ARCHÍV INTERNETOVEJ STRÁNKY

 
 

 

 
 
    | Úradná tabuľa | | Aktuality | | Akcie a podujatia |

 

     
 
SPRÁVY

DOTAZNÍK

SAMOSPRÁVA

ÚRADY A INŠTITÚCIE
ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE
INZERCIA
 VÝSTAVBA V LAMAČI
FOTOALBUM

ÚRADNÁ TABUĽA

HISTÓRIA
SYMBOLY
KULTÚRA
DOPRAVA
ŠPORT
MÉDIÁ
ORTOMAPA LAMAČA

EURÓPSKA ÚNIA

LINKY
MAPA STRÁNOK
KNIHA NÁVŠTEV

Nastav archiv.lamac.sk ako:   Domácu stránku
  Obľúbenú stránku

   Verzia pre tlač

  POČASIE 
KONCEPCIA ZVEĽADENIA MALOKARPATSKÉHO NÁMESTIA


Navrhnutá koncepcia zveľadenia Malokarpatského námestia sa snaží podať námety na vytvorenie kvalitného priestoru s príjemným a estetickým vzhľadom vhodným na spoločenský kontakt a uvolnenie pre všetky vekové skupiny.

Po analýze námestia a jeho blízkeho okolia sme navrhli 6 základných oblastí, ktoré je potrebné skĺbiť, aby sa dosiahla obnova funkcie Malokarpatského námestia ako prirodzeného centra kultúrneho a spoločenského života našej mestskej časti a to:
 1. rekonštrukcia existujúceho stavebno-technického stavu námestia
 2. dobudovanie priestoru trhoviska
 3. návrh nových prvkov drobnej architektúry
 4. sadové úpravy
 5. vytvorenie podmienok pre podnikateľské zámery
 6. kultúrny program

1. Rekonštrukcia existujúceho stavebno-technického stavu námestia

 • rekonštrukcia asfaltových a betónových povrchov terás
 • rekonštrukcia schodíšť a oporných múrov terás
 • vyčistenie a zrealizovanie náteru na zábradlí
 • rekonštrukcia tabule na vylepovanie plagátov
 • rekonštrukcia žardiniér na pestovanie kvetov a ich vysadenie
 • vyčistenie kanalizačných vpusti na námestí
 • odstránenie kanalizačnej betónovej rúry slúžiacej v minulosti na vylepovanie plagátov
 • doriešenie prekrytia tribúny
 • premiestnenie pamätníka spoza tribúny
 • rekonštrukcia oddychových lavičiek

2. Dobudovanie priestoru trhoviska

O vytvorenie základnej idei nového trhoviska na Malokarpatskom námestí sa pokúsil Ing.arch. Juraj Kerti vo svojej architektonickej štúdií "Trhovisko - Lamač" (09/2000). Uvedená štúdia bola prerokovaná na komisií RP,PA, VS a D dňa 6.9.2000 a predložená na rokovanie MR 11.9.2000 so záverom, aby sa spracovali i konkurenčné návrhy trhoviska a predložili opätovne na prerokovanie komisií a MR.
O hmotové preriešenie trhoviska sa pokúsil ďalší Lamačan - mladý architekt Mgr.arch. Šimon Šicko, ktorý navrhol vzdušnú lomenicovú konštrukciu prekrytia trhoviska. Oba návrhy sú doložené v grafickej prílohe koncepcie.

3. Návrh nových prvkov drobnej architektúry

Námestie je potrebné zatraktívniť dobudovaním nových zariadení drobnej architektúry. Absencia fenoménu vody nedobudovaním fontány negatívne ovplyvňuje atmosféru námestia. Preto navrhujeme v prvom rade:
 • preveriť možnosť oživenia fontány na námestí
 • vybudovanie picej fontánky
Pre malé deti bude dôležité vytvoriť na chránenom mieste detský kútik s hracím náradím
 • napr. detská šmýkačka a hojdací koník
V náväznosti na detský kútik ale i na celom priestranstve námestia je potrebné doplniť oddychové lavičky.
 • doplnenie oddychových lavičiek v zmysle grafickej prílohy (I.etapa)
 • doplnením sedenia pred tribúnou

