ARCHÍV INTERNETOVEJ STRÁNKY

 
 

 

 
 
 

 ANKETA

| Úradná tabuľa | | Aktuality | | Akcie a podujatia |

 

 
 SPRÁVY


Rozšírené vyhľadávanie
DOTAZNÍK
SAMOSPRÁVA
ÚRADY A INŠTITÚCIE
ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE
INZERCIA
VÝSTAVBA V LAMAČI
FOTOALBUM

ÚRADNÁ TABUĽA

HISTÓRIA
SYMBOLY
KULTÚRA
DOPRAVA
ŠPORT
MÉDIÁ
ORTOMAPA

EURÓPSKA ÚNIA

LINKY
MAPA STRÁNOK
KNIHA NÁVŠTEV

Nastav archiv.lamac.sk ako:   Domácu stránku
  Obľúbenú stránku

  verzia pre tlač
  odporučenie článku
 
VZN 1/2001


18. 11. 2001 [ S.Kovacic ] - Samospráva - VZN

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava Lamač podľa § 15 odsek 2 písm. a) zákona SNR č.377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov, zákona SNR č. 317/1992 Zb. o dani z nehnuteľnosti v znení neskorších predpisov a zákona SNR č.511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov v znení neskorších predpisov, vyhlasuje úplné znenie všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2001 o dani z nehnuteľnosti na rok 2002 na území mestskej časti Bratislava Lamač.

Článok 1
Úvodné ustanovenie


 1. Týmto nariadením sa upravujú sadzby dane z nehnuteľnosti, ktorá zahŕňa

  1. daň z pozemkov, predmetom ktorej sú všetky pozemky vedené v katastri Slovenskej republiky ( ďalej len "kataster") na území mestskej časti v členení :
   - orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady
   - trvalé trávne porasty
   - záhrady
   - lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy
   - rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy
   - zastavané plochy a nádvoria
   - stavebné pozemky a nádvoria
   - ostatné plochy s výnimkou stavebných pozemkov

  2. daň zo stavieb, predmetom dane zo stavieb sú stavby alebo ich časti na území mestskej časti, spojené so zemou pevným základom, ktoré majú priestor vymedzený podlahou a stropnou alebo strešnou konštrukciou, a na ktoré bolo vydané kolaudačné rozhodnutie, ak sa takéto, rozhodnutie nevydalo, tie stavby alebo ich časti, ktoré sa skutočne užívajú. Na daňovú povinnosť nemá vplyv skutočnosť, že sa stavba prestala užívať. Stavbami na účely tohto zákona sa rozumejú stavby, ktoré majú jedno alebo viac nadzemných podlaží, a to
   - stavby na bývanie ( rodinné domy, bytové domy, poľnohospodárske usadlosti a pod.)
   - chaty na individuálnu rekreáciu, záhradkárske chaty
   - garáže
   - objekty slúžiace na podnikateľské činnosti a iné zárobkové činnosti
   - ostatné stavby

  3. daň z bytov a z nebytových priestorov v bytovom dome, spoločných častí bytového domu a spoločných zariadení bytového domu a ich častí (ďalej len " daň z bytov"). Predmetom dane z bytov v bytovom dome, v ktorom aspoň jeden byt alebo nebytový priestor nadobudli do vlastníctva fyzické alebo právnické osoby sú :
   - byty a nebytové priestory
   - spoločné časti bytového domu alebo spoločenské zariadenia bytového domu alebo ich časti, len ak sa využívajú na podnikateľskú činnosť, inú zárobkovú činnosť alebo na prenájom.

 2. Daňovníkom dane z pozemkov je vlastník pozemku alebo správca pozemku vo vlastníctve štátu, alebo správca pozemku vo vlastníctve obce, nájomca pozemku, ktorý je zapísaný v katastri, v ostatných prípadoch je to osoba, ktorá pozemok skutočne užíva. Pri pozemkoch spravovaných Slovenským pozemkovým fondom, ktoré sú v nájme, je daňovníkom nájomca bez ohľadu na dĺžku trvania nájomného vzťahu a na to, či je zapísaný v katastri.

