ARCHÍV INTERNETOVEJ STRÁNKY

 
 

 

 
 
    | Úradná tabuľa | | Aktuality | | Akcie a podujatia |

 

     
 
SPRÁVY

DOTAZNÍK

SAMOSPRÁVA

ÚRADY A INŠTITÚCIE
ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE
INZERCIA
VÝSTAVBA V LAMAČI
FOTOALBUM

ÚRADNÁ TABUĽA

HISTÓRIA
SYMBOLY
 KULTÚRA
    - Kino Lamač
    - Knižnica
    - Oslava 710. výročia
        - 21.10.2001
        - 26.10.2001
        - 27.10.2001
        - 28.10.2001

DOPRAVA
ŠPORT
MÉDIÁ
ORTOMAPA LAMAČA

EURÓPSKA ÚNIA

LINKY
MAPA STRÁNOK
KNIHA NÁVŠTEV

Nastav archiv.lamac.sk ako:   Domácu stránku
  Obľúbenú stránku

   Verzia pre tlač

  POČASIE 
Knižničný poriadok


Miestnej knižnice Bratislava - Lamač

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Lamač v súlade so zákonom č. S3/1959 - Knižničný zákon v platnom znení, na základe ustanovenia § 11 ods. 3 pís. ch zákona č. 369/1990 v znení neskorších zmien a doplnkov, sa uznies1o na tomto knižničnom poriadku.

I. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA


Článok 1.

Miestna knižnica (ďalej knižnica) plní v oblasti kultúry, výchovy a vzdelávania najširších vrstiev obyvateľstva dôležité úlohy. Knižnica zhromažďuje literatúru s prihliadnutím na svoje poslanie, na potreby čitateľov a na hospodárske a kultúrne potreby obce. Požičiava knihy, noviny a časopisy, slúži svojím užívateľom v systéme školského a mimoškolského vzdelávania a individuálnym čitateľským záujmom.
Služby knižnice sa diferencujú na prácu s knihou medzi deťmi - mládežou a medzi dospelými, na prácu s beletriou, alebo náučnou literatúrou.


Článok 2.

Zariadenie knižnice a knižničné fondy (knihy a periodiká) sú majetkom Mestskej časti Bratislava - Lamač. Každý čitateľ a používateľ ( ďalej len "čitateľ") je povinný ich chrániť a nesmie ich poškodzovať.


Článok 3.

1) Čitateľ má vstup do knižnice povolený iba po predložení čitateľského preukazu, ktorý je platný na bežný kalendárny rok; s výnimkou osoby, ktorá sa o členstvo v knižnici uchádza. Platný čitateľský preukaz ho oprávňuje na voľný výber kníh, použitie katalógov a študijného kútika.
2) Do ďalších priestorov knižnice má čitateľ prístup len so súhlasom pracovníčky knižnice a s jej sprievodom. Do knižničných skladov čitateľ zásadne prístup nemá.


Článok 4.

1) Čitateľ je povinný zachovávať knižničný poriadok, smernice knižnice a pokyny pracovníkov knižnice, tiež podrobiť sa kontrolným opatreniam potrebným na dodržiavanie poriadku a ochrany majetku.
Čitateľ je povinný vo všetkých priestoroch knižnice dodržiavať ticho a poriadok.
2) Ak čitateľ tieto ustanovenia nedržiava, môže byť dočasne alebo trvale zbavený práva používať služby knižnice. Tým však nie je zbavený povinnosti nahradiť zapríčinenú škodu a zodpovedá za ňu podľa platných predpisov. O zbavení tohto práva rozhoduje starosta.


Článok 5.

Pripomienky, podnety a návrhy k činnosti knižnice sa môžu podávať:
- ústne -pracovníčke knižnice
- písomne - Miestnemu úradu Mestskej časti Bratislava - Lamač, Heyrovského 2, 841 03 Bratislava.


Článok 6.