4. Sadové úpravy

Existujúce plochy zelene - stromy, kry a trávnatý povrch doporučujeme doplniť aj o kvetinové záhony, ktoré dodajú prostrediu farebnosť a tým atraktivitu.
V projekte sadových úprav je potrebné vytipovať najhodnejšie miesta s primeraným geometrickým tvarom a druhom vysádzaných rastlín. Navrhnúť plán výsadby okrasných rastlín s časovou postupnosťou vysádzania rastlinného materiálu.
Návrh vytvorenia kvetinového záhonu je podmienený financiami ako aj zabezpečením údržby a opätovnému vysádzaniu rastlín do kvetinových záhonov. Je potrebné ho neustále pestovať, udržiavať a kontrolovať.
Na základe toho je potrebné s touto činnosťou rátať aj v rozpočte. Do položky letná údržba zahŕnuť i údržba kvetinových záhonov.

5. Vytvorenie podmienok pre podnikateľské zámery

Neoddeliteľnou súčasťou tvorby atmosféry mikroprostredia námestia je vonkajšie posedenie kaviarničiek a cukrárni, predaj rýchleho občerstvenia cez ulicu a pod..
Táto aktivita sa doteraz realizovala v prevádzke cukrárne a Oskar cafe na terase obchodného strediska Podháj. Toho roku je predpoklad otvorenia ochutnávky akostných vín v Palma-centre, a sprevádzkovaním Stánku s občerstvením.
Pre podporu rozvoja týchto služieb navrhujeme odpustenia poplatku za zaujatie verejného priestranstva.

6. Kultúrny program

Ďalšou dôležitou funkciou námestia je vytvorenie priestoru pre kultúrne podujatia MČ Lamač. Vystupuje do popredia najmä preto, že po sprivatizovaní bývalého kultúrneho domu sa stalo prirodzeným centrom stretávania sa mladých mamičiek a detí, ale aj seniorov. Z tohto dôvodu bolo na trávnatej ploche na prvej terase námestia osadené i kovové pódium pre zabezpečenie dobrej kvality hudobno-tanečných vystúpení. V tomto roku sa v jeho areáli plánuje ešte :
 • Stavanie mája - kultúrny program (máj)
 • Challenge Day - športový deň (máj)
 • Medzinárodní deň detí - športovo-spoločenské podujatie (jún)
 • Hodová veselica (august)
 • Mikuláš na námestí (december)
 • Vianoce v Lamači (december)
 • Vítanie nového roka (december)

Záver :

Rekonštrukčné práce a realizácia prvkov drobnej architektúry bude zabezpečované tohto roku hlavne sponzorsky a pracovníkmi ktorých zamestnáva Miestny úrad Lamač v rámci programu verejnoprospešných prác. Časť prostriedkov je možné čerpať i z tohtoročného rozpočtu a to z položiek: 632 13 - Čistenie verejných priestranstiev kde sú špecifikované následovné aktivity:
 • opravy výtlkov na cestách a chodníkoch
 • 75 000,-Sk
 • detské ihriska
 • 75 000,-Sk
 • nátery zábradlí na Malokarpatskom nám. a Havelkovej ulici
 • 25 000,-Sk
 • čistenie kanalizačných vpustí
 • 50 500,-Sk
 • malé smetné koše (doplnenie košov)
 • 130 000,-Sk

Práce, ktoré sa nezrealizujú tohto roku, je potrebné vyšpecifikovať a zahrnúť do rozpočtu na rok 2002.

Pri zhodnocovaní prostredia a kvality priestorov je potrebné dbať i na farebný vzhľad, lebo farba môže priestor vhodne doplniť a zlepšiť jeho kvalitu.

Spracovalo: Odd. ÚRaD MÚ MČ Bratislava Lamač - 04/2001

 
       
Copyright © 2009 MÚ Bratislava Lamač Stránku spravuje Platon Webhosting Platon Group