 3. Daňovníkom dane zo stavieb je vlastník stavby alebo správca stavby vo vlastníctve štátu alebo správca stavby vo vlastníctve obce. Pri stavbách spravovaných Slovenským pozemkovým fondom, ktoré sú v nájme je daňovníkom nájomca.

 4. Daňovníkom dane z bytov je vlastník bytu, vlastník nebytového priestoru v bytovom dome, alebo správca majetku vo vlastníctve štátu, alebo správca majetku vo vlastníctve obce. Ak sú spoločné časti bytového domu, alebo spoločné zariadenia bytového domu v spoluvlastníctve viacerých osôb, daňovníkom dane z bytov je každá fyzická osoba alebo právnická osoba podľa výšky svojho spoluvlastníckeho podielu.

 5. Na území Mestskej časti Bratislava Lamač správu daní vykonáva MČ Bratislava - Lamač prostredníctvom Miestneho úradu Lamač.

Článok 2
Daň z pozemkov


1. Ročná sadzba dane z pozemkov sa upravuje takto :
 1. u ornej pôdy, chmelnic, viníc, ovocných sadov vo výške 0,75 % zo základu dane.

 2. u trvalých trávnych porastov, lesných pozemkov, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníkov s chovom rýb a ostatných hospodársky využívaných vodných plôch vo výške 0,25 % zo základu dane.

 3. Základom dane podľa bodu a) a b) je cena pôdy určená vynásobením skutočnej výmery pozemku v m2 a ceny pôdy zistenej za 1 m2 podľa platných cenovej predpisov.

 4. u záhrad, výške 0,15 Sk, za každý aj začatý m2 základu dane, ktorým je celková výmera pozemku v m2.

 5. u zastavaných plôch a nádvorí, ako aj u ostatných plôch vo výške 0,20 Sk, za každý aj začatý m2 základu dane, ktorým je celková výmera pozemku v m2.

 6. u stavebných pozemkov vo výške 2,00 Sk za každý aj začatý m2 základu dane, ktorým je celková výmera pozemku v m2.
Daň vypočítaná podľa písm. c) a d) sa násobí koeficientom 4,5 v Bratislave.

Článok 3
Daň zo stavieb


 1. Základom dane zo stavieb je celková výmera zastavaných plôch v m2 podliehajúcich dani, podľa stavu k 1. januáru zdaňovacieho obdobia.

 2. Ročná sadzba za každý aj začatý m2 zastavanej plochy je upravená nasledovne :
  1. 1,50 Sk za stavby na bývanie a za ostatné stavby tvoriace príslušenstvo hlavnej stavby
  2. 2,00 Sk za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie, stavby pre vodné hospodárstvo, s výnimkou stavieb na skladovanie inej ako vlastnej pôdohospodárskej produkcie a stavieb na administratívu.
  3. 4,50 Sk za stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu rekreáciu.
  4. 6,00 Sk za samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáží a stavby určené alebo používané na tieto účely postavené mimo obytných domov.
  5. 7,50 Sk za priemyselné stavby a stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, s výnimkou stavieb slúžiacich na skladovanie a administratívu,
  6. 20,00 Sk za stavby na ostatnú podnikateľskú a zárobkovú činnosť, skladovanie, administratívu,
  7. 6,00 Sk za ostatné stavby


 3. Ak stavby uvedené v písm. b), e) a f) slúžia na viaceré účely, použije sa sadzba dane ktorá zodpovedá podnikateľskej činnosti vykonávanej na prevažnej časti podlahovej nadzemnej časti stavby.

 4. Sadzby dane podľa bodu 2 sa zvyšujú pri viacpodlažných stavbách o 0,75 Sk za každé ďalšie nadzemné podlažie.

 5. Základná sadzba dane podľa bodu 2, prípadne zvýšená podľa bodu 4 sa násobí koeficientom 4,5.

 6. Za stavby na bývanie u ulíc bez kanalizácie a to : Rajtákova, Vysokohorská, Záhrady, Lamačská cesta, Rozálska, Kuneradská, Skerličová, Rácova, Zidiny, Zelenohorská a Pridánky sa stanovuje koeficient 2,5.

