ARCHÍV INTERNETOVEJ STRÁNKY

 
 

 

 
 
    | Úradná tabuľa | | Aktuality | | Akcie a podujatia |

 

     
 
SPRÁVY

DOTAZNÍK

SAMOSPRÁVA

ÚRADY A INŠTITÚCIE
ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE
INZERCIA
 VÝSTAVBA V LAMAČI
FOTOALBUM

ÚRADNÁ TABUĽA

HISTÓRIA
SYMBOLY
KULTÚRA
DOPRAVA
ŠPORT
MÉDIÁ
ORTOMAPA LAMAČA

EURÓPSKA ÚNIA

LINKY
MAPA STRÁNOK
KNIHA NÁVŠTEV

Nastav archiv.lamac.sk ako:   Domácu stránku
  Obľúbenú stránku

   Verzia pre tlač

  POČASIE 
Multifunkčná športová hala v Lamači


Autor:

Ing. arch. Ondrej Trangoš

Miesto stavby:

Bratislava - Lamač

Investor:

Slovenský zväz cyklistiky a.s.

Zastavaná plocha:

cca 6 000 m2

Obostavaný priestor:

cca 70 000 m3

Náplň:

Cyklistický ovál 200 m
Loptové hry
Príslušenstvo:
Tribúna cca 500 miest, administratíva športových zväzov, regeneračné centrum (masáže, welness, posilňovne, a pod.), technické a technologické vybavenie, byt správcu, statická doprava obsluhy a správa objektu

URBANIZMUS

Multifunkčná športová hala v Lamači bude situovaná v areáli existujúceho futbalového ihriska medzi Bakošovou ulicou a ulicou Na barine, v území vyčlenenom podľa územného plánu na tento účel. Jej umiestnenie v rámci lokality je prispôsobené požiadavkám investora a príslušnej mestskej časti, z čoho plynie jej poloha rešpektujúca zachovanie uvedenej plochy pre futbal. Okrem týchto faktorov bolo nutné prispôsobiť osadenie objektu do existujúcej stavebnej substancie (prevažne bytovej zástavby), čo predpokladá rešpektovanie viacerých kritérií a vplyvov vrátane dodržania princípov stavebnej fyziky a ekológie.

ARCHITEKTONICKÉ RIEŠENIE

Koncepcia funkčného riešenia budúcej haly významnou mierou ovplyvnila hmotovú skladbu objektu. Prioritne bolo treba zohľadniť nároky na jej dominantnú prevádzku, ktorou je špecifikum klopeného cyklistického oválu v dĺžke 200 m. Vnútro vymedzené dráhou poskytuje dostatočný priestor pre temer všetky druhy halových športov vrátane sálového futbalu a niektorých odvetví ľahkej atletiky. Z tohto hľadiska, sa z viacerých dôvodov javila najvýhodnejšou alternatívou konštrukcia oblúkových nosníkov v kombinácii s čiastočným zapustením podlahy pod úroveň terénu. Z nich najvýznamnejšie sú, napríklad, potlačenie preexponovaného optického vnemu relatívne objemnej stavby, ekonomická nenáročnosť, optimalizácia nákladov budúcej prevádzky, reálnosť statického riešenia, a pod.)

DOPRAVA

Dopravné riešenie spočíva v prevažnej miere v návrhu statickej dopravy. Bude zabezpečené čiastočne formou minimálneho množstva garáží vo vlastnom objekte a parkovacím státím v blízkosti haly. Dominantný podiel parkovacích miest sa pravdepodobne zabezpečí v súlade s návrhom mestskej časti Lamač na priľahlých parcelách, kde sa s touto funkciou už počíta. Predbežne sa zvažuje obslužné napojenie zo severu, z ulice Na barine.

ZELEŇ

Samotný objekt multifunkčnej haly je lokalizovaný zväčša na terajšom škvárovom ihrisku a tenisových dvorcoch, aby sa zabralo čo najmenej zelených plôch v danom priestore. V blízkosti existujúcej športovej haly pravdepodobne dôjde k nahradeniu existujúcej náletovej zelene novou výsadbou ušľachtilejších drevín. Vcelku však nedôjde k narušeniu terajšej ekologickej rovnováhy na predmetnej parcele.

Treba však upozorniť, že predmetná štúdia je v tejto chvíli v polohe hmotovo- objemovej štúdie s alternatívou následnej modifikácie, ktorá môže byť vyvolaná požiadavkami investora, mestskej časti a exaktným dopracovaním dispozičných a funkčných vzťahov.

Autor: Ing. Arch. Ondrej Trangoš

 
       
Copyright © 2009 MÚ Bratislava Lamač Stránku spravuje Platon Webhosting Platon Group