ARCHÍV INTERNETOVEJ STRÁNKY

 
 

 

 
 
 

 ANKETA

| Úradná tabuľa | | Aktuality | | Akcie a podujatia |

 

 
 SPRÁVY


Rozšírené vyhľadávanie
DOTAZNÍK
SAMOSPRÁVA
ÚRADY A INŠTITÚCIE
ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE
INZERCIA
VÝSTAVBA V LAMAČI
FOTOALBUM

ÚRADNÁ TABUĽA

HISTÓRIA
SYMBOLY
KULTÚRA
DOPRAVA
ŠPORT
MÉDIÁ
ORTOMAPA

EURÓPSKA ÚNIA

LINKY
MAPA STRÁNOK
KNIHA NÁVŠTEV

Nastav archiv.lamac.sk ako:   Domácu stránku
  Obľúbenú stránku

  verzia pre tlač
  odporučenie článku
 
Všeobecne záväzné nariadenie MČ BA - Lamač č. 1/2005 zo dňa 15.3.2005


23. 3. 2005 [ Mgr. J. Suleň ] - Samospráva - VZN

Všeobecne záväzné nariadenie
mestskej časti Bratislava - Lamač č. 1/2005 zo dňa 15.3.2005 o poskytovaní dotácií


      Miestne zastupiteľstvo mestskej častí Bratislava - Lamač na základe ustanovení § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, § 15 ods. 2 písm, a/ a b/ zákona SNR č. 377/90 Zb. o hl. m. SR Bratislavy v znení neskorších predpisov, podľa § 7 ods. 4 zák. č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, § 2 ods. 2 zak. č. 213/1997 Z.z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v platnom znení, § 2 ods. 3 zak. č. 34/2002 Z.z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v platnom znení a bodu 2 článku 48 Štatútu hl. m. SR Bratislavy, sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení (ďalej len VZN):

§ 1
Úvodné ustanovenia

      VZN upravuje podmienky poskytovania dotácií z rozpočtu mestskej častí Bratislava - Lamač (ďalej len MČ). Dotácie môžu byť poskytnuté fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám, ktoré majú sídlo alebo trvalý pobyt na území mesta Bratislavy ako aj právnickým osobám, ktorých zakladateľom je obec. Základnou podmienkou pre ich poskytnutie je skutočnosť, že MČ má v rozpočte pre tento účel určené finančné prostriedky.

§ 2
Účel poskytovania dotácií

 1. MČ môže poskytovať dotácie z rozpočtových prostriedkov:
  1. právnickým osobám, ktorých zakladateľom je obec, a to na konkrétne úlohy a akcie vo verejnom záujme alebo v prospech rozvoja územia obce;
  2. fyzickým osobám - podnikateľom ako aj právnickým osobám, ktorí majú sídlo alebo trvalý pobyt na území mesta Bratislavy, a to len na podporu všeobecne prospešných služieb, všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných účelov, na podporu podnikania a zamestnanosti.
 2. Všeobecne prospešné služby sú najmä: poskytovanie zdravotnej starostlivosti, poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti, tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt, ochrana ľudských práv a základných slobôd, vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry, výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby, tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva, služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti, zabezpe-čovanie bývania, správy, údržby a obnovy bytového fondu.
 3. Verejnoprospešným účelom sa rozumie najmä: rozvoj a ochrana duchovných a kultúrnych hodnôt, realizácia a ochrana ľudských práv alebo iných humanitných cieľov, ochrana a tvorba životného prostredia, zachovanie prírodných hodnôt, ochrana zdravia, ochrana práv detí a mládeže, rozvoj vedy, vzdelania, telovýchovy a plnenie individuálne určenej humanitnej pomoci pre jednotlivca alebo skupinu osôb, ktoré sa ocitli v ohrození života alebo potrebujú naliehavú pomoc pri postihnutí živelnou pohromou.
§ 3
Podávanie žiadosti

 1. Žiadosti oprávnených osôb, uvedených v § 2 ods. 1, o dotácie sa predkladajú za 1. polrok do 28. februára a za 2. polrok do 31. augusta príslušného roka. V príslušných orgánoch MČ sa prejednávajú spravidla 2x do roka, za 1. polrok do 31.mája a za 2. polrok do 31. októbra príslušného roka.
 2. Podkladom pre prejednanie je písomná žiadosť záujemcu o dotáciu, ktorej neoddeliteľnou súčasťou je formulár vyplnený podľa ust. § 3 ods. 3.
 3. S cieľom prideľovať dotácie podľa projektového princípu a na základe porovnateľných podkladov, mestská časť ukladá žiadateľom povinnosť deklarovať na predpísanom tlačive nasledovné náležitosti:
  1. názov organizácie, sídlo, právna forma, IČO, bankové spojenie, telefonický kontakt;
  2. názov projektu, jasne sformulovaný cieľ projektu, očakávaný výsledok a prínosy pre MČ;
  3. prehľad doterajších činností a aktivít, dosiahnuté výsledky;
  4. ak organizácia vyberá od členov príspevky, alebo členské, uviesť výšku;
  5. výška žiadanej dotácie, pre ktorý sa dotácia žiada s doložením dokumentačného materiálu a konkrétneho zdôvodnenia na čo sa prostriedky použijú, termín zdokladovania použitia dotácie;
  6. zoznam členov, z toho počet Lamačanov;
  7. podpis a dátum;
  8. prílohy: zriaďovacia listina, resp. platné stanovy, resp. iný doklad dokazujúci vierohodnosť žiadateľa.
 4. Predpísané tlačivo je prílohou tohto VZN, k dispozícii je na Miestnom úrade a na webovej stránke mestskej časti www.lamac.sk.
§ 4
Rozhodovanie o poskytovaní dotácií

 1. O poskytnutí dotácií rozhoduje Miestne zastupiteľstvo. Rozhodovaniu musí predchádzať prerokovanie a doporučenie príslušnej odbornej a ekonomickej komisie, ktoré sú vytvorené pri MZ.
 2. Po schválení dotácií uzavrie MČ so žiadateľom zmluvu o výške, účele a podmienkach použitia poskytnutých finančných prostriedkov (ďalej len zmluva).
§ 5
Sankcie

      V prípade, že subjekt, ktorému bola poskytnutá dotácia nedodrží účel a podmienky určené v zmluve, je povinný dotáciu vrátiť MČ a uhradiť príslušné sankcie, podrobnosti budú upravené v zmluve.

§ 6
Záverečné ustanovenia

 1. Poskytnuté dotácie podliehajú ročnému zúčtovaniu s rozpočtom mestskej časti.
 2. Podľa tohoto VZN nevzniká žiadnemu subjektu nárok na poskytovanie dotácie.
§ 7
Účinnosť

Toto VZN nadobúda účinnosť 15. dňom po jeho zverejnení.


Účinné dňa : 08.04. 2005Ing. Peter Šramko,
starosta mestskej časti Bratislava - Lamač

Predchádzajúci článok   Hore   Nasledujúci článok
 
       
Copyright © 2009 MÚ Bratislava Lamač Stránku spravuje Platon Webhosting Platon Group