 7. Vypočítaná daň sa zvyšuje o 5,00 Sk za každý m2 podlahovej plochy u
  1. bytov a nebytových priestorov a garáži v stavbách na bývanie, ktoré sa využívajú na podnikateľskú činnosť, inú zárobkovú činnosť lebo na prenájom s výnimkou poľnohospodárskej produkcie,
  2. stavieb rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu rekreáciu, ktoré sa využívajú na podnikateľskú činnosť, inú zárobkovú činnosť alebo na prenájom s výnimkou poľnohospodárskej produkcie,
  3. samostatne stojacich garáži, stavieb hromadných garáži a stavieb určených alebo používaných na tieto účely, ktoré sú postavené mimo stavieb na bývanie, ktoré sa vyžívajú na podnikateľskú činnosť, inú zárobkovú činnosť alebo na prenájom s výnimkou pôdohospodárskej produkcie.

Článok 4
Daň z bytov


 1. Základom dane z bytov je každý aj začatý m2 podlahovej plochy podliehajúcej dani.

 2. Ročná sadzba dane za každý aj začatý m2 podlahovej plochy je upravená na 1,00 Sk za byty a nebytové priestory v bytovom dome, spoločné časti bytového domu, alebo spoločné zariadenia bytového domu.

 3. Sadzba dane určená podľa bodu 2 sa násobí koeficientom 4,5

 4. Daň vypočítaná podľa bodu 2 a 3 sa zvýši o 10,00 Sk za každý m2 podlahovej plochy bytu a nebytového priestoru v bytovom dome, spoločných častí bytového domu alebo spoločných zariadení bytového domu, ktoré sa využívajú na podnikateľskú činnosť, inú zárobkovú činnosť alebo na prenájom.

Článok 5
Vznik a zánik daňovej povinnosti


 1. Pre vznik alebo zánik daňovej povinnosti je rozhodujúci stav k 1. januáru zdaňovacieho obdobia. Na zmeny skutočností rozhodujúcich pre daňovú povinnosť, ktoré nastanú v priebehu zdaňovacieho obdobia sa neprihliada s výnimkou prípadov ustanovených zákonom SNR č. 317/1992 Zb. o dani z nehnuteľnosti v znení neskorších predpisov.

 2. Fyzická alebo právnická osoba v priebehu príslušného zdaňovacieho obdobia je povinná oznámiť správcovi dane, MÚ Lamač, rozhodujúce skutočnosti pre vznik alebo zánik daňovej povinnosti do 30 dní odo dňa, keď tieto skutočnosti nastali.

 3. Za nesplnenie povinnosti uvedenej v bodu 2 správca dane uloží pokutu fyzickej osobe najviac 500,- Sk a právnickej osobe najviac 5.000,- Sk.

Článok 6
Daňové priznanie


 1. Do 31. januára bežného zdaňovacieho obdobia je povinný podať daňové priznanie len daňovník, ktorému vznikne daňová povinnosť k dani, alebo u ktorého nastali zmeny v okolnostiach rozhodujúcich na vyrubenie dane. Daňovník, ktorý uplatňuje nárok na oslobodenie dane z nehnuteľnosti podľa § 4 odsek 7, § 9 odsek 5 a §11 odsek 2 zákona SNR č. 317/1992 Zb. v znení neskorších predpisov, podáva priznanie k dani z nehnuteľnosti každoročne. Ak zaniknú podmienky na oslobodenie od dane v priebehu roka, je daňovník povinný podať priznanie do 30 dní od zániku oslobodenia.

 2. Daňovník je povinný podať daňové priznanie vždy, ak ho na to vyzve správca dane.

 3. Ak priznanie nebolo podané včas, správca dane zvýši vyrubenú daň o 10 % daňovej povinnosti.

Článok 7
Vyrubenie dane a platenie dane


 1. Daň sa vyrubuje na zdaňovacie obdobia podľa stavu k 1. januáru. Zdaňovacím obdobím je kalendárny rok.

 2. Daň z nehnuteľnosti je splatná :
  1. ak ide o daňovníka prevádzkujúceho poľnohospodársku výrobu v troch splátkach, a to 20% dane do 30.júna., 30% dane do 30.septembra a 50% dane do 30. novembra bežného roka.
  2. v ostatných prípadoch v štyroch rovnakých splátkach a to najneskôr do 31.marca., 30.júna., 30.septembra a 30.novembra bežného roka, za ktorý sa daň vyrubuje.