1) Čitateľom knižnice sa môže stať:
a) každý občan Slovenskej republiky, ktorý má trvalé alebo prechodné bydlisko v Bratislave, alebo ktorý má stále zamestnanie v Bratislave;
b) cudzí štátny príslušník na základe platného cestovného pasu a potvrdenia o pobyte v Bratislave.
2) Čitateľom sa občan stáva zaregistrovaním a vydaním čitateľského preukazu. Podpísaním čitateľskej prihlášky sa čitateľ zaväzuje, že bude plniť ustanovenia knižničného poriadku a ostatných príslušných právnych predpisov
3) Členstvo zaniká:
a) odhlásením čitateľa,
b) neobnovením členstva v novom kalendárnom roku,
c) hrubým porušením knižničného poriadku (napr. neskoré vracanie výpožičiek, poškodzovanie alebo krádeže knižničných jednotiek)
4) Pri zániku členstva sa zaplatené poplatky sa nevracajú.


Článok 7.

1) Čitateľský preukaz sa vystavuje štátnym občanom Slovenskej republiky po vyplnení prihlášky a po predložení občianskeho preukazu, členom ozbrojených zložiek po predložení služobného preukazu, vojakom základnej služby po predložení vojenskej knižky. Cudzincom sa čitateľský preukaz vystavuje po predložení cestovného pasu a povolenia na pobyt.
2) Deťom do 15 rokov, do obdržania vlastného občianskeho preukazu, sa vydáva čitateľský preukaz po predložení občianskeho preukazu zákonného zástupcu, ktorý spolu s dieťaťom podpisuje prihlášku za čitateľa.
3) Čitateľský preukaz je doklad, ktorý čitateľa oprávňuje používať služby knižnice. Vydáva sa na bežný kalendárny rok, jeho platnosť treba každý rok obnovovať zaplatením ročného poplatku.
4) Členské poplatky:
20,- Sk - deti a mládež, žiaci a študenti do ukončenia strednej školy alebo učňovskej školy
50,- Sk - všetci ostatní (študenti VŠ, zamestnanci, dôchodcovia).
Je to jednorázový poplatok za kalendárny rok, ktorý zahrňuje vystavenie čitateľského preukazu v danom kalendárnom roku.
5) Čitateľský preukaz je neprenosný. Za prípadné zneužitie preukazu zodpovedá čitateľ. Stratu je čitateľ povinný oznámiť v knižnici. Pri strate zaplatí čitateľ nový zápisný poplatok, zapíše sa znovu do zoznamu čitateľov pod nové evidenčné číslo, aby sa zabránilo zneužitiu predchádzajúceho.
6) Ak čitateľ zmení meno, bydlisko, zamestnávateľa alebo školu, je povinný túto zmenu ihneď ohlásiť v knižnici.


II. VÝPOŽIČNÝ PORIADOK


Článok 8.

Čitateľovi sa požičiavajú diela z knižničného fondu po predložení platného čitateľského preukazu.


Článok 9.

1) O požičaní diel rozhoduje knižnica. Výpožička sa realizujú v súlad s poslaním knižnice a s požiadavkami potrebnej ochrany knižničných fondov. Preto sa obmedzuje požičiavanie niektorých druhov a častí fondov v prípadoch:
a) nebezpečenstva ich straty alebo poškodenia (vzácne tlače)
b) ak ide o knižničné fondy potrebné na každodennú prevádzku knižnice, najnovšie periodiká, knihy zaradené do príručnej knižnice, základné encyklopedické diela a slovníky a pod.
2) Čitateľ môže mať spravidla súčasne vypožičané najviac 4 zväzky, v odôvodnených prípadoch i viac, predovšetkým pri literatúre študijného charakteru. Zvýšenie počtu zväzkov môže povoliť knihovníčka knižnice.


Článok 10.


Čitateľovi postihnutého nákazlivou chorobou a čitateľovi, v byte ktorého sa nákazlivá choroba vyskytla, sa v inkubačnej dobe nepožičiavajú. Čitateľ je povinný knižnici chorobu nahlásiť a zabezpečiť dezinfekciu vypožičaných diel, čo preukáže potvrdením hygienicko-epidemiologickej stanice, inak znáša z toho plynúce dôsledky.


Článok 11.

