, ako aj k nádobám na odpad.


 2. V prípade kalamity je Miestny úrad oprávnený vyhlásiť pracovnú povinnosť obyvateľov a požiadať od miestnych organizácií poskytnutie potrebných mechanizmov. Pri zimnej údržbe sú majitelia a užívatelia alebo správcovia nehnuteľností povinní najmä:
  - sneh z chodníka zhrnúť na kôpky
  - počas sneženia vykonávať sústavné čistenie
  - uvolniť a očistiť vpusty kanalizácie, aby sa zabezpečil odtok vody pri odmäku
  - pri tvorení poľadovice posypať chodníky inertným zdrsňujúcim materiálom /piesok, deva/
  - schodnosť chodníkov sú povinné udržiavať aj organizácie, obchody, služby a ostatné inštitúcie, pri rozostavaných stavbách stavebníci a pri mimoriadnom užívaní verejného priestranstva ich užívatelia.
Z dôvodu ochrany životného prostredia je zakázané používanie chemických posypových materiálov.


Článok VII.
Povinnosti chovateľov psov

 1. Voľný pohyb psov nie je dovolený. Na verejných priestranstvách psi sa môžu pohybovať len v sprievode majiteľa a vždy musia mať náhubok.


 2. Do priestoru detských ihrísk a plôch verejnej zelene v blízkosti obytných domov je zakázané vodenie psov. Na tento účel sú vyhradené verejné priestranstvá, vyznačené na mapke, ktorá tvorí prílohu tohto VZN.


 3. Poplatník je povinný zabezpečiť, aby pes nosil známku, ktorú vydá Miestny úrad po zaplatení poplatku. Známku obdržia aj psi, za ktorých sa poplatok neplatí.


 4. Chovatelia psov sú povinní dbať, aby sa chovom psov neohrozilo životné prostredie. Sú povinní dodržiavať ustanovenia zákona č. 87/87 Zb. o veterinárnej starostlivosti, aby nedochádzalo k šíreniu nákaz a chorôb prenosných na človeka a ostatné nariadenia upravujúce chov zvierat na území mesta.


 5. Majitelia, užívatelia a správcovia objektov, kde sa nachádzajú túlaví psi, sú povinní ich nahlásiť veterinárnej správe na odchyt.


 6. V prípade, že sa vyskytne nákazlivá choroba psov, platí absolútny zákaz pohybu psov na verejnom priestranstve. O výskyte choroby budú obyvatelia informovaní obvyklým spôsobom.


Článok VIII.
Spoločné ustanovenia

 1. Znečisťovanie verejného priestranstva, nepovoleným skladovaním materiálu sa posudzuje ako používanie verejného priestranstva, za čo sa vyrúbi miestny poplatok. Povinnosť zaplatiť pokutu tým nie je dotknutá.


 2. Ak znečisťovanie neodstráni právnická alebo fyzická osoba, ktorá za čistotu a poriadok zodpovedá, môže to z poverenia Miestneho úradu vykonať iná organizácia na náklady zodpovednej právnickej alebo fyzickej osoby. Povinnosť zaplatiť pokutu tým nie je dotknutá.


 3. Týmto všeobecne záväzným nariadením nie sú dotknuté povinnosti právnických a fyzických osôb podľa osobitných predpisov.


 4. Dodržiavanie ustanovení tohoto nariadenia o čistote kontrolujú poslanci MZ, hlavný kontrolór, príslušníci mestskej polície, pracovníci hygienickej a veterinárnej služby a poverení pracovníci mestskej časti Bratislava Lamač.


Článok IX.
Sankcie

Porušenia ustanovení tohoto všeobecne záväzného nariadenia
a/ právnickú osobou postihuje s podľa zákona SNR č.377/90 Zb. o hlavnom meste SR Bratislave

b/ fyzickou osobou sa posudzuje ako priestupok proti verejnému poriadku podľa zákona SNR č. 372/90 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.


Článok X.
Záverečné ustanovenia

Dňom nadobudnutia účinnosti tohoto všeobecne záväzného nariadenia strácajú účinnosť pre územie mestskej časti Lamač ustanovenia nariadenia NVB z 23. 4. 1982 o čistote a zbere, odvoze a likvidácii tuhého domového odpadu, ktoré upravujú dodržiavania čistoty a poriadku.

Toto všeobecné záväzné nariadenie nadobúda platnosť dňom 1. 8. 1991 s výnimkou zmien a doplnkov, ktoré boli schválené v následnom období, naposledy VZN č. 2/1996, ktoré nadobudlo účinnosť dňa 12. 10. 1996Priestory pre vyvádanie psov v Mestkej časti Bratislava-Lamač

legenda:
1. OD Lamač
2. Heyrovského ul.
3. Studenohorská ul.

Návrat do prehľadu VZN

Predchádzajúci článok   Hore   Nasledujúci článok
 
       
Copyright © 2009 MÚ Bratislava Lamač Stránku spravuje Platon Webhosting Platon Group