 3. Ak ročná daň vyrubená fyzickej osobe nepresahuje 500,- Sk a právnickej osobe 5.000,- Sk, je splatná do 31. marca.

 4. Ak daňovník nezaplatí splátky načas, je povinný zaplatiť za každý deň omeškania penále, a to 0,3% z nedoplatku dane.

Článok 8
Daňové úľavy


 1. Mestská časť poskytne daňovú úľavu:
  1. vo výške 40% z dane z pozemkov /s výnimkou stavebných pozemkov/, ktorých vlastníkmi sú sociálne odkázaní občania, alebo občania starší ako 70 rokov ak tieto pozemky slúžia výhradne na ich osobnú potrebu a sú ich vlastníkmi /preukázať písomne/.
  2. vo výške 50% z dane z pozemkov v oblasti Zečák na parcely, ktoré boli vrátené vlastníkom, pokiaľ tieto boli včas prihlásené k dani z nehnutenosti.
  3. vo výške 50% z dane z pozemkov v oblasti Rázcochy

 2. Mestská časť poskytne daňovú úľavu z dane zo stavieb a dane z bytov:
  1. a. vo výške 20% z dane z nehnuteľnosti zo stavieb na bývanie, v ktorých bol v roku 2001 zmenený systém vykurovania z pevných palív na plyn, alebo na elektrickú energiu, a to na základe predloženia fotokópie užívacieho povolenia vydaného v roku 2001
  2. vo výške 30% z dane z nehnuteľnosti stavieb na bývanie v dôsledku stavebnej uzávery na Lamačskej ceste
  3. vo výške 40% z dane z nehnuteľnosti zo stavieb na bývanie alebo bytov vo vlastníctve sociálne odkázaných občanov a občanov starších ako 70 rokov, slúžiacich na ich trvalé bývanie.
  4. výške 50% z dane z nehnuteľnosti zo stavieb na bývanie, alebo bytov vo vlastníctve ťažko zdravotne postihnutých občanov, držiteľov preukazov ZŤP a ZŤP/S, ako aj prevažne alebo úplne bezvládnych občanov, slúžiacich na ich trvalé bývanie, na základe predloženia fotokópie preukazu ZŤP alebo ZŤP/S, resp. bezvládnosti daňovníka a písomného vyhlásenia, že sa stavba nevyužíva na podnikanie alebo. prenájom.
  5. vo výške 50% z dane zo stavieb garáži vo vlastníctve ťažko zdravotne postihnutých občanov, držiteľov ZŤP alebo ZŤP/S, ktoré slúžia pre motorové vozidlo používané na ich dopravu, na základe predloženia fotokópie preukazu ZŤP alebo ZŤP/S a fotokópie technického preukazu motorového vozidla. Stanovište vozidla musí byť totožné s garážou, na ktorú sa poskytuje daňová úľava.


Článok 9
Spoločné a záverečné ustanovenie


 1. Podľa tohto nariadenia postupuje správca dane pri vyrubovaní dane z nehnuteľnosti po celé zdaňovacie obdobie roku 2002.

 2. V konaní vo veciach dane z nehnuteľnosti sa postupuje podľa zákona SNR č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov, v znení neskorších predpisov.

Článok 10
Zrušovacie ustanovenie


Dňom 31. decembra 2001 sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2000 o dani z nehnuteľnosti na rok 2001.

Článok 11
Účinnosť


Toto Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2002.


Ľubomír Plai
starosta mestskej časti Bratislava - Lamač


Vyvesené : 7.11.2001
Zvesené :

Predchádzajúci článok   Hore   Nasledujúci článok
 
       
Copyright © 2009 MÚ Bratislava Lamač Stránku spravuje Platon Webhosting Platon Group