1) Knižnica požičiava čitateľovi žiadané dielo v čase, ktorý je primeraný prevádzkovým pomerom v knižnici, spravidla na počkanie. V miestnej knižnici je výber literatúry voľný, čitateľ si vyberá samostatne. Na požiadanie mu pracovníčka knižnice poradí a pomôže pri vyhľadávaní. Požičanie knižničných jednotiek je bezplatné.
2) Evidencia čitateľovi požičaných diel sa vedie v jeho čitateľskom preukaze a v evidenčnom liste. Čitateľ potvrdí knižnici prevzatie vypožičaných diel svojím podpisom v evidenčnom liste. Vrátenie diela knižnica potvrdí čitateľovi v jeho čitateľskom preukaze.
3) Diela, ktoré sú vypožičané, môže knižnica na požiadanie po ich vrátení rezervovať ďalšiemu čitateľovi. Rezervujú sa len diel na študijné účely, pokiaľ je to možné v prevádzkových podmienkach.


Článok 12.


1) Výpožičná doba kníh je 30 dní, jednotlivé čísla periodík okrem najnovších čísel - 7 dní.
Periodiká a iné diela vyčlenené v študovni alebo v príručnej knižnici sa požičiavajú len prezentačne v knižnici, nie absenčne (domov).
2) Knižnica môže stanoviť aj kratšiu výpožičnú lehotu, prípadne požiadať o bezodkladné vrátenie pred uplynutím stanovenej doby, pokiaľ ide o literatúru potrebnú pre účely knižnice, alebo ak je mimoriadne žiadaná čitateľmi.
3) Výpožičnú dobu možno na požiadanie predĺžiť, s výnimkou periodík, a to dva razy o jeden mesiac, teda spolu na 3 mesiace, ak o predĺženie požiada čitateľ pred jej uplynutím a ak dielo nežiada iný čitateľ. V odôvodnených prípadoch možno povoliť ďalšie predĺženie toho istého diela, ale len po jeho predložení na kontrolu, aj to iba na študijné účely čitateľa.
4) Ak čitateľ svojvoľne predĺžil výpožičnú dobu platí pokuty za porušenie výpožičného poriadku. Po 7 dňoch ho knižnica písomne upomenie, pričom je povinný zaplatiť poplatky z omeškania v uvedenej výške:
1. písomná upomienka 10,- paušálny poplatok + 10,- za jednu knihu
2. písomná upomienka 30,- paušálny poplatok + 30,- za jednu knihu
3. doporučená 100,- paušálny poplatok + 50,- za jednu knihu

Po bezvýslednom upomínaní sa knižničné jednotky vymáhajú súdnou cestou, prípadne ako ďalší pokus o zmier osobnou návštevou pracovníčky knižnice, s možnosťou doprovodu členom mestskej polície.

Čitateľ je povinný uhradiť knižnici všetky náklady, ktoré vznikli upomínaním a vymáhaním nevrátených knižničných jednotiek.


Článok 13.

1) Čitateľ ručí za vypožičané dielo.
2) Je povinný vypožičané diela vrátiť v takom stave, v akom ich prevzal. Pri vypožičaní si má všetky diela prezrieť a poškodenie ihneď oznámiť. Ak to neurobí, nesie zodpovednosť za všetky zistené závady, ktoré je povinný nahradiť - všetky náklady na opravu knižničnej jednotky ako pri strate (článok 14).
Ak čitateľ vráti požičané k.j. poštou, robí tak na vlastné náklady a zodpovednosť.


Článok 14.

1) Čitateľ je povinný bezodkladne hlásiť knižnici poškodenie alebo stratu k.j. a do 30 dní nahradiť škodu v zmysle príslušného ustanovenia Občianskeho zákonníka. Knižnica môže požadovať nahradenie škody tak, že po poškodení sa k.j. uvedie do pôvodného stavu, alebo sa zaobstará náhradný výtlačok toho istého diela, v rovnakom vydaní a stave. Ak nemožno k.j. uviesť do pôvodného stavu, alebo to nie je účelné, prípadne došlo k jej strate, môže knižnica požadovať:
a) zakúpenie k.j. (ten istý titul a rovnaké vydavateľské údaje)
b) kvalitnú fotokópiu knihy a novú väzbu, ak ide o knihu významnú po odbornej stránke a podľa záujmu čitateľov
c) - vydané do roku 1990 (vrátane) 5 násobok pôvodnej ceny
    - vydané od roku 1991 (vrátane) 3 násobok pôvodnej ceny, za ktorú boli knižničné jednotky zakúpené.

