ARCHÍV INTERNETOVEJ STRÁNKY

 
 

 

 
 
 

 ANKETA

| Úradná tabuľa | | Aktuality | | Akcie a podujatia |

 

 
 SPRÁVY


Rozšírené vyhľadávanie
DOTAZNÍK
SAMOSPRÁVA
ÚRADY A INŠTITÚCIE
ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE
INZERCIA
VÝSTAVBA V LAMAČI
FOTOALBUM

ÚRADNÁ TABUĽA

HISTÓRIA
SYMBOLY
KULTÚRA
DOPRAVA
ŠPORT
MÉDIÁ
ORTOMAPA

EURÓPSKA ÚNIA

LINKY
MAPA STRÁNOK
KNIHA NÁVŠTEV

Nastav archiv.lamac.sk ako:   Domácu stránku
  Obľúbenú stránku

  verzia pre tlač
  odporučenie článku
 
Pozvánka na zasadnutie Miestneho zastupiteľstva


14. 3. 2007 [ M. Cibik ] - Samospráva - MZ

P o z v á n k a

na zasadnutie miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava - Lamač, ktoré sa uskutoční dňa
22. marca 2007, vo štvrtok o 9.00 hod.
v zasadačke Miestneho úradu na Heyrovského ul. v Bratislave - Lamači.

    Návrh programu :
 1. Otvorenie
 2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľky
 3. Schválenie programu
 4. Správa o plnení uznesení MZ Bratislava - Lamač splatných k 15.3.2007
 5. Situačná správa mestskej polície za mesiac február 2007
 6. Správa o použití dotácií v roku 2006
 7. Návrh na schválenie rozpočtu MČ BA - Lamač na rok 2007 (2008, 2009)
 8. Návrh Zásad hospodárenia s majetkom vlastným a majetkom hl. m. SR Bratislavy zvereným do správy MČ Bratislava- Lamač
 9. Návrh na zaujatie stanoviska k žiadosti o odpustenie dlhu nájomcovi pozemku
 10. Návrh na určenie rámcových podmienok pri predaji objektu Satelit s pozemkom
 11. Návrh na nakladanie s nehnuteľným majetkom
 12. Pracovný návrh VZN o poskytovaní jednorázovej dávky sociálne odkázaným občanom
 13. Návrh na zaujatie stanoviska MČ k územnému konaniu vo veci výstavby bytového domu Pod Zečákom
 14. Návrh na schválenie ÚŠ zóny Staré záhrady - návrh október 2006 ako územno - plánovacieho podkladu, informatívna správa z verejného prerokúvania ÚŠ zóny Staré záhrady- návrh október 2006
 15. Návrh na schválenie Akčného plánu Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava - Lamač na roky 2007-2009
 16. Návrh na zmeny a doplnenia komisií MZ
 17. Informácia o dopravnej štúdii Lamačská brána
 18. Informácia o umiestnení optických káblov v MČ BA - Lamač
 19. Informatívna správa o činnosti miestnej knižnice v Lamači
 20. Informatívna správa o stave riešenia petície vo veci odstránenia telekomunikačného zariadenia
 21. Informatívna správa o stave bytového fondu za rok 2006
 22. Informácia o ŠÚSR zverejnenom údaji o priemernej mesačnej mzde zamestnanca NH v r. 2006 (úprava platu starostky, miestneho kontrolóra a odmien poslancov MZ Lamač)
 23. Rôzne
 24. Interpelácie poslancov
 25. Záver

Materiály

S pozdravom


Mgr. Oľga Keltošová, v.r.
starostka

Za správnosť: Mgr. J. Suleň
ved. odd. OPaM

Predchádzajúci článok   Hore   Nasledujúci článok
 
       
Copyright © 2009 MÚ Bratislava Lamač Stránku spravuje Platon Webhosting Platon Group