Článok 15.

Medziknižničná výpožičná služba - poskytovanie tejto služby nie je účelné, nakoľko v regióne mesta sú knižnice vyššieho typu.


Článok 16.

Pre požičiavanie diel z knižničného fondu platia ustanovenia Občianskeho zákonníka o požičiavaní vecí.


III. PORIADOK V ŠTUDOVNI - ČITÁRNI


Článok 17.

1) Prístup do študovne - čitárne (ďalej len "študovňa") je povolený po predložení platného čitateľského preukazu, ktorý si pracovníčka knižnice ponechá až do odchodu čitateľa. Čitateľ je povinný nahlásiť pracovníčke diela, ktoré si priniesol so sebou.
2) Návštevníci študovne môžu používať len také písacie potreby, ktoré nemôžu spôsobovať poškodenie majetku knižnice. Do študovní sa nemôžu prinášať potraviny a tekutiny.
3) Pred vstupom sú povinní odložiť si kabáty, aktovky, tašky a pod. na vyhradené miesto.
4) Sú povinní zachovať ticho, brať ohľad na ostatných návštevníkov a riadiť sa pokynmi pracovníčok knižnice.


Článok 18.

Návštevník študovne má právo používať príručnú knižnicu a vyložené periodiká. K.j. príručné mu môže vydať iba pracovníčka knižnice. Tieto k.j. sa môžu požičiavať len prezentačne.


Článok 19.

Pri odchode zo študovne je návštevník povinný predložiť odnášané vlastné knihy vlastné a periodiká i vypožičané k.j. na kontrolu pracovníčke knižnice.


IV. INĚ SLUŽBY


Článok 20.

Knižnica poskytuje ďalšie informačné a špeciálne služby:
- bibliograficko - informačné a konzultačné služby podľa možností knižnice a požiadaviek čitateľov,
- exkurzie, besedy, informatickú výchovu pre žiakov ZŠ a MŠ, ale aj rôzne súťaže a iné kolektívne podujatia.


V. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA


Článok 21.

Výnimky z knižničného poriadku povoľuje starosta mestskej časti alebo ním poverený pracovník.


Článok 22.

Tento knižničný poriadok nadobúda platnosť dňom schválenia Miestnym zastupiteľstvom Mestskej časti Bratislava - Lamač a účinnosť dňom 1.1.1997. Nadobudnutím účinnosti tohto knižničného poriadku stráca platnosť a účinnosť Knižničný poriadok vydaný dňa 1.11.1991.

V Bratislave, dňa 17.12.1996

Mgr. Ing. Július Rozložník
starosta

Na základe Uznesenia č. 36/99, ktoré schválilo Miestne zastupiteľstvo dňa 22.4.1999 o zvýšení poplatkov z omeškania a za stratu knižničných jednotiek v Miestnej knižnici Lamač, je ich výška nasledovná:

1. písomná upomienka 10,- paušálny poplatok + 10,- za jednu knihu
2. písomná upomienka 30,- paušálny poplatok + 30,- za jednu knihu
3. doporučená 100,- paušálny poplatok + 50,- za jednu knihu

Strata, alebo poškodenie knižničných jednotiek:

- vydané do roku 1990 (vrátane) 5 násobok pôvodnej ceny
- vydané od roku 1991 (vrátane) 3 násobok pôvodnej ceny, za ktorú boli knižničné jednotky zakúpené.

Týmto Uznesením sa mení znenie knižničného poriadku Miestnej knižnice Lamač:

- článok 12, bod 4/ - výška poplatkov za upomienky
- článok 14, písm. c/ - finančná náhrada za poškodenie, alebo stratu knižničných jednotiek, čím stráca stráca svoju platnosť k 30.6.1999

Nové poplatky nadobudnú platnosť od 1.7.1999

Bratislava, 23.6.1999

Ľubomír Plai
starosta
 
       
Copyright © 2009 MÚ Bratislava Lamač Stránku spravuje Platon Webhosting Platon Group